clanak False

Projekti Grada Zagreba

11.04.2017.
PROJEKTI U PROVEDBI
 • Europsko inovacijsko partnerstvo za aktivno i zdravo starenje - Twinning dobrih praksi Andaluzija i Grad Zagreb
 • Razgovor o mobilnosti u Zagrebu
 • TOGETHER (Towards a Goal of Efficiency Through Energy Reduction) - (Postizanje ciljane učinkovitosti zahvaljujući smanjenju energije)


 

PROVEDENI EU PROJEKTI 
 
 • Transverzalni program aktivnosti studijski posjet
 • NEEC - Strenghtening of the Network of Energy Efficient Capital Cities in South Eastern Europe (Osnaživanje mreže energetski učinkovitih glavnih gradova u jugoistočnoj Europi)
 • Capacity Building for Energy Management in Cities (Izgradnja kapaciteta za upravljanje energetikom u gradovima) 
 • NEEC faza II
 • With Flexible Learning Approach and Curricula Innovation towards the Labour Market (S fleksibilnim pristupom učenju i inicijativom kurikuluma prema tržištu rada)
 • Veterinary VET by Acovene (Veterinarski VET od Acovene)
 • Agritourism Center of Excellence - the Croatian experience as an idea for the EU model (Agroturistički centar izvrsnosti - Hrvatsko iskustvo kao ideja za model EU)
 • Regional Cooperation in Cosmetics – Road to the Labour Market (Regionalna suradnja u kozmetici - put do tržišta rada)
 • Creating new opportunities for knowledge based economy in the field of computing and computer engineering (Stvaranje novih prilika za gospodarstvo temeljeno na znanju u području računalstva i računalnog inženjerstva)
 • Možemo to riješiti – Medijacijom prema kulturi demokratske komunikacije i rješavanja sukoba
 • Informacija-motivacija-akcija – Information-Motivation-Action
 • Kultura komunikacije i nenasilno rješavanje sukoba (Možemo to riješiti – Medijacijom prema kulturi demokratske komunikacije i rješavanja sukoba)
 • Nutricionistički centar izvrsnosti
 • Healty Eco Life- Zdravi eko život
 • Increasing employability of helping professionals (Povećanje zapošljivosti pripadnika pomažućih struka)
 • Pružanje jednakih mogućnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom zbog psihičkih poremećaja
 • Promocija i edukacija o mogućnostima osoba s motoričkim teškoćama
 • Obrazovanje i osnaživanje učenika s tjelesnim oštećenjem i oštećenjem vida za integraciju na tržište rada
 • Žensko sklonište i savjetovalište – pružanje i osnaživanje servisa i potpore ženama i njihovoj djeci koja su preživjela nasilje u obitelji“
 • Ojačajmo najslabije karike u svijetu rada
 • Z@druga SDDH
 • Agroturistički edukativni poligon - hrvatski model
 • PfE - Preparedness for Evacuation in case of a Nuclear Accident (Spremnost za evakuaciju u slučaju nuklearne nesreće)
 • Capacity for Development (Kapacitet za razvoj)
 • Creating innovative opportunities for self-employment of unemployed highly educated women in the City of Zagreb (Stvaranje inovativnih mogućnosti za samozapošljavanje nezaposlenih visokoobrazovanih žena u Gradu Zagrebu) 
 • Energy Vision 2020 for the South East European Cities (Energetska vizija 2020 za gradove jugoistočne Europe)
 • RES for lighter future (RES za svjetliju budućnost) 
 • GEO - Green Employment Opportunities (Zelene mogućnosti zapošljavanja) 
 • BOB - Bike On Bus (Bicikl na autobusu)
 • FERTEO - From Equal Rights To Equal Opportunities (Od jednakih prava do jednakih mogućnosti)
 • Obnovljivi izvori energije za svjetliju budućnost
 • Od socijalne isključenosti do egzistencijalne neovisnosti
 • Making Space for Active Community (Stvaranje prostora za aktivnu  zajednicu)
 • EUC4BIZ - European cities network for business friendly environment (Mreža europskih gradova za poslovno prijateljsko okruženje) 
 • Uči-radi-upoznaj - Hospitacije u inozemstvu
 • Ispitivanje socijalne uključenosti i kvalitete podrške u sustavima predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja za djecu i adolescente s PAS (poremećajem iz autističnog spektra) i ADHD ( deficitom pažnje/hiperaktivnom poremećajem)
 • YOUR WAY (volunteering for Active youth) - Supporting youth volunteering for building a culture of peace (Volontiranje za aktivne mlade - Potpora volonterstvu mladih za izgradnju kulture mira) 
 • Osnažimo prava djece da budu sigurna od nasilja
 • “Awareness Raising towards Climate Change and Climate Protection Measures within South Eastern European Capital Cities” (Podizanje svijesti prema promjeni klime i mjerama zaštite klime u glavnim gradovima jugoistočne Europe) 
 • Mreža energetski učinkovitih glavnih gradova u jugoistočnoj Europi - provedba akcijskih planova održive energije (SEAP) u glavnim gradovima (NEEC SEAP)
 • CHALLENGE
 • Sustainable Cities International Energy Lab (Održivi gradovi – međunarodni lab energetike) 
 • Urban – LEDS - Promoting Low Emissions Urban Development Strategies in Emerging Economy Countries (Promicanje strategija urbanog razvoja s niskim emisijama u zemljama s gospodarstvom u razvoju) 
 • Ponovno probuđena arheološka nalazišta – suvremena interpretacija baštine kao temelj kulturnog turizma
 • The Right on Mobbing FreeWork - Za radno mjesto bez mobinga
 • Črnkas-Črnomerec Job Club/ Črnkas- Črnomerec poslovni klub
 • Procjena utjecaja roda - žene na tržištu rada
 • MAYORS in ACTION - Empowering coordinators and supporters of the Covenant of MAYORS to assist local authorities IN implementing and monitoring their sustainable energy ACTION plan - (Gradonačelnici u akciji, Jačanje koordinatora i potpornih struktura Sporazuma Gradonačelnika kako bi se pružila podrška lokalnim vlastima u implementaciji i kontroli Akcijskih planova energetski održivog razvitka)
 • ZagEE (Zagreb - Energy Efficient City) - (Zagreb – Grad energetske učinkovitosti)
 • EURONETΣ 50/50 - European Network of Education Centers spread across Europe (Europska mreža obrazovnih centara proširena Europom)
 • CITYKEYS - Smart City performance measurement system (Sustav mjerenja performansi Pametnog grada)