clanak False

Sektor za proračun - III kat

23.02.2023.
Pomoćnik pročelnika za proračun - kontakt osoba: 
Tel: 610-1347, faks: 610-1399 

- obavljaju se poslovi vezani uz izradu i praćenje Proračuna Grada Zagreba, zaduživanje i rejting Grada, plansko-analitičke poslove, javne prihode, naplatu potraživanja iz ugovora o kupoprodaji stanova na kojima je postojala stanarsko pravo, te poslovi vezani uz financiranje društvenih djelatnosti.

ODJEL ZA PRORAČUN - III. kat
Voditelj Odjela za proračun: kontakt osoba: 
Tel: 610-1347, faks: 610-1399
- Obavlja poslove izrade nacrta prijedloga, izmjena i dopuna Proračuna Grada Zagreba, projekcije Proračuna za dvogodišnje razdoblje i odluke o izvršavanju Proračuna, izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršavanju Proračuna, o korištenju sredstava proračunske zalihe te drugih financijskih izvještaja Proračuna; predlaganja i izrade mjera za uravnoteženje Proračuna; planiranja likvidnosti Proračuna Grada Zagreba; izrade uputa proračunskim korisnicima za izradu Proračuna; praćenja i analiziranja proračunskih prihoda i prihoda ustanova te njihove raspodjele i konsolidacije; izrade nacrta propisa i drugih akata u svezi s financiranjem Grada; vođenja proračunskog računovodstva; unapređenja sustava upravljanja javnim financijama u cilju uspostave i funkcioniranja gradske riznice; praćenja stanja na tržištu kapitala; izrade nacrta akata u svezi sa zaduživanjem Grada Zagreba i davanjem jamstava, izrade polugodišnjeg izvještaja te vođenja popisa duga; praćenja i analize potrebnih sredstava; suradnje s financijskim institucijama, izrade informacija i analiza za potrebe ocjene kreditnog rejtinga Grada; izrade financijskih planova gradskih upravnih tijela i praćenja izvršavanja financijskih planova proračunskih korisnika; izrade analiza vezanih za proračunsku potrošnju; izrade mjesečnih financijskih izvještaja o ostvarenju prihoda i primitaka te izvršenju rashoda i izdataka Proračuna, obrade statističih pokazatelja te izrade konsolidiranih financijskih izvještaja Proračuna i proračunskih korisnika.

ODSJEK ZA IZRADU I PRAĆENJE PRORAČUNA 
Voditeljica Odsjeka za izradu i praćenje proračuna - Kristina Petković
Tel: 610-1346, faks: 610-1399
E-mail: kristina.petkovic@zagreb.hr
- Obavlja poslove izrade nacrta prijedloga Proračuna Grada Zagreba, izmjena i dopuna Proračuna, projekcije Proračuna za dvogodišnje razdoblje i odluke o izvršavanju Proračuna, izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršavanju Proračuna, o korištenju sredstava proračunske zalihe, te drugih financijskih izvještaja Proračuna, predlaganja i izrade mjera za uravnoteženje Proračuna Grada Zagreba, planiranja likvidnosti Proračuna Grada Zagreba, izrade uputa proračunskim korisnicima za izradu Proračuna, praćenja i analiziranja proračunskih prihoda i prihoda ustanova, te njihove raspodjele i konsolidacije, izrade nacrta propisa i drugih akata u svezi s financiranjem Grada, vođenja proračunskog računovodstva, te unapređenja sustava upravljanja javnim financijama u cilju uspostave i funkcioniranja gradske riznice.

ODSJEK ZA ZADUŽIVANJE I REJTING GRADA
Voditeljica Odsjeka za zaduživanje i rejting Grada - Anita Rako
Tel: 610-1347, faks: 610-1099
E-mail: anita.rako@zagreb.hr
- Obavlja poslove praćenja stanja na tržištu kapitala, izrade nacrta akata u svezi sa zaduživanjem Grada Zagreba i davanjem jamstva, izrade polugodišnjeg izvještaja, te vođenja popisa duga, praćenja i analize potrebnih sredstava, suradnje s financijskim institucijama te izrade informacija i analiza za potrebe ocjene kreditnog rejtinga Grada.

ODSJEK ZA PLANSKO-ANALITIČKE POSLOVE
Voditeljica Odsjeka za plansko-analitičke poslove: Ivana Latinčić 
Tel: 610-1259, faks: 610-1574
E-mail: ivana.latincic@zagreb.hr
- Obavlja poslove izrade financijskih planova gradskih upravnih tijela i praćenja izvršavanja financijskih planova proračunskih korisnika, izrade analiza vezanih za proračunsku potrošnju, izrade mjesečnih financijskih izvještaja o ostvarenju prihoda i primitaka te izvšenju rashoda i izdataka Proračuna, obrade statističkih pokazatelja te izrade konsolidiranih financijskih izvještaja Proračuna i proračunskih korisnika.

