clanak False

Opis poslova i podaci o plaći

28.06.2022.
OPIS POSLOVA I ZADATAKA:
-Upravlja Uredom, organizira i usklađuje rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica.
-Utvrđuje politiku razvoja u području iz djelokruga Ureda i utvrđuje plan i program Ureda.
-Utvrđuje prijedloge, odnosno donosi akte kada je na to zakonom ili drugim propisom ovlašten, brine o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zakona i drugih propisa.
-Stalno surađuje u pitanjima od zajedničkog interesa s gradonačelnikom Grada Zagreba i Gradskom skupštinom Grada Zagreba, drugim gradskim upravnim tijelima, tijelima državne uprave, ustanovama, trgovačkim društvima i drugim subjektima.
-Poduzima prema službenicima mjere utvrđene zakonom i drugim propisima u slučaju povrede službene dužnosti te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, odnosno drugim propisima.  
 
 
PODACI O PLAĆI:
Osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta – 4,00 i osnovice za izračun plaće u visini od 5.501,91 kn bruto, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.