landing

GEOTEHNIČKI KATASTAR


U Odjelu za Geotehnički katastar obavljaju se poslovi prikupljanja geotehničke dokumentacije za područje Grada Zagreba na temelju dojava i geotehničkih istraživanja, pohrane svih podataka vezanih uz stabilnost tla, osobito podataka o svim registriranim pojavama nestabilnosti i klizanja tla na području Grada Zagreba, prikupljanja i pohrane podataka o projektima sanacije klizišta i drugim relevantnim zahvatima te izvješća o stvarno izvršenom poslu, praćenja aktivnosti vezanih uz geotehnička istraživanja, poslovi povezani s izradom i dopunom karte geotehničke kategorizacije terena (KGKT) u odgovarajućem mjerilu i karte seizmičke mikrozonacije terena (KSMT) u MJ 1:5000, sa svim pripadajućim tematskim kartama, davanja podataka i informacija o geotehničkoj kategoriji, seizmičkoj zoni, razinama podzemnih voda za pojedinu parcelu, katastarsku česticu i/ili širu zonu za namjenu planiranja, projektiranja i davanja mišljenja o programu geotehničkih istraživanja, o posebnim geotehničkim uvjetima za gradnju na pretežito nestabilnim terenima i nizinskom dijelu Grada u postupcima izdavanja akata kojima se odobrava namjeravani zahvat u prostoru i o rezultatu geotehničke kategorizacije tla, poslovi utvrđenja usklađenosti glavnog projekta s posebnim geotehničkim uvjetima, praćenja i pohrane izvješća o dugotrajnom geotehničkom, geodetskom i geofizičkom monitoringu te iniciranja njihove periodične obrade i uključivanja u geotehničku osnovu, poslovi suradnje s drugim gradskim upravnim tijelima, tijelima državne uprave, znanstvenim i stručnim ustanovama te drugim sudionicima u poslovima povezanim s geotehničkim katastrom, poslovi osiguravanja dostupnosti i ažuriranje mjerodavnih podataka iz djelokruga Odjela na Geoportalu Grada Zagreba, sudjelovanje u poslovima vezanim za pripremu i provedbu postupka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Odjela, što je provodi nadležna služba za javnu nabavu, pružanja podataka, informacija i drugih stručnih podloga iz djelokruga Odjela, kao i drugi poslovi iz djelokruga Odjela.