clanak False

Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem

30.03.2022.
.Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
 
Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 20/18, 115/18 i 98/19) uređuje se održavanje i zaštita poljoprivrednog zemljišta, korištenje poljoprivrednog zemljišta, promjena namjene poljoprivrednog zemljišta i naknada, raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i Zemljišni fond.
Poljoprivrednim zemljištem sukladno članku 3. stavak 1. ovog Zakona smatraju se poljoprivredne površine koje su po načinu uporabe u katastru opisane kao: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.
 
Grad Zagreb poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države raspolaže na temelju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za Grad Zagreb, a koji je  donesen 18. veljače 2019., Klasa: 945-01/18-01/705, URBROJ: 525-07/1798-19-4, te je isti objavljen na službenim web stranicama Grada Zagreba.
 
Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države daje se u zakup putem javnog natječaja na rok od 25 godina. Iznimno, poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje je u Programu predviđeno za povrat i ostale namjene daje se u zakup javnim natječajem na rok do 5 godina, s mogućnošću produljenja, odnosno do pravomoćnosti rješenja o povratu. Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup donosi općinsko ili gradsko vijeće, na čijem se području zemljište nalazi, odnosno za Grad Zagreb Gradska skupština Grada Zagreba.
 
Maksimalna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koja se može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi utvrđuje se u površini od 20 hektara.
 
Dokumentacija, rokovi i postupak  za raspisivanje javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države propisani su Pravilnikom o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine broj 72/18).

Površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države prema oblicima raspolaganja mogu se pogledati na interaktivnoj karti: Interaktivni pregled poljoprivrede i poljoprivrednog zemljišta Grada Zagreba u novom kataloškom sloju - poljoprivredna zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.
 
 
Za sve detaljnije informacije o Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem na području Grada Zagreba i javnom natječaju za zakup možete se obratiti u Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Avenija Dubrovnik 12/IV, soba 319, ili na brojeve telefona: 658 5648 ili 658-5650.