clanak False

Gospodarsko socijalno vijeće

19.04.2017.

Gospodarsko-socijalno vijeća u Gradu Zagrebu osnovano je  radi uspostave i razvitka trostranog dijaloga, zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih prava, odnosno interesa radnika i poslodavaca, vođenja usklađene gospodarske, socijalne, porezne i razvojne politike te poticanja, sklapanja i primjene kolektivnih ugovora na području Grada Zagreba te razmatranja ostalih pitanja od zajedničkog interesa svih socijalnih partnera.
 
Socijalni partneri u Gospodarsko-socijalnom vijeću u Gradu Zagrebu (Grad Zagreb, Hrvatska udruga poslodavaca i udruga sindikata više razine) drže socijalni dijalog kao jednu od najvažnijih demokratskih vrednota društva i temeljni uvjet zajedničkog djelovanja na ostvarivanju postavljenih ciljeva i postizanja koncezusa o razvoju hrvatskog društva.

Djelokrug rada Gospodarsko-socijalnog vijeća u Gradu Zagrebu
 
- promiče ideju trostrane suradnje Grada Zagreba, udruga sindikata više razine i udruga poslodavaca više razine u razmatranju i rješavanju gospodarskih i socijalnih pitanja i problema;
- prati i ocjenjuje utjecaj mjera gospodarske i socijalne politike na gospodarsku i socijalnu stabilnost, razvitak i životni standard te daje mišljenja i prijedloge nadležnim tijelima
- predlaže mjere za vođenje usklađene gospodarske, socijalne i razvojne politike;
- ocjenjuje i daje mišljenje o mjerama za ostvarivanje stabilnosti, konkurentnosti gospodarstva i uravnotežen gospodarski i socijalni razvoj;
- prati i ocjenjuje utjecaj promjena cijena i plaća na gospodarsku i socijalnu stabilnost i razvoj;
- predlaže Gradu Zagrebu, poslodavcima i sindikatima, odnosno njihovim udrugama i udrugama više razine vođenje usklađene politike cijena i plaća;
- prati stanje na području zapošljavanja, obrazovanja i usklađivanja tržišta rada i zaštite na radu, te predlaže mjere za njihovo poticanje i unaprjeđenje;
- prati stanje na području poštivanja ljudskih prava u radnom okruženju te predlaže mjere za njihovo poticanje i unaprjeđenje;
- posebno prati stanje na području diskriminacije pri zapošljavanju i na radnom mjestu u kontekstu primjene Zakona o suzbijanju diskriminacije  te predlaže odgovarajuće mjere;
- najmanje jednom godišnje održati će tematsku rasprave o zaštiti na radu;
- daje mišljenje o prijedlozima akata iz područja rada, gospodarstva i socijalne sigurnosti;
- raspravlja i može dati mišljenje o prijedlozima drugih akata i propisa od javnog interesa;
- potiče sklapanje i primjenu kolektivnih ugovora;
- daje obrazloženo mišljenje gradonačelniku o svim pitanjima i problemima u vezi sa sklapanjem i primjenom kolektivnih ugovora;
- potiče mirno rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova;
- donosi akte vezane za postupak mirenja u rješavanju individualnih radnih sporova;
 - utvrđuje listu miritelja u individualnim radnim sporovima;
- daje mišljenje i prijedloge gradonačelniku u svezi s drugim pitanjima uređenim Zakonom o radu;
- prati primjenu zakona iz područja rada i socijalne sigurnosti;
- prati ostvarivanje zaštite prava iz rada i socijalne sigurnosti i predlaže mjere za unaprjeđivanje;
- daje mišljenje o prijedlogu proračuna Grada Zagreba;
- razmatra ostala pitanja od zajedničkog interesa socijalnih partnera i Grada Zagreba;
- donosi Program rada;
- donosi Poslovnik o radu i
- usvaja izvještaj o radu Vijeća i njegovih radnih tijela.
 
Sukladno Sporazumu o osnivanju (SGGZ 25/17), Gospodarsko-socijalno vijeće u Gradu Zagrebu ima 12 članova, a  sastavljeno je od predstavnika Grada Zagreba, predstavnika  Hrvatske udruge poslodavaca te predstavnika udruga sindikata više razine. Grad Zagreb i poslodavci imaju po četiri člana u Vijeću, a svaki sindikat po jednog.

Svaki član Vijeća ima zamjenike.

GSV ima predsjednika i dva dopredsjednika koje članovi Vijeća imenuju na vrijeme od godinu dana, naizmjenično iz redova predstavnika Grada Zagreba,  poslodavaca te  sindikata.

GSV donosi svoj Poslovnik o radu (SGGZ 2/18) i godišnji Program rada Vijeća kojima se pobliže određuje način i sadržaj rada GSV i njegovih radnih tijela.
 
 
Adresa Gospodarsko-socijalnog vijeće u Gradu Zagrebu:

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA
Gospodarsko-socijalno vijeće u Gradu Zagrebu
Trg Stjepana Radića 1
10 000 Zagreb
 
Telefon: 01 610 1189 i 610 0174,  faks: 01 610 1077
Elektronska pošta: gsv@zagreb.hr  
 
 
 
Predsjednica GSV-a:  ĐURĐICA KAHLINA
 
Dopredsjednici:     doc.dr.sc. OLIVERA MAJIĆ  i IGOR ŠKRGATIĆ
 
 
Tajnica GSV-a:           IVANA GREPO GALOŠIĆ
Zamjenica:                  MERI MARKOČ
 
Sastav Gospodarsko-socijalno vijeće u Gradu Zagrebu:

Predstavnici Grada Zagreba

Članovi:  
Milan Bandić, Mirka Jozić, Andrea Šulentić i Daniela Juroš Pečnik
Zamjenici:
Olivera Majić, Tatjana Operta, Kristijan Pazman i Marija Čikeš

Predstavnici Hrvatske udruge poslodavaca
Igor Škrgatić, Marina Musulin, Alina Ružić i Krešimir Dvorski

Zamjenici:
Admira Ribičić, Sanja Smoljak Katić, Anny Brusić i Milka Kosanović

Predstavnici sindikalnih središnjica
Anto Jelić, Đurđica Kahlina, Darko Kleinberger i Ariana Bogner Boroš

Zamjenici:
Davorin Medved, Zdravko Stoilković, Dražen Jović i Sanja Mikačić  

 

Gospodarsko-socijalno vijeće u Gradu Zagrebu osnovalo je dana 31. ožujka 2010. Ured za mirenje pri Gospodarsko-socijalnom vijeću u Gradu Zagrebu