landing

Ured gradonačelnika


Narodne novine, broj 81 od 13. srpnja 2022. i Bilten Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj 133 od 13. srpnja 2022.

Na temelju članka 17., članka 19. stavaka 1. i 4. i članka 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnica Ureda gradonačelnika, raspisuje

 
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu
v j e ž b e n i k a
u Ured gradonačelnika

 
Vježbenici su osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke,
bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
ili
s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž, dakle s radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima u trajanju kraćem od 12 mjeseci.


Vježbenici se primaju u službu na određeno vrijeme, u trajanju od 12 mjeseci, uz obvezu polaganja državnog ispita najkasnije do isteka vježbeničkog staža.
 
Ured gradonačelnika, traži:
 
-u Sektoru za poslove kabineta gradonačelnika, protokol i građane
:
 
Ad 1.) vježbenika/vježbenicu, magistra/magistru, odnosno stručnog specijalista/stručnu specijalisticu struke s područja društvenih ili humanističkih znanosti, 2 izvršitelj/izvršiteljica, s poznavanjem rada na PC-u, koji će se osposobljavati za obavljanje poslova višeg stručnog suradnika/više stručne suradnice za odnose s građanima u Službi za građane.
 
-u Sektoru za informiranje i komunikaciju:
 
Ad 2.) vježbenika/vježbenicu, magistra/magistru, odnosno stručnog specijalista/stručnu specijalisticu struke s područja društvenih ili humanističkih znanosti, 2 izvršitelj/izvršiteljica
, s aktivnim znanjem jednog stranog jezika (u govoru i pismu) i poznavanjem rada na PC-u, koji će se osposobljavati za obavljanje poslova višeg stručnog suradnika/više stručne suradnice za informiranje i medije u Službi za informiranje i medije.
 
Uvjet magistra/magistre, odnosno stručnog specijaliste/stručne specijalistice, temeljem odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 74/10 i 125/14), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
 
Kandidati su u prijavi dužni navesti osobne podatke (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa),  naziv i redni broj pod kojim je navedeno radno mjesto za koje se želi osposobljavati, te naziv ustrojstvene jedinice.  

Kandidati koji se natječu za oba radna mjesta dužni su za svako radno mjesto podnijeti posebnu prijavu sa svim traženim prilozima.


Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Obrazac prijave može se preuzeti na web-stranici Grada Zagreba https://www.zagreb.hr/en/objavljeni-natjecaji-oglasi/6501 
 
Uz prijavu kandidati su dužni (u izvorniku ili neovjerenoj preslici) priložiti:
- životopis,
- motivacijsko pismo (maksimalna duljina teksta pola stranice)
- dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica),
- dokaz o stručnoj spremi: diploma (ukoliko kandidat uz prijavu priloži diplomu stečenu u inozemstvu, dužan je uz predmetnu diplomu dostaviti i rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije),
- uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca),
- dokaz o aktivnom znanju jednog stranog jezika (u govoru i pismu): potvrdu/svjedodžbu ovlaštene pravne osobe (filozofski fakultet ili škola stranih jezika) izdanu sukladno Zajedničkom europskom referentnom okviru (razina znanja B1, B2, C1 ili C2) - za radno mjesto pod rednim brojem 2.,
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu, ne stariji od 1 mjesec: Elektronički zapis (e-radna knjižica) ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, općini rada – prebivališta i trajanju staža osiguranja i
- ukoliko je u Elektroničkom zapisu ili Potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje (a traženima u prethodnoj alineji) upisano radno iskustvo u ukupnom trajanju od 12 mjeseci ili više, kandidat/kandidatkinja je dužan dostaviti ugovore o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrde poslodavca (kojima dokazuje vrstu poslova koju je kandidat obavljao i vremenska razdoblja u kojem je obavljao navedene poslove), a koje se odnose na cjelokupan staž upisan u Elektroničkom zapisu ili Potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje.
 
Kandidati koji dostavljaju dokumentaciju na stranom jeziku dužni su uz istu dostaviti i ovjereni prijevod na hrvatski jezik.

Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog lista ili rodnog lista).


Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
 
Temeljem članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17, 98/19 i 84/21) i članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, 84/21), kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti dužni su dostaviti sve dokaze iz citiranih odredbi Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/835
 
Kandidat koji se, sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i privitke navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

 
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i imaju pravo pristupiti testiranju bit će evidentirani lozinkom koja se sastoji od prvog slova imena i prvog slova prezimena i 5 zadnjih brojeva OIB-a (npr. Pero Perić 12345678901 – PP78901) i pod kojom će lozinkom biti pozvani na testiranje.
 
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
Opis poslova i podaci o plaći vježbenika koji se osposobljava za obavljanje poslova radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web stranici www.zagreb.hr.
 
Na web stranici www.zagreb.hr i na oglasnoj ploči u prizemlju zgrade gradske uprave, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, najmanje pet dana prije održavanja provjere, bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, te popis lozinki kandidata koji imaju pravo pristupiti testiranju.
 
Prijave s prilozima dostavljaju se STRUČNOJ SLUŽBI GRADSKE UPRAVE, Sektoru za upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Trg S. Radića 1, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ i „Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje“, s obveznom naznakom „za natječaj za prijam vježbenika u Ured gradonačelnika“
 
UPUTA O PRAVIMA ISPITANIKA:
https://www.zagreb.hr/UserDocsImages/arhiva/Uputa%20o%20pravima%20ispitanika.pdf
 
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.