clanak False

Provjera znanja i sposobnosti

28.06.2022.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje i intervju radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.
 
Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% (5 bodova) na testiranju. S kandidatima koji uspješno polože testove provest će se intervjui (razgovori).
 
Nakon prethodno provedene provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.
 
Područja testiranja:
1. Poznavanje ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i lokalne i područne (regionalne) samouprave
2. Poznavanje propisa u području mjesne samouprave
3. Poznavanje propisa koji reguliraju područje civilne zaštite, vatrogastva, obrane i informacijske sigurnosti

 
I. PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE
 
1. Poznavanje ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i lokalne i područne (regionalne) samouprave
1.1. Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine, 56/90, 135/97, 8/98-pročišćeni tekst, 113/00, 124/00-pročišćeni tekst, 28/01, 41/01-pročišćeni tekst, 55/01(ispr.), 76/10, 85/10- pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda RH, broj: SuP-O-1/2014) i
1.2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 (ispr.), 123/17, 98/19 i 144/20).
 
2. Poznavanje propisa u području mjesne samouprave
2.1. Zakon o gradnji (Narodne novine, 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),
2.2. Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, 68/18, 110/18 i 32/20),
2.3. Zakon o lokalnim izborima (Narodne novine, 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21),
2.4. Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 - pročišćeni tekst, 16/22)
 
3. Poznavanje propisa koji reguliraju područje civilne zaštite, vatrogastva, obrane i informacijske sigurnosti
3.1. Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne novine, 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21)
3.2. Zakon o vatrogastvu (Narodne novine, 125/19)
3.3. Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine, 92/10)
3.4. Zakon o tajnosti podataka (Narodne novine, 79/07 i 86/12)
3.5. Zakon o sigurnosnim provjerama (Narodne novine, 85/08 i 86/12)
3.6. Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine, 16/19)

 
II. PRAVILA TESTIRANJA

- Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
- Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljen test s pitanjima.

- Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
    - koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
    - koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
    - napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija
    - razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.
 
III. MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA

Na web stranici www.zagreb.hr i na oglasnoj ploči u prizemlju zgrade gradske uprave, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, najmanje pet dana prije održavanja provjere, bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, te popis lozinki kandidata koji imaju pravo pristupiti testiranju.