clanak False

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava - Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama oštećenih u potresu na području Grada Zagreba

25.02.2021.
Opće informacije
Putem ovog Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama oštećenih u potresu na području Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Poziv) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).
 
Svrha Poziva
Svrha Poziva je uspostava redovnog funkcioniranja sustava vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama te obnova i dovođenje infrastrukture s pripadajućim građevinama na razinu prije potresa. Ovim Pozivom podupirat će se provedba mjera vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba.
 
Ukupna raspoloživa sredstva
Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 9.230.000,00 kuna.
Najviša stopa sufinanciranja iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem Odluke Europske komisije o dodjeli sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije Republici Hrvatskoj.
 
Prihvatljivi prijavitelji
Prihvatljivi su sljedeći prijavitelji:
- Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20);
- Javni isporučitelj vodnih usluga, trgovačko društvo, čiji je jedini osnivač jedinica lokalne samouprave na uslužnom području, odnosno javni isporučitelj vodnih usluga čiji je osnivač pravna osoba čiji je jedini osnivač jedinica lokalne samouprave prema Zakonu o vodnim uslugama („Narodne novine“, br. 66/19). 
 
Prihvatljive aktivnosti
Prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva su:
  1. Hitne mjere sanacije
  2. Priprema projektno-tehničke dokumentacije
  3. Izvedba radova
  4. Nabava opreme koja je stradala u potresu
Postupak prijave
Poziv se provodi kao otvoreni postupak. Dostava (podnošenje) projektnih prijedloga dozvoljena je najranije danom objave Poziva, a najkasnije do iskorištenja financijske alokacije, odnosno do 31. prosinca 2021. godine, ovisno o tome što prije nastupi.
Projektni prijedlog mora se dostaviti (podnijeti) putem sustava e-prijavnice Grada Zagreba unutar roka određenog ovim Pozivom. Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem kroz sustava e-prijavnica.
 
Vrsta poziva
Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga.
Poziv je otvoren do 31. prosinca 2021.
U slučaju iskorištenja alociranih sredstava, poziv će biti ranije zatvoren. Poziv se ranije zatvara kada ukupni iznos zaprimljenih projektnih prijedloga dosegne 200% inicijalne alokacije poziva.
 
Pitanja i odgovori
Potencijalni prijavitelji  mogu tijekom trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i www.zagreb.hr u segmentu „Pitanja i odgovori“, svakih 7 radnih dana.
Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: fseu@zagreb.hr
U svrhu osiguravanja poštivanja načela jednakog postupanja prema svim prijaviteljima, ne daju se prethodna mišljenja vezana uz prihvatljivost prijavitelja, operacija, aktivnosti i troškova u odnosu na pojedinu operaciju.
 
Prijavu je moguće podnijeti putem ePrijavnice.

OBAVIJEST PRIJAVITELJIMA
„Poštovane/i
 
Obavještavamo vas da će zbog nadogradnje sustava ePisarnica od petka 05.11.2021. od 22:00 h do subote 6.11.2021. u 01:00 h ePrijavnica biti privremeno nedostupna za korisnike. Rad u sustavu ePrijavnice i predaja projektnih prijedloga biti će mogući odmah po završetku radova. 

Zahvaljujemo na razumijevanju.
 
Grad Zagreb, Ured za programe i projekte Europske unije - Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa“

 
Dokumentacija Poziva:
- Sažetak Poziva
- Upute za prijavitelje
- Obrazac 2: Izjava prijavitelja 
- Obrazac 3: Izjava o imenovanju voditelja operacije 
- Obrazac 4: Izjava prijavitelja o mogućnosti povrata poreza na dodanu vrijednost
- Obrazac 5: Izjava stručnjaka
- Obrazac 6: Izjava o nepromijenjenim okolnostima
- Prilog 1: Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava
- Prilog 2: Opći uvjeti Ugovora
- Prilog 3: Smjernice za određivanje financijskih ispravaka
- Prilog 4: Zahtjev za nadoknadom sredstava 
- Prilog 5: Završno izvješće