clanak False

Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet

03.01.2022.

GRADITELJSTVO

- Šesti područni odsjek za graditeljstvo (za PU Dubrava)

Voditeljica Šestog područnog odsjeka za graditeljstvo: Sanja Knežević, dipl.ing.arh. 
Tel: 658-5452, faks: 658-5451
E-mail:  Sanja.Knezevic@zagreb.hr

- Obavlja poslove vođenja prvostupanjskih postupaka i izdavanja građevinske dozvole i rješenja o izmjeni, dopuni, ukidanju i poništenju građevinske dozvole, uporabne dozvole, obavijesti o prijavi početka građenja, odnosno početka radova na uklanjanju građevine, vode se postupci i izdaju rješenja o izvedenom stanju prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, izdaju potvrde o samostalnim uporabnim cjelinama nekretnine sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima,  daju se upute, odgovori na upite, predstavke i pritužbe iz područja graditeljstva, te obavljaju ostali poslovi sukladno propisima.

 

KOMUNALNI POSLOVI

- Pojedinačni izvršitelji (za PU Dubrava - viši upravni referent za komunalne poslove)
Tel: 658-5462, faks: 658-5451 

- Izdavanje odobrenja o postavi svih tipova reklama i pokretnih naprava, otklanjanje nedostataka i uklanjanje reklama i pokretnih naprava prije isteka roka važenja rješenja, rješenja o komunalnoj naknadi i oslobađanju od plaćanja komunalne naknade.


 

KOMUNALNO REDARSTVO
E-mail: redarstvo@zagreb.hr

Četvrti područni odsjek (Žitnjak, Gornja Dubrava, Donja Dubrava, Sesvete)
Voditelj Četvrtog područnog odsjeka: Goran Jelavić
Avenija Dubrava 49 (za područje gradskih četvrti Gornja Dubrava i Donja Dubrava)
Tel: 658-5489

Izvan sjedišta Odsjeka (za područje gradske četvrti Peščenica - Žitnjak)
Zapoljska 1
Tel: 658-5489

Izvan sjedišta Odsjeka (za područje gradske četvrti Sesvete)
Trg Dragutina Domjanića 4
Tel: 658-5489
- obavljaju se poslovi nadzora nad provedbom odredaba Odluke o komunalnom redu, osim odredaba što se odnose na održavanje čistoće, uređenje i korištenje javnih površina (kante za pseći izmet) i držanje životinja, Odluke o uređenju prometa na području Grada Zagreba, Odluke o prijevozu putnika u javnom prometu, Odluke o prijevozu kočijama, osim odredaba što se odnose na održavanje čistoće konja i kanti za konjski izmet, Odluke o nerazvrstanim cestama, poduzimanja mjera sukladno ovlastima propisanim Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, Zakonom o zaštiti od buke, Zakonom o građevinskoj inspekciji, Prekršajnim zakonom i gradskim propisima, organiziranja i provođenja izvršenja rješenja, suradnje u pripremi i izradi nacrta propisa nad kojima komunalno redarstvo obavlja nadzor, davanja odgovora na pitanja gradskih zastupnika i odgovora na predstavke i pritužbe građana i udruga, pružanja podataka i informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad tijela mjesne samouprave.

Primanje stranaka: Stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.: Stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.