clanak False

Uvjeti i postupak javnog natječaja

19.04.2017.

Uvjeti i postupak javnog natječaja propisani su Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/2012).

Poslovni se prostor daje u zakup javnim natječajem na određeno ili neodređeno vrijeme usmenim nadmetanjem (licitacija) ili prikupljanjem pisani ponuda u zatvorenim kovertama.

Natječaj se objavljuje u tiskanim sredstvima javnog informiranja u skraćenom obliku, a cijeloviti tekst javnog natječaja objavljuje se na web stranici Grada Zagreba i na oglasnoj ploći u zgradi gradske uprave Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1.

Pravo na zakup poslovnog prostora ima osoba koja ispunjava uvjete natječaja i koja uz to ponudi najviši iznos zakupnine.

Osobe određene Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, imaju pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost, ako sudjeluju u javnom natječaju i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

Pravo prvenstva ima i zakupnik kojem je ugovor o zakupu raskinut na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, ako ispunjava uvjete natječaja i prihvati najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

Pisane ponude se otvaraju javno, a na otvaranju mogu biti nazočni natjecatelji ili njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći. O otvaranju pisanih ponuda vodi se zapisnik koji  potpisuju prisutni članovi Povjerenstva koje provodi javni natječaj, zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika koje, među sobom, izaberu sudionici javnog natječaja.