clanak False

Obrtnici i trgovačka društva

04.01.2022.
Uz zahtjev za izdavanje rješenja za razvrstavanje i kategorizaciju smještajnog objekta treba priložiti:

1. Rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar (za pravne osobe) ili rješenje o upisu u Obrtni registar (za fizičke osobe),
2. Dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora (za smještajni objekt – soba, apartman, studio apartman i kuća za odmor dozvoljena i stambena namjena)
3. Dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o gradnji,
4. Prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Kuševićeva 2) - za objekte u Povijesnoj urbanoj cjelini Grada Zagreba te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline,
5. Grafički prikaz smještajnog objekta,
6. Rješenje Ministarstva zdravstva, Uprave za unapređenje zdravlja, Sektora županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Odjela za Grad Zagreb, Zagreb, Ksaver 200a, da su ispunjeni uvjeti za zaštitu od buke (samo Hosteli),
7. Izvješće o ispravnosti električnih instalacija,
8. Izvješće o nepropusnosti plinskih instalacija i plinskog trošila,
9. Izvješće o higijenskoj ispravnosti vode za piće (po potrebi),
Navedene isprave izdaju ustanove ovlaštene od nadležnih Ministarstava (dokaz o ispravnosti električnih instalacija i nepropusnosti vodovodnih i kanalizacijskih instalacija izdaju izvođači radova).
10. Upravnu pristojbu u iznosu od ________ kuna uplatom na žiro račun broj HR3423600001813300007, s pozivom na broj: HR68 5703-OIB, u korist Proračuna Grada Zagreba, iznos: _______ kuna, svrha: upravna pristojba – usluga smještaja ugostitelj.

Za rješenje o utvrđivanju minimalnih uvjeta ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju, za pružanje ugostiteljskih usluga na otvorenom (terase) plaćaju se pristojbe u iznosima utvrđenim prema vrsti ugostiteljskog objekta:
  
1. utvrđivanje minimalnih uvjeta za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju, i to:   
vrste: prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički ili studentski dom, ili akademis, objekt za robinzonski smještaj      210 HRK
vrste: kamp odmorište    210 HRK
2. utvrđivanje minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju za ugostiteljske objekte:
vrste: soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor        140 HRK

Zahtjevi moraju biti vlastoručno potpisani, a mogu se predati osobno u pisarnici ili putem pošte. Zahtjevi koji se šalju putem e-pošte moraju imati kvalificirani elektronički potpis.

E-POSTUPAK za ishođenje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu, odnosno vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta