clanak False

Sektor za pravne poslove - IV. kat

01.09.2022.
Pomoćnik pročelnika za pravne poslove - Mario Živković
Tel: 01/610-1403, faks:01/610-1590
E-mail: mario.zivkovic@zagreb.hr

- obavlja poslove pripremanja i izrade prijedloga zaključaka s nacrtom ugovora koje donosi gradonačelnik, te pripremanja izrade prijedloga zaključka s nacrtom ugovora koji se upućuju Gradskoj skupštini na odlučivanje, aktivnu korespodenciju s nadležnim gradskim upravnim tijelima u svrhu pribavljanja propisanih suglasnosti i očitovanja u svrhu obavljanja poslova vezanih uz stjecanje prava, pokretnina i nekretnina u vlasništvo Grada, radi realizacije razvojnih programa grada, socijalnog programa i drugih programa u vezi s raspolaganjem nekretninama, pokretninama i pravima u vlasništvu Grada, uređenje vlasničko-pravnih odnosa Grada Zagreba s vlasnicima nekretnina u zahvatu buduće gradnje pokretanjem odgovarajućih postupaka radi relizacije gradnje, prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta, stanova, poslovnih prostora u vlasništvu Grada, stručne poslove realizacije zakonskog prava prvokupa nekretnina, osnivanja prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada, prikupljanje, sistematiziranje i tumačenje geodetsko-katastarske i zemljišnoknjižne dokumentacije te dokumentacije o izvanknjižnom stjecanju stvarnih prava radi analize vlasničko-pravnog statusa nekretnine, prikupljanje i sistematiziranje akata iz sudskih i upravnih postupaka, kao i sve potrebne dokumentacije statusne naravi o vlasnicima nekretnina.

ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE 
Voditeljica odjela za pravne poslove - Irena Rukavina-Šironja
tel: 01/610-1465, faks: 01/610-1590
E-mail: irena.rukavina-sironja@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi izrade nacrta prijedloga zaključaka radi odlučivanja s nacrtima ugovora u vezi s prodajom neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada, prodajom zemljišta u vlasništvu Grada koje čini građevnu česticu zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju na temelju posebnog zakona i prodajom stanova, poslovnih prostora i garaža u vlasništvu Grada, osnivanja prava građenja na neizgrađenom i izgrađenom građevinskom zemljištu u vlasništvu Grada, stručni poslovi realizacije zakonskog prava prvokupa nekretnina, poslovi izrade tabularnih isprava radi omogućavanja uknjižbe nekretnina u vlasništvu trećih osoba, stručni poslovi osnivanja stvarnih i osobnih služnosti pravnim poslom na nekretninama Grada, poslovi prikupljanja, sistematiziranja i tumačenja geodetsko-katarstarske, zemljišnoknjižne te prostorno-planske dokumentacije i usporedba tih podataka sa stanjem nekretnine u naravi, odnosno u vrijeme oduzimanja nekretnine iz vlasništva i prijenosa u društveno vlasništvo kada je ta činjenica od utjecaja na stvarnopravne odnose, drugi poslovi obrade navedene dokumentacije za potrebe Odjela.

ODJEL ZA PRIPREMU ZEMLJIŠTA ZA GRADNJU - IV. kat
Voditeljica Odjela za pripremu zemljišta za gradnju - Ana Ervačanin
​Tel: 01/610 1421, faks: 01/610-1590
e-mail: ana.ervacanin@zagreb.hr

