clanak False

Fizičke osobe (domaćinstvo)

04.01.2022.
Uz zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu treba priložiti:

1. Presliku osobne iskaznice,
2. Dokaz o vlasništvu objekta podnositelja - gruntovni izvadak (ili suglasnost bračnog druga odnosno izvanbračnog druga ili partnera te srodnika u ravnoj liniji – člana obitelji)
3. Dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o gradnji,
4. Izvješće o ispravnosti električnih instalacija,
5. Izvješće o nepropusnosti plinskih instalacija te plinskog trošila,
6. Izvješće o higijenskoj ispravnosti vode za piće (po potrebi),
7. Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kuna uplaćuje se na žiro račun broj HR3423600001813300007, s pozivom na broj: HR68 5703-OIB, u korist Proračuna Grada Zagreba, svrha: upravna pristojba – usluga smještaja u domaćinstvu


Navedene isprave izdaju ustanove ovlaštene od nadležnih Ministarstava (dokaz o ispravnosti električnih instalacija i nepropusnosti vodovodnih i kanalizacijskih instalacija izdaju izvođači radova).

Zahtjevi moraju biti vlastoručno potpisani, a mogu se predati osobno u pisarnici ili putem pošte. Zahtjevi koji se šalju putem e-pošte moraju imati kvalificirani elektronički potpis


E-POSTUPAK za ishođenje rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu  Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju (Narodne novine, broj 140/15)