clanak False

Katastarski plan

28.04.2022.

Katastarski plan katastra zemljišta skupni je grafički prikaz katastarskih podataka koji obvezno sadrži podatke o:

  • brojevima katastarskih čestica,
  • međama i drugim granicama katastarskih čestica,
  • granicama načina uporabe dijelova katastarskih čestica,
  • zgradama i drugim građevinama,
  • kućnim brojevima zgrada i
  • nazivlju (rudinama, ulicama, trgovima i drugom nazivlju).
Danas se katastarski plan izrađuje i vodi u digitalnom obliku (digitalni katastarski plan), te se ažuriranje promjena vrši na temelju zahtjeva stranke i pravomoćnog rješenja u upravnom postupku donesenog nakon pregleda i potvrđivanja geodetskog elaborata.


Izvod iz katastarskog plana izdaje se u analognom ili digitalnom obliku.
Digitalni katastarski plan (DKP) je nastao prevođenjem analognih katastarskih planova u digitalni oblik, a danas se izrađuje u digitalnom obliku kao proizvod novih katastarskih izmjera.

Izdavanje podataka

Za izdavanje podataka iz dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina i ostvarenje uvida u podatke korisnici podnose zahtjev u kojem navode ime i prezime, OIB i svrhu uporabe.

Zahtjevi se zaprimaju u pisarnici, na svim lokacijama Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove, šalju poštom ili putem e-maila. Standardni obrasci zahtjeva mogu se dohvatiti na ovoj poveznici: zahtjevi


Upravna pristojba za izvadak iz katastarskog plana prema Zakonu o upravnim pristojbama (NN 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (NN 92/21, 93/21) po Tar.br. 1. i 4. ne naplaćuje se.

Sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22) čl.171. st.2. stvarni troškovi se ne naplaćuju.


Izvod iz katastarskog plana u digitalnom obliku - DKP

Tehnički opis digitalnog katastarkog plana

  • službeni referentni koordinatni sustav: HTRS96/TM
  • oblik: digitalni 
  • format podataka: vektor / atributni podaci
  • format isporuke: .DWG,.DXF,.SHP, GML,.XLS

* .GML  je format podataka katastarskog plana zajedno sa knjižnim podacima  o nekretninama i vlasnicima

Izdaje se na zahtjev stranke na lokaciji Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove Zagreb, Ulica grada Vukovara 58a, te putem e-maila.

Za izdavanje podataka korisnici podnose zahtjev u kojem navode ime i prezime, OIB i svrhu uporabe. Standardni obrasci zahtjeva mogu se dohvatiti na ovoj poveznici: zahtjevi

Upravna pristojba za izvadak iz katastarskog plana prema Zakonu o upravnim pristojbama (NN 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (NN 92/21, 93/21) po Tar.br. 1. i 4. ne naplaćuje se.

Sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22) čl.171. st.4. stvarni troškovi se naplaćuju ako se njihovo korištenje ne ostvaruje putem mrežnih usluga ili druge elektroničke točke za pristup podacima

Stvarni troškovi se naplaćuju prema Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/18), a iznose:

Cjenik korištenja podataka za Digitalni katastarski plan:

 
NAZIV PROIZVODA Oblik / Format podatka Jedinica  mjere  Naknada
Digitalni katastarski plan digitalni / DXF, DWG, SHP katastarska čestica 1,33 eura +0,20 eura/čest
Digitalni katastarski plan i knjižni podaci o katastarskim česticama i nositeljima prava digitalni / GML, DXF + XLS katastarska čestica 1,33 eura +0,27 eura/čest