clanak False

Provjera znanja i sposobnosti

15.06.2022.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje i intervju radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.
 
Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% (5 bodova) na testiranju. S kandidatima koji uspješno polože testove provest će se intervjui (razgovori).
 
Nakon prethodno provedene provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.
 
Područja testiranja:
1. Poznavanje ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i lokalne i područne (regionalne)  samouprave
2. Područje prostornog uređenja, gradnje i poslijepotresne obnove
3. Područje prometa i komunalnog gospodarstva

 
I. PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE
 
1. Poznavanje ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i lokalne i područne (regionalne) samouprave
1.1. Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine, 56/90, 135/97, 8/98-pročišćeni tekst, 113/00, 124/00-pročišćeni tekst, 28/01, 41/01-pročišćeni tekst, 55/01(ispr.), 76/10, 85/10- pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda RH, broj: SuP-O-1/2014) i
1.2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 (ispr.), 123/17, 98/19 i 144/20).
 
2. Područje prostornog uređenja, gradnje i poslijepotresne obnove
2.1. Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
2.2. Zakon o gradnji (Narodne novine, 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
2.3. Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine, 102/20, 10/21 i 117/21).
 
3. Područje prometa i komunalnog gospodarstva
3.1. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine, 67/08, 48/10 - Odluka USRH broj: U-I-3084/2008, U-I-3419/2009 od 07. travnja 2010., 74/11, 80/13, 158/13 - Odluka i Rješenje USRH broj: U-I-323/2009 i dr. od 20. prosinca 2013., 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20).
3.2. Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, 68/18, 110/18 – Odluka USRH broj: U-I-3019/2018 i U-I-3337/2018 od 30.10.2018. i 32/20) i
3.3. Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Zagreba,14/19, 24/19, 22/20 i 16/22).

  
II. PRAVILA TESTIRANJA
 
- Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
- Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljen test s pitanjima.

- Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
    - koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
    - koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
    - napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija
    - razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.
 
III. MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA

Na web stranici www.zagreb.hr i na oglasnoj ploči u prizemlju zgrade gradske uprave, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, najmanje pet dana prije održavanja provjere, bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, te popis lozinki kandidata koji imaju pravo pristupiti testiranju.