clanak False

Propisi

19.04.2017.

Na prava, obveze i odgovornosti kao i na druga pitanja od značenja za rad službenika i namještenika u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba primjenjuje se:
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11 i 112/19),
- Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 74/10 i 125/14),
- Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 17/14, 21/14, 1/15, 2/16, 21/16, 2/17, 5/18, 16/18, 1/19, 3/19, 14/19, 19/19, 1/20, 7/20 i 8/20),
- Zakon o radu (Narodne novine, broj 93/14 i 127/17) na pitanja koja nisu uređena Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba, te
- Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 15/10,17/10,11/14 i 9/17).

Službenici su osobe koje u upravnim tijelima lokalnih jedinica kao redovito zanimanje obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga lokalnih jedinica, poslove državne uprave povjerene tim jedinicama, te opće, administrativne, financijsko-planske, materijalno-financijske, računovodstvene, informatičke i druge stručne poslove.

Namještenici su osobe koje u upravnim tijelima lokalnih jedinica obavljaju pomoćno-tehničke i ostale poslove čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i nesmetanog obavljanja poslova iz djelokruga upravnih tijela lokalnih jedinica.