clanak False

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Odra II

22.09.2020.
1. Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Odra II (SGGZ 22/20)

2. Javna rasprava
2.1. Oglas objave javne rasprave 
2.2. Prijedlog izmjena i dopuna Plana
2.3. Sažetak izmjena i dopuna Plana 
2.4. Aplikacija za e-primjedbe na Prijedlog izmjena i dopuna Plana https://experience.arcgis.com/experience/caa65a9b0be54b9f98d6dacd2ff92480
2.5. Link za pristup javnom izlaganju Prijedloga izmjena i dopuna Plana: https://meet.jit.si/Javnoizlaganje-IZIDUPUOdraII
2.6. Izvješće o javnoj raspravi