clanak False

Javni poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje u radu Radne grupe za izradu Prijedloga Plana razvoja kulture Grada Zagreba

08.07.2022.
Na temelju članka 12. Pravilnika o unutarnjem redu Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/22) i Zaključka gradonačelnika o dopuni Zaključka o osnivanju i imenovanju Radne skupine za kulturnu politiku i kulturni razvoj Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba  14/22, 17/22 i 21/22), pročelnica Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo (nadalje: Gradski ured) dana 8.7.2022. objavljuje
 
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za sudjelovanje u radu Radne grupe za izradu
Prijedloga Plana razvoja kulture Grada Zagreba
 
1.
Pozivaju se sve zainteresirane osobe iz redova kulturnih djelatnika, umjetnika i drugih stručnjaka, na podnošenje pisanih prijava za iskazivanje interesa za sudjelovanje u radu Radne grupe za izradu Prijedloga Plana razvoja kulture Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Radna grupa).
 
2.
Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
 
3.
Radna grupa osniva se s ciljem stručnog doprinosa kulturnih djelatnika, umjetnika i drugih stručnjaka u procesu izrade Prijedloga Plana razvoja kulture Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).
 
4.
Zadaće Radne grupe su:
 • sudjelovanje u radnim timovima prema tematskim područjima
 • izrada kraćih pisanih priloga tijekom razrade dijelova Prijedloga Plana
 • savjetovanje izrađivača plana
 • i druge slične zadaće
Rad u Radnoj grupi organizira se radnim timovima prema sljedećim područjima:
 1. Umjetničko stvaralaštvo  – grad imaginacije, inovacije i eksperimenta
 2. Zajednica i sudjelovanje – uključiva i otporna kultura
 3. Održiva urbana transformacija i razvoj – kulturna baština, umjetnost, kreativne industrije i kulturna infrastruktura za grad budućnosti
 4. Kultura, odgoj i obrazovanje – kultura za napredna znanja, nove vještine i kritičko mišljenje
 5. Zagrebačka kultura u međunarodnom kontekstu – grad kao čvorište kultura
5.
Za člana Radne grupe/tima može biti imenovana osoba, i to kulturni djelatnik, umjetnik i drugi stručnjak koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem kulture grada Zagreba može pridonijeti ostvarenju ciljeva radi kojih je grupa osnovana i/ili koja ima višegodišnje profesionalno iskustvo u umjetničkom radu, planiranju i provedbi kulturnih projekata ili stručnom radu na području kulturnog i umjetničkog razvoja.
Prednost će imati osobe:
 • koje imaju znanja i višegodišnje iskustvo u području kulturnih politika i/ili upravljanja u kulturi
 • koje su svojim dosadašnjim radom i angažmanom pridonijele unapređenju kulturnog razvoja Zagreba
 • koje imaju iskustva u timskom radu i/ili strateškom planiranju 
 Prijava na javni poziv treba sadržavati:
 • popunjen i vlastoručno potpisan prijavni obrazac s privolom za prikupljanje i obrađivanje potrebnih osobnih podataka (poveznica u privitku)
 • životopis s podacima kojima se dokazuje relevantno iskustvo
 • obrazloženje interesa za sudjelovanjem u radu Radne grupe/timova uz navođenje osobnih specifičnih uvida i interesa vezanih za kulturni razvoj i kulturnu politiku Grada Zagreba (do 2 stranice teksta).
 
Rok za podnošenje prijava traje do 5.9.2022.  od objave, a prijave s traženom dokumentacijom iz točke 4. ovog javnog poziva dostavljaju se putem e-maila na adresu: plan.razvoja.kulture@zagreb.hr
Gradski ured obavit će provjeru i razmatranje pristiglih prijava s pripadajućom dokumentacijom. Nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Odabrane osobe mogu biti imenovane u jednu ili više timova, sukladno iskazanom interesu u prijavnom obrascu.
6.
Članove Radne grupe/timova imenuje Pročelnica Gradskog ureda, na prijedlog Povjerenstva za izbor članova Radne grupe na razdoblje do donošenja Prijedloga Plana razvoja kulture Grada Zagreba.  
U Radnu grupu/radne timove bi će imenovani, pored osoba izabranih putem ovog Javnog poziva i pojedini članovi Radne skupine za kulturnu politike i kulturni razvoj Grada Zagreba koju je osnovao Zaključkom gradonačelnik (Službeni glasnik  14/22, 17/22 i 21/22),  kulturnih vijeća Grada Zagreba i službenici Gradskog ureda.
Koordinaciju između radnih timova vodit će odabrani predstavnici pojedinih radnih timova.
 
7.
Popis imenovanih članova radne grupe/timova bit će objavljeni na mrežnoj stranici Grada Zagreba.
 
8.
Osobni podaci prijavitelja dostupni iz prijave i tražene dokumentacije, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe ovog  Javnog poziva.  
Prijavom na Javni poziv prijavitelji su izričito suglasni da Grad Zagreb kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i obrađivati podatke u svrhu provođenja procedure Javnog poziva, sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119, i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine: 42/18).
 
9.
Članovi Radne grupe/timova ne primaju naknadu za svoj rad.
 
10.
Gradski ured zadržava pravo poništenja Javnog poziva bez obrazloženja i pravo ne izabrati niti jednog prijavitelja.
 
 
 
 
PROČELNICA
 
Emina Višnić

 
Prijavni obrazac možete pronaći ovdje.