clanak False

Upis u registar udruga

25.04.2024.

Zakonom o udrugama (Narodne novine 74/1470/1798/19 i 151/22) propisano je da se udruge upisuju u registar udruga pri županijama odnosno Gradu Zagrebu, prema sjedištu udruge. Registar udruga i Registar stranih udruga su središnje elektroničke baze podataka koje se vode pri nadležnom upravnom tijelu jedinstveno za sve udruge, odnosno strane udruge u Republici Hrvatskoj. 

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 17/21, 24/21 i 24/23), Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove sa sjedištem u Zagrebu, Ulica popa Dukljanina 3, nadležan je za upis i upis promjena u registre udruga za udruge koje imaju sjedište u Gradu Zagrebu. Radno je vrijeme svaki radni dan od 8,30 do 15,30 sati, a utorkom i četvrtkom od 8,30 do 18 sati.

Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj (Narodne novine broj 4/1514/20 i 39/24), propisan je oblik i sadržaj registra udruga i registra stranih udruga, zahtjevi za upis i upis promjena u registre udruga, sadržaj izvatka iz registara, način podnošenja zahtjeva za upis u registre te način vođenja registara i zbirki isprava udruga.