ODJEL ZA FINANCIRANJE JAVNIH I DRUŠTVENIH POTREBA - III. kat
Voditeljica Odjela za financiranje javnih i društvenih potreba: Zrinka Starešinčić
Tel: 610-1386, faks: 610-1399
E-mail: zrinka.staresincic@zagreb.hr
- Obavlja poslove planiranja i praćenja dinamike ostvarivanja proračunskih prihoda i primitaka; izrade procjene prihoda i primitaka u tekućoj godini i projekcije sredstava za iduću godinu; suradnje na izradi nacrta prijedloga Proračuna Grada Zagreba, izmjena i dopuna Proračuna, te godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna; suradnje na izradi propisa i drugih akata u svezi s financiranjem Grada Zagreba; suradnje sa Financijskom agencijom i poslovnom bankom oko uplata i rasporeda prihoda; osiguravanja podataka nadležnim institucijama i službama o uplatama u Proračunu; vođenja analitičkih evidencija po ugovorima o zakupu javnih gradskih površina, slanja opomena i izrade financijskih dokumenata potrebnih za pokretanje postupaka naplate dugovanja, vođenja analitičke evidencije po kupoprodajnim ugovorima o otkupu kuća, slanja opomena i izdavanja kartica otplate, izdavanja potvrda o obvezama prema Gradu, evidentiranja potraživanja prihoda Grada, evidentiranj akupoprodajnih ugovora i aneksa ugovora o otkupu stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo; evidentiranja uplata po ugovorima odnosno kupcima, te utvrđivanja mjesečnih obroka za obročne otplate stanova; izdavanja kartica otplate kredita kupcima radi izrade aneksa ugovora te brisovnog očitovanja za skidanje hipoteke Grada Zagreba upisane na stanovima; knjigovodstvene evidencije odobrenih kredita za otkup stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, naplaćenih sredstava te izdataka u svezi s tim poslovima; izrade plansko-financijskih dokumenata u svezi sa sredstvima od prodanih stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, periodičnog i godišnjeg obračuna te drugih izvješća u svezi s tim sredstvima; praćenja realizacije programa financiranja društvenih djelatnosti i sudjelovanja pri njihovoj izradi; osiguravanja sredstava za redovan rad društvenih djelatnosti; evidentiranja i mjesečnog izvješćivanja o utrošku sredstva u pojedinim djelatnostima; suradnje na izradi nacrta Proračuna Grada, godišnjeg obračuna Proračuna te polugodišnjeg izvješća u dijelu financiranja društvenih djelatnosti; te suradnje na izradi financijskih planova i godišnjeg obračuna sredstava za financiranje društvene djelatnosti.

ODSJEK ZA PRIHODE
Voditeljica Odsjeka za prihode: Andrea Lukšić-Kobasić 
Tel: 610-1342, faks: 610-1399
E-mail: andrea.luksic-kobasic@zagreb.hr
- Obavlja poslove planiranja i praćenja dinamike ostvarenja proračunskih prihoda i primitaka, izrade procjene prihoda i primitaka u tekućoj godini i projekcije sredstava za iduću godinu, suradnje na izradi nacrta prijedloga Proračuna Grada Zagreba, izmjena i dopuna Proračuna, te godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna, suradnje na izradi propisa i drugih akata u svezi s financiranjem Grada Zagreba, suradnje sa Financijskom agencijom i poslovnim bankom oko uplata i rasporeda prihoda, osiguravanja podataka nadležnim institucijama i službama o uplatama u Proračunu, vođenja analitičkih evidencija po ugovorima o zakupu javnih gradskih površina (evidentiranja zaduženja i uplata po ugovorima, obračunavanja kamata), slanja opomena i izrade financijskih dokumenata potrebnih za pokretanje postupaka naplate dugovanja, vođenja analitičke evidencije po kupoprodajnim ugovorima o otkupu kuća (evidentiranja uplata, utvrđivanja mjesečnih rata), slanja opomena i izdavanja kartica otplate, izdavanja potvrda o obvezama prema Gradu, te evidentiranja potraživanja prihoda Grada.

ODSJEK ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA IZ UGOVORA O KUPOPRODAJI STANOVA
Voditeljica Odsjeka za naplatu potraživanja iz ugovora o kupoprodaji stanova: Đina Mladineo Milaković
tel: 610-1332, faks: 610-1538
E-mail: dina.mladineo-milakovic@zagreb.hr
- Obavlja poslove evidentiranja kupoprodajnih ugovora i aneksa ugovora o otkupu stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, evidentiranja uplata po ugovorima odnosno kupcima, te utvrđivanja mjesečnih obroka za obročne otplate stanova, izdavanja kartica otplate kredita kupcima radi izrade aneksa ugovora te brisovnog očitovanja za skidanje hipoteke Grada Zagreba upisane na stanovima, knjigovodstvene evidencije odobrenih kredita za otkup stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, naplaćenih sredstava te izdataka u svezi s tim poslovima, izrade plansko-financijskih dokumenata u svezi s sredstvima od prodanih stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, periodičnih i godišnjeg obračuna te drugih izvješća u svezi s tim sredstvima.

ODSJEK ZA FINANCIRANJE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI
Voditelj Odsjeka za financiranje društvenih djelatnosti - Siniša Merćep
tel: 610-1235, faks: 610-1399
E-mail: sinisa.mercep@zagreb.hr
- Obavlja poslove praćenja realizacije programa financiranja društvenih djelatnosti i sudjelovanja pri njihovoj izradi, osiguravanja sredstava za redovan rad društvenih djelatnosti, evidentiranja i mjesečnog izvješćivanja o utrošku sredstava po pojedinim djelatnostima, suradnje na izradi nacrta Proračuna Grada Zagreba, godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna te polugodišnjeg izvješća u dijelu financiranja društvenih djelatnosti, te suradnje na izradi financijskih planova i godišnjeg obračuna sredstava za financiranje društvenih djelatnosti.