clanak False

Sektor za pravne poslove i sustav unutarnjih kontrola

01.01.2022.
Pomoćnica pročelnika za pravne poslove i sustav unutarnjih kontrola - Gordana Prgomet
Tel: 610-1335, faks: 610-1399
E-mail: gordana.prgomet@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi vezani uz praćenje stanja i propisa i izrade nacrta normativnih i drugih akata iz djelokruga, odnosno nadležnosti Ureda, praćenje otvaranja stečajnih postupaka te vođenje evidencije, koordinaciju aktivnosti razvoja sustava unutarnjih kontrola, odnosno koordinaciju izrade pisanih pravila odnosno internih akata, smjernica, uputa ili procedura, koordinaciju provedbe procesa upravljanja rizicima te provođenja samoprocijene sustava unutarnjih kontrola.
 

ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE - III. kat
Voditelj Odjela za pravne poslove: kontakt osoba
Tel: 610-1335, faks: 610-1399
- obavljaju se poslovi praćenja stanja i propisa iz djelokruga, odnosno nadležnosti Ureda, izrade nacrta normativnih i drugih akata iz djelokruga, odnosno nadležnosti Ureda, izrade analiza, izvještaja i drugih materijala za Gradsku skupštinu Grada Zagreba, gradonačelnika i gradska upravna tijela, davanja primjedbi i prijedloga na nacrte zakona i drugih propisa iz djelokruga, odnosno nadležnosti Ureda, izrade prijedloga zaključaka i drugih akata što se odnose na postupke utuživanja i ovrha, izrade očitovanja na prigovore i žalbe u postupcima pokrenutim od strane Ureda, praćenja otvaranja stečajnih postupaka te vođenje evidencije, poslovi u vezi s pripremom i provedbom postupka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Ureda, što ga provodi nadležna služba za javnu nabavu, te rješavanja u upravnim predmetima o povratu pogrešno ili više uplaćenih prihoda Proračuna Grada Zagreba.

ODJEL ZA SUSTAV UNUTARNJIH KONTROLA - II. kat
Voditeljica Odjela za sustav unutarnjih kontrola - Sandra Kuterovac Cindrić
Tel: 610-1496, fax: 610-1399
E-mail: sandra.kuterovac-cindric@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi koordinacije aktivnosti vezanih uz razvoj sustava unutarnjih kontrola koji se primarno odnose na pružanje savjeta i potpore rukovodećim službenicima o razvoju sustava unutarnjih kontrola kojima se osigurava da su financijski učinci poslovanja na vrijeme prepoznati, odgovarajuće kontrolirani i usmjeravani radi pravilnog, etičnog, ekonomičnog, učinkovitog i djelotvornog upravljanja sredstvima; koordinaciju izrade pisanih pravila odnosno internih akata, smjernica, uputa ili procedura kojima se razrađuju postupci, utvrđuju nadležnosti i odgovornosti svih sudionika te uređuju kontrolne aktivnosti u svim segmentima poslovanja; koordinaciju provedbe procesa upravljanja rizicima; koordinaciju provođenja samoprocijene sustava unutarnjih kontrola kroz sastavljanje i podnošenje Izjave o fiskalnoj odgovornosti; praćenje provedbe planiranih aktivnosti u cilju rješavanja uočenih slabosti i nedostataka sustava unutarnjih kontrola te suradnju s Ministarstvom financija i drugim institucijama uključenim u razvoj sustava unutarnjih kontrola.