clanak False

Opis poslova i podaci o plaći

14.09.2022.
OPIS POSLOVA I ZADATAKA:          
                                                          
- Upravlja Uredom, organizira i usklađuje rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica i poslovanje sa zakonima, drugim propisima, politikama i planovima                                                                 
- Utvrđuje politiku razvoja u područjima iz djelokruga, odnosno nadležnosti Ureda i utvrđuje plan i program Ureda                                                                                                            
- Utvrđuje prijedloge odnosno donosi akte kada je na to zakonom ili drugim propisom ovlašten, brine o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zakona i drugih propisa                          
- Osigurava suradnju u pitanjima od zajedničkog interesa s gradonačelnikom Grada Zagreba i Gradskom skupštinom Grada Zagreba, drugim gradskim upravnim tijelima, tijelima državne uprave, ustanovama, trgovačkim društvima i drugim subjektima                                    
- Poduzima prema službenicima mjere utvrđene zakonom i drugim propisima u slučaju povrede službene dužnosti, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, odnosno drugim propisima
 
 
PODACI O PLAĆI:

Osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta – 4,00 i osnovice za izračun plaće u visini od 5.501,91 kn bruto, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.