clanak False

Fond imena iz kojeg se imenuju javne površine za područje Grada Zagreba

21.09.2023.

Gradska skupština Grada Zagreba odlukom određuje ime naselja, ulice i trga u postupku koji je propisan Zakonom o naseljima (Narodne novine 39/2022). Na temelju članka 61. Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/23) Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova (dalje u tekstu: Odbor) predlaže Gradskoj skupštini imenovanje i preimenovanje ulica, trgova i drugih javnih površina te ukidanje njihova imena, u suradnji s mjesnim odborima, gradskim četvrtima, znanstvenim i drugim ustanovama. Zakonom o naseljima određeno je da evidenciju imena i granica naselja, ulica i trgova te evidenciju brojeva zgrada vodi upravno tijelo jedinice lokalne uprave nadležno za geodetske poslove, a u Gradu Zagrebu to je Gradski ured za katastar i geodetske poslove.

Javnom površinom u općoj uporabi, osim ulice i trga, smatraju se aleja, avenija, cesta, obala, odvojak, park, perivoj, poljana, put, stube šetalište i slično. Tako su u Registru prostornih jedinica imenovani još i brijeg, dol, gaj, klanac, lug, obrež, obronak, ogranak, otok, potok, prečac, prilaz, prolaz, ribnjak, vidikovac, vijenac, vrt, zavoj i dr. Područje naselja određeno je Odlukom o granicama područja naselja u Gradu Zagrebu. Područje javne površine obuhvaća površinu javne namjene i pripadajuće katastarske čestice.

Prema Zakonu, naselje, ulica i trg moraju imati ime. Na području jedinice lokalne samouprave ne mogu biti dva ili više naselja istog imena, a na području jednog naselja ne mogu biti dvije ili više ulica, odnosno trgova s istim imenom. Ime javne površine određuje Gradska skupština Grada Zagreba, na prijedlog Odbora, uz prethodno pribavljeno mišljenje mjesnog odbora odnosno drugog oblika mjesne samouprave koji se nalazi na području na kojem se određuje ili mijenja ime naselja, ulice ili trga. Potrebno je prethodno pribaviti mišljenje i Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za standardizaciju geografskih imena.

Javne površine u općoj uporabi mogu imati ime po:

  • općim i zemljopisnim pojmovima,
  • toponimima,
  • biljnim i životinjskim vrstama,
  • zanimanjima,
  • imenima osoba i organizacija koje su snažno pridonijele društvenom, kulturnom, političkom i znanstvenom razvoju,
  • imenima drugih naselja, gradova i država,
  • povijesnim događajima, pokretima i datumima.

Povjerenstvo za standardizaciju geografskih imena dužno je dati zatraženo mišljenje u roku 30 dana od primitka prijedloga, a iznimno, u slučaju teže dostupnosti građe, to može učiniti za 60 dana.

Nakon što Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova utvrdi nacrt prijedloga akta na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15 i 69/22) otvara savjetovanje koje uključuje objavu nacrta odluke, tekst obrazloženja s razlozima donošenja odluke te poziv javnosti da se uključi u savjetovanje dostavljanjem prijedloga i mišljenja. Nakon isteka roka za dostavu mišljenja i prijedloga, Odbor kao nositelj izrade nacrta prijedloga odluke izrađuje Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću te Prijedlog odluke. Prijedlog odluke, obrazloženje i Izvješće o provedenom savjetovanju upućuje Gradskoj skupštini na razmatranje i donošenje.

Za područje Grada Zagreba vodi se jedinstven Fond imena prema kojem se, u pravilu, određuju imena javnih površina. Fond imena osniva Odbor, a vodi ga Gradski ured za katastarske i geodetske poslove.

Fond imena objavljen je na internetskim stranicama Grada Zagreba.
 
Ogledni primjer Prijedlog za uvrštenje u Fond imena

Kontakt podaci:

e-mail: aleksandra.sujica@zagreb.hr 

adresa:    Republika Hrvatska
                Grad Zagreb
                Gradska skupština Grada Zagreba
                Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova
                10000, Zagreb
                Ulica sv. Ćirila i Metoda 5

telefon:    01 610 1911