clanak False

Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2014. godinu

10.09.2013.

 

    

     R E P U B L I K A H R V A T S K A

       GRAD ZAGREB

GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT

 na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi

       (Narodne novine 47/90, 27/93 i 38/09 ), objavljuje

 

 

P O Z I V

za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2014.

 

I.

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Grada Zagreba kulturne su djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Zagreb, a koje Grad programom utvrdi kao svoje javne potrebe i one koje su utvrđene posebnim zakonom. U skladu sa zakonom i Kriterijima za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09 i 18/13), te ocjenom izvršenja usvojenih programa za 2013., Grad Zagreb će u Program javnih potreba u kulturi za 2014. uvrstiti:

 

1. djelatnosti ustanova kulture kojima je osnivač Grad Zagreb;

2. programe strukovnih i drugih udruga u kulturi te umjetničkih organizacija;

3. programe i manifestacije u književnoj, knjižničnoj i nakladničkoj djelatnosti;

4. programe izdavanja knjiga i časopisa u kulturi;

5. projekte, akcije i manifestacije s područja kazališne, glazbene i plesne djelatnosti;

6. programe izložbi, akcija i manifestacija u muzejskoj djelatnosti;

7. programe izložbi i drugih manifestacija u likovnoj djelatnosti te izdavanja likovnih monografija od posebnog interesa za Grad Zagreb;

8. programe i projekte u filmskoj i audiovizualnoj djelatnosti, filmske manifestacije i produkciju autorskih filmova svih vrsta audiovizualnih zapisa;

9. programe poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma te manifestacija na području kulturno-umjetničkog amaterizma;

10. programe inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi;

11. programe zaštite knjižnične, muzejske i kazališne građe ustanova kulture kojima je osnivač Grad Zagreb, te otkupa umjetnina spomeničkog značenja;

12. programe međugradske, međužupanijske i međunarodne kulturne suradnje iz naprijed navedenih područja.

 

II.

Pravo podnošenja prijava na ovaj Poziv imaju javne gradske ustanove kulture, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, udruge i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnosti iz područja kulture i umjetnosti.

 

III.

Prijavljeni program, uz obrazloženje, mora sadržavati podatke o pravnom statusu podnositelja programa te prijedlog sredstava za realizaciju programa s naznakom dijela sredstava koja se osiguravaju iz državnog proračuna, proračuna Grada Zagreba, vlastitih prihoda i drugih izvora.

 

IV.

Prijave se podnose on-line na odgovarajućim obrascima prijavnica (za svaki program posebna prijavnica) koji su dostupni na web stranici https://javne-potrebe.zagreb.hr .Prijavnice popunjene on-line predlagatelji trebaju dostaviti i u tiskanom obliku. Prilikom podnošenja prijavnice u tiskanom obliku sve predložene programe koji se odnose na jednu programsku djelatnost (npr. glazbenu djelatnost, knjižničnu djelatnost i izdavaštvo, inovativne umjetničke i kulturne prakse ......) treba objediniti u jednu cjelinu i zajedno s odgovarajućim prilozima dostaviti na adresu:

 

                     Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport, Zagreb, Ilica 25,

s naznakom:

„Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2014.

ZA DJELATNOST: _____________________“

             (navesti programsku djelatnost na koju se programi prijavljuju)

Rok za podnošenje prijava on-line i u tiskanom obliku je

od 11. rujna 2013. do 11. listopada 2013. godine.

 

Prijavnice koje ne ispunjavaju tražene uvjete, koje nisu dostavljene u elektroničkom i tiskanom obliku u skladu s navedenim rokom, prijavnice koje nisu dostavljene na odgovarajućem obrascu i ispunjene na računalu, te kojima nedostaje neki od priloga, neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2014. godinu.

 

Program javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2014. bit će objavljen na službenoj web stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr

 


Natječaji/ pozivi / javne rasprave