clanak False

Javno prikupljanje ponuda_prijevoz pokojnika - objava 22. veljače 2010.

22.02.2010.Na temelju članka 4. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju

iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/10), gradonačelnik Grada Zagreba objavljujeOGLAS

za javno prikupljanje ponuda za povjeravanje obavljanja poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada ZagrebaObjavljuje se javno prikupljanje ponuda za povjeravanje obavljanja poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Zagreba prema specifikaciji u ponudbenoj dokumentaciji.I. Uvjeti za obavljanje poslova prijevoza pokojnika su:

1. da je pravna osoba ili fizička osoba obrtnik registrirana za obavljanje prijevoza pokojnika što dokazuje izvatkom iz sudskog odnosno obrtnog registra;

2. da je pravna ili fizička osoba financijski sposobna za obavljanje poslova što dokazuje:

- BON-1, BON-2 ili SOL-2,

- potvrdom o urednom izvršenju dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,

3. da je pravna ili fizička osoba tehnički i stručno osposobljena za obavljanje poslova:

3.1. da ima u radnom odnosu zaposleno najmanje četiri osobe što dokazuje preslikama radne knjižice i ugovora o radu;

3.2. da ima u vlasništvu ili u najmu (leasing) najmanje dva specijalna vozila namijenjena prijevozu umrlih osoba (u daljnjem tekstu: pogrebno vozilo) što dokazuje:

- preslikom prometne dozvole, odnosno knjižice vozila,

- potvrdom sanitarne inspekcije da pogrebno vozilo ispunjava sanitarno-tehničke i higijenske uvjete,

- potvrdom odnosno atestom ovlaštenog tijela da pogrebno vozilo ispunjava uvjete za prijevoz pokojnika,

- potvrdom ovlaštene stanice za tehnički pregled vozila;

3.3. da posjeduje najmanje dva transportna lijesa koja se mogu redovito prati i dezinficirati, te najmanje dvije transportne vreće za prijenos koji se mogu redovito prati i dezinficirati što dokazuje karticom popisa dugotrajne imovine i da koristi specijalne vreće za umrle osobe u slučajevima izraženih promjena na tijelu ili necjelovitog stanja tijela pokojnika, što dokazuje izjavom ovjerenom od javnog bilježnika;

3.4. da je sposobna obavljati dežurstvo od 0 do 24 sata sve dane u tjednu što dokazuje izjavom o sposobnosti trajnog i kvalitetnog obavljanja poslova dežurstva od 0 do 24 sata ovjerenom od javnog bilježnika;

4. da nije kažnjavana za kaznena djela iz područja gospodarstva što dokazuje uvjerenjem o nekažnjavanju.II. Ugovor o povjeravanju obavljanja poslova sklapa se na četiri godine.III. Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave oglasa.IV. Ponude se podnose u zatvorenoj omotnici s naznakom: „PONUDA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA - NE OTVARATI“, na adresu Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Šubićeva 38, Zagreb preporučenom pošiljkom ili se predaju neposredno u pisarnici gradske uprave na istoj adresi.V. Kriterij za odabir: najniža cijena ponuditelja koji ispunjava uvjete za obavljanje poslova

prijevoza pokojnika.VI. Ponudi treba priložiti isprave, dokaze i cjenik sukladno ponudbenoj dokumentaciji.a) Adresa na kojoj se može zatražiti ponudbena dokumentacija: Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Zagreb, Šubićeva 38 soba 2 tel: 01/6585-247.

b) Ponudbena dokumentacija može se podići radnim danom od 9.00 do 11.00 sati na

navedenoj adresi.VII. Nepotpune ponude neće se razmatrati, a nepravovremeno pristigle ponude neće se otvarati već će se vratiti ponuditeljima koji su ih podnijeli.VIII. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni u izvorniku ili ovjerenoj preslici i ne smiju biti stariji od 30 dana.IX. Javno otvaranje ponuda bit će 15. ožujka 2010. u 10,00 sati, dvorana 208 Zagreb, Šubićeva 38. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji odnosno njihovi ovlašteni predstavnici. Predstavnici ponuditelja moraju imati pisano ovlaštenje.X. O izboru svi će ponuditelji biti obaviješteni pisano.

 

* objavljeno u Vjesniku 22. veljače 2010.

 

 


Natječaji/ pozivi / javne rasprave