clanak False

Odjel za pripremu dokumentacije komunalnog i prometnog redarstva

03.10.2018.
ODJEL ZA PRIPREMU DOKUMENTACIJE KOMUNALNOG I PROMETNOG REDASTVA
Voditelj Odjela: Damir Dekanić tel.616-6131, faks: 616-6145
E-mail:damir.dekanic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi prikupljanja i obrade podataka o počinjenim prekršajima u svrhu daljnjeg postupanja vezano za izdavanja obavijesti opočinjenim prekršajima i izdavanja i izdavanja obveznog prekršajnog naloga iz područja komunalnog redarstva, pripremanja dokumentacije za provođenje nadmetanja za odore i elektroničku opremu komunalnih i prometnih redara, kamere, za uklanjanje protupravno postavljenih objekata i drugo, suradnje i koordinacije obavljanja poslova sa svim Sektorima unutar Ureda, s drugim gradskim upravnim tijelima, komunalnim trgovačkim društvima iz djelokruga Sektora i drugim trgovačkim društvima te s predstavnicima tijela državne uprave i drugim pravnim subjektima, davanje odgovora na upite, primjedbe i pritužbe građana i udruga, te izrada izvješća, informacija i drugih stručnim materijala iz djelokruga Sektora.