clanak False

Katastar zemljišta i nekretnina

20.06.2023.
Katastar zemljišta je evidencija koja sadrži podatke o zemljištu u pogledu njegovog položaja, oblika, površine, načina iskorištavanja i posjednika, a vodila se sukladno Zakonu o geodetskoj izmjeri i katastru zemljišta.
Novim Zakonom propisano je da katastar zemljišta ostaje na snazi i vodi se u postojećem sadržaju u skladu sa stvarnim stanjem na terenu dok ga za pojedinu katastarsku općinu ne zamijeni katastar nekretnina.

Katastar nekretnina je evidencija koja sadrži podatke o česticama zemljine površine i zgradama koje trajno leže na zemljinoj površini ili ispod nje te o posebnim pravnim režimima na zemljinoj površini.
 
Vođenje katastra zemljišta obuhvaća:
 • održavanje katastarskih prostornih jedinica
 • vođenje podataka o geodetskoj osnovi i održavanje te osnove
 • parcelacijske i druge geodetske elaborate koji služe za provođenje promjena u katastarskom operatu
 • vođenje i održavanje katastarskog operata
 • provedbu promjena podataka o katastarskim česticama
 • zgradama i drugim građevinama i
 • posebnim pravnim režimima
 • dostavljanje podataka zemljišno knjižnom sudu te
 • čuvanje i korištenje podataka
 
Katastarske prostorne jedinice katastra zemljišta jesu:
 • katastarska čestica
 • katastarska općina
Katastarska čestica dio je područja katastarske općine određen brojem katastarske čestice i njezinim granicama.


Katastarska općina katastra zemljišta je prostorna jedinica za koju se vodi i održava katastarski operat.
Katastarska općina je određena svojim matičnim brojem, imenom, područjem i granicama.
 
Pregledna karta katastarskih općina Grada Zagreba

Katastarski operat katastra zemljišta čine:
 • katastarski plan
 • popis katastarskih čestica
 • posjedovni listovi
 • pomoćni popisi
 • zbirka parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata