lista bez dat + 63395

EU fondovi

Europski fondovi su financijski instrumenti za provedbu pojedine javne politike Europske unije u zemljama članicama. Europske javne politike donose se za razdoblje od sedam godina te se nazivaju financijskom perspektivom.
 
U okviru EU fondova svaka zemlja članica ima mogućnost sama definirati područja ulaganja prema utvrđenim nacionalnim i regionalnim razvojnim potrebama, u cilju ispunjenja prioriteta i strategija Europske unije u cjelini.
 
Omotnica proračuna Europske unije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. iznosi 1 824,3 milijardi eura, od čega je za Republiku Hrvatsku na raspolaganju više od 25 milijardi eura u tekućim cijenama.
 
Sredstva koja su dostupna državama članicama u ovom financijskom razdoblju 2021.-2027. dodjeljuju se iz dvaju izvora, i to Višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) i EU sljedeće generacije (eng. Next Generation EU; NGEU). VFO se programira za sedmogodišnje razdoblje te se u okviru istoga Republici Hrvatskoj za aktualno razdoblje dodjeljuje nešto više od 14 milijardi eura u tekućim cijenama. NGEU je nastao kao rezultat krize uzrokovane koronavirusom te se Republici Hrvatskoj u okviru istoga za predmetno razdoblje dodjeljuje nešto više od 11 milijardi eura u tekućim cijenama.
 
Velik dio navedenih sredstava odnosi se upravo na fondove koji će se provoditi sukladno Uredbi (EU) 2021/1060.
 
Jedna od najvažnijih EU javnih politika jest kohezijska politika, čija je osnovna svrha smanjenje velikih gospodarskih, socijalnih i teritorijalnih razlika između regija, kao i jačanje globalne konkurentnosti europskoga gospodarstva. Za nju je Europska unija u financijskom razdoblju 2007. – 2013. izdvojila 347 milijardi eura, u financijskom razdoblju 2014. – 2020. 376 milijardi eura, dok je u aktualnom financijskom razdoblju za istu izdvojeno 377 768 milijuna eura (330 235 milijuna eura za ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju).
 
Kohezijsku politiku za razdoblje 2021. – 2027. čine:

  1. Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) – financiranje je moguće za ulaganja u infrastrukturu, istraživanje i inovacije, produktivna ulaganja u MSP-ove i ulaganja usmjerena na očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, opremu, softver i nematerijalnu imovinu te umrežavanje, suradnju i razmjenu iskustava.
  2. Kohezijski fond (KF) – podupiru se ulaganja u području prometa i okoliša, uz poseban naglasak na obnovljivoj energiji te ulaganja u TEN-T.
  3. Europski socijalni fond plus (ESF+) - podupire se bolji pristup zaposlenju, modernizacija institucija i usluga tržišta rada, promicanje rodno uravnoteženog sudjelovanja na tržištu rada, promicanje prilagodbe radnika, poduzeća i poduzetnika promjenama, veća kvaliteta, uključivost i djelotvornost sustava obrazovanja i osposobljavanja te njihova relevantnost za tržište rada, promicanje jednakog pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju s naglaskom na skupine u nepovoljnom položaju te promicanje cjeloživotnog učenja.
  4. Fond za pravednu tranziciju (FPT) – mjere su posebno usmjerene na produktivna ulaganja u MSP-ove, ulaganja u aktivnosti istraživanja i inovacija te poticanje prijenosa naprednih tehnologija, ulaganja u uvođenje tehnologije i infrastrukture za čistu energiju po pristupačnoj cijeni i smanjenje emisija stakleničkih plinova, ulaganja u digitalizaciju, ulaganja u unaprjeđenje kružnoga gospodarstva te ulaganja u dokvalifikaciju i prekvalifikaciju radnika.
 
U financijskoj perspektivi 2021. – 2027. na raspolaganju su i:
  • Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu (EFPRA)
  • Fond za azil, migracije i integraciju (FAMI)
  • Fond za unutarnju sigurnost (FUS)
  • Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (BMVI)
  • Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)
  • Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP).

 
Više informacija o zakonodavnom paketu za kohezijsku politiku za razdoblje 2021. – 2027. potražite na poveznici.
 
Dodatne informacije o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2021. – 2027. potražite na poveznici.