-obavljaju se poslovi vezani uz utvrđivanje vlasničko-pravnih odnosa Grada s vlasnicima nekretnina u zahvatu buduće gradnje, kada je investitor Grad Zagreb, radi izgradnje infrastrukturnih objekata objekata javne i društvene namjene, izradu nacrta prijedloga zaključaka radi odlučivanja s nacrtima ugovora o stjecanju nekretnina u vlasništvo Grada radi gradnje budućih infrastrukturnih objekata, objekata javne i društvene namjene, te o osnivanju stvarnih i osobnih služnosti pravnim poslom, pripremanje prijedloga za sklapanje izvansudskih nagodbi, iniciranje pokretanja osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina, te upravnih postupaka izvlaštenja, pripremanje zaključaka o ponudi naknade za zemljišta prenesena u vlasništvo Grada Zagreba temeljem zakona koji uređuje prijenos zemljišta na kojemu je urbanističkim planom uređenja planirano građenje, uređenje površine javne namjene, odnosno zemljišta koje je dokumentima prostornog planiranja određeno za građenje komunalne infrastrukture, prikupljanje, sistematiziranje i tumačenje geodetsko-katastarske i zemljišnoknjižne dokumentacije te dokumentacije o izvanknjižnom stjecanju stvarnih prava radi analize vlasničko-pravnog statusa nekretnine predviđene za buduću gradnju kada je investitor gradnje Grad Zagreb, prikupljanje i sistematiziranje akata iz sudskih i upravnih postupaka ako se odnose na nekretninu u funkciji pripreme za gradnju, kao i sve potrebne dokumentacije statusne naravi o vlasnicima nekretnina u svrhu stjecanja uvjeta za prijenos prava vlasništva na Grad Zagreb, prikupljanje dokumentacije potrebne za učinkovito zastupanje Grada Zagreba u postupcima izvlaštenja.

ODSJEK ZA IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE
Voditelj Odsjeka za imovinsko - pravne poslove - Vedran Ćatić
tel: 01/610-1422
E-mail: vedran.catic@zagreb.hr
 -obavljaju se poslovi uređivanja vlasničko- pravnih odnosa Grada Zagreba s vlasnicima nekretnina u zahvatu buduće gradnje, kad je investitor Grad Zagreb, radi izgradnje infrastrukturnih objekata, objekata javne i društvene namjene, poslom, pripremanja nacrta zaključaka radi odlučivanja s nacrtom ugovora o stjecanju nekretnina u vlasništvo Grada radi gradnje budućih infrastrukturnih objekata  i objekata javne i društvene namjene, te o osnivanju stvarnih i osobnih služnosti pravnim poslom, prikupljanja dokumentacije i iniciranja pokretanja osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina, te upravnih postupaka za izvlaštenje putem zastupnika Grada Zagreba, kada Grad Zagreb na drugi način ne može urediti vlasničko-pravne odnose s vlasnicima nekretnina u zahvatu buduće gradnje, pripremanja zaključaka o ponudi naknade za zemljišta prenesena u vlasništvo Grada Zagreba temeljem zakona koji uređuje prijenos zemljišta na kojemu je urbanističkim planom uređenja planirano građenje, odnosno uređenje površine javne namjene te zemljišta koje je dokumentima prostornog planiranja određeno za građenje komunalne infrastrukture.

ODSJEK ZA IMOVINSKO - PRAVNU DOKUMENTACIJU
Voditeljica Odsjeka za imovinsko - pravnu dokumentaciju - Karmen Pečenko Mezak
tel: 01/610-1427
E-mail: karmen.mezak-pecenko@zagreb.hr
 - obavljaju se poslovi prikupljanja, sistematiziranja i tumačenja geodetsko-katastarske i zemljišnoknjižne dokumentacije te dokumentacije o izvanknjižnom stjecanju stvarnih prava radi analize vlasničko-pravnog statusa nekretnine predviđene za buduću gradnju kada je investitor gradnje Grad Zagreb, prikupljanja i sistematiziranja akata iz sudskih i upravnih postupaka ako se odnose na nekretninu u funkciji pripreme za gradnju, kao i sve potrebne dokumentacije statusne naravi o vlasnicima nekretnina u svrhu stjecanja uvjeta za prijenos prava vlasništva na Grad Zagreb, prikupljanja dokumentacije potrebne za učinkovito zastupanje Grada Zagreba u postupcima izvlaštenja.