landing

Zasnivanje i prestanak rada službenika i namještenika gradskih upravnih tijela, prava na rad i po osnovi rada u djelokrugu su rada Stručne službe Gradske uprave, Sektora za upravljanje ljudskim potencijalima.