clanak False

Što se sve može prijavljivati putem usluge MojZagreb?

19.04.2017.

Usluga je primarno namijenjena za prijavu komunalnih nepravilnosti koje je potrebno sanirati kao što su:

Ceste /javne površine

o Neispravna prometna signalizacija
o Oštećenja javnoprometnih površina (kolnik, nogostup, pješačke zone)

Smeće

o Glomazni otpad (divlji deponiji)
o Neispravni spremnici za otpad
o Onečišćenja javnih zelenih površina
o Onečišćenja javnoprometnih površina 

Voda /Odvodnja
 

o Začepčljeni slivnici 

Zelene površine

o Oštećenja javnih zelenih površina
o Oštećenje parkovne opreme 

Ostalo 

o Neispravna javna rasvjeta
o Neispravni stupići i ograde
o Oštećenja na parkiralištu
o Oštećenja nadstrešnica (autobusne / tramvajske stanice)
o Oštećenje stuba
o Oštećenja urbane opreme i uređaja
o Oštećenja / nedostatak natpisnih ploča