clanak False

Gradski ured za opću upravu

13.11.2013.

Narodne novine broj 136 od 13. studenoga 2013.

Na temelju članka 17. i članka 19. stavaka 1. i 4. u vezi sa člankom 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 86/08 i 61/11), pročelnik Gradskog ureda za opću upravu, raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za prijam na rad
u Gradski ured za opću upravu

Fotokopirača/fotokopiračice u Pododsjeku za poslove fotokopiranja Odsjeka za tiskarske poslove u Službi za poslove pružanja usluga Sektora za uredsko poslovanje i poslove pružanja usluga
- 1 izvršitelj/izvršiteljica.

Potrebno stručno znanje: srednja stručna sprema grafičke ili tehničke struke, poznavanje rada na PC-u.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rad se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam na rad propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Na rad ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
- dokaz o stručnoj spremi: preslika svjedodžbe o stečenoj srednjoj stručnoj spremi,
- uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci) i
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu: elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

S kandidatima prijavljenim na javni natječaj provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web stranici www.zagreb.hr. Na web stranici www.zagreb.hr i na oglasnoj ploči u prizemlju zgrade gradske uprave, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, biti će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave s prilozima dostavljaju se STRUČNOJ SLUŽBI GRADONAČELNIKA, Sektoru za upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Trg S. Radića 1, u roku 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, s obveznom naznakom „za natječaj za prijam na rad u Gradski ured za opću upravu“.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.