clanak False

Sektor za računovodstvo

18.04.2023.
Pomoćnik pročelnika za računovodstvo - Jasna Tomažić
​E-mail: jasna.tomazic@zagreb.hr
Tel: 01 610-1343
- obavlja poslove vezane za knjigovodstvo gradskih upravnih tijela, koordinaciju izrade financijskih izvještaja proračunskih korisnika, izradu tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja Grada te konsolidiranih polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja na razini Proračuna, financijsko praćenje proračunskih korisnika, vođenje propisanih poslovnih knjiga, analitičko knjigovodstvo nefinancijske imovine, izradu internih akata kojima se uređuje postupanje iz djelokruga Sektora. 
 
ODJEL ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE
Voditeljica Odjela za računovodstvene poslove: Katarina Basta Miletić
​E-mail: katarina.basta-miletic@zagreb.hr
Tel: 01 610-1230
- obavljaju se poslovi vođenja propisanih poslovnih knjiga i analitičkih evidencija obveza i financijske imovine, izuzev potraživanja, knjiženja u glavnoj knjizi, suradnje u godišnjem popisu imovine i obveza, usklađivanja stanja obveza s dobavljačima, praćenja izvršenja rashoda po svim proračunskim klasifikacijama, koordinacije aktivnosti radi ujednačavanja primjene proračunskog računovodstva, pripreme knjigovodstvene dokumentacije i davanja podatka iz poslovnih knjiga za potrebe sudskih, ovršnih i drugih postupaka naplate prihoda, izrade propisanih financijskih i statističkih izvještaja te konsolidiranih financijskih izvještaja Proračuna.

ODJEL ZA KNJIGOVODSTVENO PRAĆENJE I KONSOLIDACIJU PRORAČUNSKIH KORISNIKA
Voditeljica Odjela za knjigovodstveno praćenje i konsolidaciju proračunskih korisnika: Ivana Lučić
​E-mail: ivana.lucic@zagreb.hr
Tel: 01 610-0117
- obavljaju se poslovi financijskog praćenja proračunskih korisnika, davanja uputa za evidentiranje poslovnih događaja proračunskim korisnicima, provjere polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja proračunskih korisnika, suradnje u izradi konsolidiranih polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja Proračuna, suradnje u ažuriranju Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ministarstva financija.

ODJEL ZA ANALITIČKO KNJIGOVODSTVO NEFINANCIJSKE IMOVINE
Voditelj Odjela za analitičko knjigovodstvo nefinancijske imovine : Ivan Buljan
​E-mail: ivan.buljan@zagreb.hr
Tel: 01 610-1231
obavljaju se poslovi vođenja knjigovodstvenih evidencija nefinancijske imovine, knjiženja promjena  na imovini u analitičkim evidencijama, izrada izvještaja o stanju i promjenama na nefinancijskoj imovini, usklađivanja stanja s gradskim upravnim tijelima, suradnje u godišnjem popisu imovine i obveza