clanak False

Provjera znanja i sposobnosti

14.09.2022.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje i intervju radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.
 
Za pisano testiranje kandidatima se dodjeljuje 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili test ako su iz provjere znanja ostvarili najmanje 50% (5 bodova) na testiranju.
S kandidatima koji uspješno polože test provest će se intervjui.
 
Nakon prethodno provedene provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.
 
I. PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE
 
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12,19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, 18/22 i 46/22)
- Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba, 22/22)
- Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20)
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine, 100/18, 125/19, 133/20, 147/20 i 136/21)
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine, 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21),
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17, 98/19 i 84/21)
- Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, 84/21)
 
II. PRAVILA TESTIRANJA
 
Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljeni testovi s pitanjima.
Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija
- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.
 
III. MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA

Na web stranici www.zagreb.hr i na oglasnoj ploči u prizemlju zgrade gradske uprave, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, najmanje pet dana prije održavanja provjere, bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, te popis lozinki kandidata koji imaju pravo pristupiti testiranju.