clanak False

Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata i kandidatkinja za članstvo u Povjerenstvu za ravnopravnost spolova Grada Zagreba

07.07.2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKA SKUPŠTINA
Odbor za izbor i imenovanja
 
 
 
 Na temelju članka 56. stavka 4. točke 2. Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09, 6/13, 7/14, 24/16 - ispravak, 2/17, 9/17 - pročišćeni tekst, 13/18, 20/18 – ispravak, 2/19, 8/21 i 11/21 – pročišćeni tekst), Odbor za izbor i imenovanja Gradske skupštine Grada Zagreba upućuje
 
 
                                                                             JAVNI POZIV
           za podnošenje prijedloga kandidata i kandidatkinja za članstvo u 
                   Povjerenstvu za ravnopravnost spolova Grada Zagreba
 
 
Prema Odluci o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/13), djelokrug rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova jest sljedeći:
  • predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba donošenje općih akata iz područja ravnopravnosti spolova;
  • izrađuje gradske strateške dokumente iz područja ravnopravnosti spolova;
  • provodi mjere iz nacionalnih i gradskih strateških dokumenata iz područja ravnopravnosti spolova u kojima je nositelj te izrađuje izvješća o njihovu provođenju;
  • predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba financijski plan radi ostvarivanja programa rada Povjerenstva;
  • razmatra prijedloge mjera i općih akata kojima se uređuju pitanja od značenja za ravnopravnost spolova što ih Gradskoj skupštini Grada Zagreba predlažu drugi ovlašteni predlagatelji;  daje Gradskoj skupštini Grada Zagreba prijedloge i mišljenja iz područja ravnopravnosti spolova;
  • potiče suradnju s povjerenstvima za ravnopravnost spolova gradova i županija u Republici Hrvatskoj, nevladinim udrugama za promicanje i zaštitu ženskih ljudskih prava te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja;
  • obavlja i druge poslove iz područja ravnopravnosti spolova.
 
Povjerenstvo ima predsjednika/cu i osam članova/ica. Predsjednika/cu i troje članova/ica Povjerenstva Gradska skupština Grada Zagreba imenuje iz redova gradskih zastupnica/ka, dvoje članova/ica na prijedlog gradonačelnika iz gradskoga upravnog tijela nadležnog za ravnopravnost spolova, dvoje članova/ica su predstavnici/e nevladinih udruga za promicanje i zaštitu ženskih ljudskih prava te je jedan član/ica nezavisan stručnjak/inja iz navedenog područja.
2
 
Pozivaju se: Udruge i nezavisni/e stručnjaci/kinje iz područja promicanja i zaštite ženskih ljudskih prava na području Grada Zagreba da podnesu prijedlog kandidata/kinje za članstvo u Povjerenstvu za ravnopravnost spolova.
 
Kandidature moraju biti dostavljene u pisanom obliku i obrazložene, uz navođenje osobnih i drugih podataka o kandidatu/kinji koji su važni za odlučivanje o izboru te osnovnih podataka o predlagatelju. Jedan predlagatelj može predložiti najviše dvoje kandidata/kinja za članstvo u Povjerenstvu. 
 
Kandidatura se podnosi na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Grada Zagreba  (www.zagreb.hr) pod "NATJEČAJI / POZIVI / REZULTATI" i  pod "GRADSKA SKUPŠTINA – Javni pozivi i objave" a mogu se dobiti i u Stručnoj službi Gradske skupštine, Zagreb, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, i to:
  1. Prijedlog kandidata za člana Povjerenstva za ravnopravnost spolova (Obrazac 1)
  2. Izjava o suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka (Obrazac 2).
 
 Kandidature se dostavljaju Gradskoj skupštini Grada Zagreba, Odboru za izbor i imenovanja elektroničkim putem na e-mail adresu: skupstina.pravnip.imenovanja@zagreb.hr, u pisarnicu Stručne službe Gradske skupštine, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, prizemlje, soba 4 ili poštom preporučeno na adresu: Gradska skupština Grada Zagreba, Odbor za izbor i imenovanja, 10 000 Zagreb, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5.
 
Rok za isticanje kandidature je 15 od dana objave javnog poziva. 
 
          Odbor za izbor i imenovanja Gradske skupštine Grada Zagreba razmotrit će dostavljene kandidature i predložiti Gradskoj skupštini Grada Zagreba imenovanje triju članova/ica Povjerenstva za ravnopravnost spolova iz redova nevladinih udruga za promicanje i zaštitu ženskih ljudskih prava te nezavisnih stručnjaka/inja iz navedenog područja.
 
 
 
                                       
 OBRASCI:

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
 

Natječaji/ pozivi / javne rasprave