clanak False

Provođenje promjena u katastarskom operatu

18.04.2017.
Promjene u katastarskom operatu katastra zemljišta u pogledu broja, položaja, oblika, načina uporabe i površine katastarske čestice, te položaja, oblika i načina uporabe zgrada i drugih građevina provode se po službenoj dužnosti ili na temelju zahtjeva stranke uz prilog odgovarajućeg parcelacijskog ili drugog geodetskog elaborata potvrđenog od strane ovog Ureda. Promjena načina uporabe katastarske čestice ili njezinih dijelova moguće je izvršiti pod uvjetom da je takva promjena u naravi izvršena.
 
Promjene glede nositelja prava na zemljištu (upis vlasnika i ovlaštenika u posjedovne listove) provode se na temelju obavijesti koju čini rješenje zemljišnoknjižnog suda ili na temelju pravomoćnog rješenja Ureda donesenog u upravnom postupku kada stranka podnese zahtjev kojem se prilaže odgovarajuća isprava o vlasniku i ovlašteniku.