clanak False

Stipendija Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom

20.07.2022.
Financijskom potporom za učenike i studente s invaliditetom utječe se na razvoj svijesti o važnosti obrazovanja te stimulira učenike i studente s invaliditetom u procesu obrazovanja.
Time je osigurana temeljna svrha Stipendije-izjednačavanje mogućnosti i uključivanje u poticajno obrazovanje te svijet rada osoba s invaliditetom.

Stipendija se dodjeljuje od školske/akademske godine 2007./2008. 

Uvjeti i postupak za dodjelu Stipendije utvrđeni su Odlukom o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/21 i 25/22)

Stipendija se dodjeljuje na temelju natječaja kojeg raspisuje gradonačelnik Grada Zagreba svake godine najkasnije do kraja studenoga. Natječaj se objavljuje na web-stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr).

Natječaj za dodjelu Stipendije provodi Povjerenstvo za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom, koje imenuje gradonačelnik Grada Zagreba iz redova znanstvenih, obrazovnih, stručnih i drugih javnih radnika, a pročelnik nadležnoga gradskog upravnog tijela član je Povjerenstva po položaju.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu Stipendije imaju učenici i studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

     A. UČENICI 
 -   da su osobe s invaliditetom registrirane u Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom;
-   da su državljani Republike Hrvatske;
-   da su redoviti učenici srednje škole u Gradu Zagrebu, odnosno Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Perešina u Velikoj Gorici;
-   da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno najmanje jednu godinu prije objave natječaja;
-   da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali razred u srednjoj školi;


      B. STUDENTI

-   da su osobe s invaliditetom registrirane u Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom;
-   da su državljani Republike Hrvatske;
-   da su redoviti studenti sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija ili redoviti studenti kratkih stručnih studija, preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih       stručnih studija u Gradu Zagrebu ili na nekoj sastavnici Sveučilišta u Zagrebu;
-   da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno najmanje jednu godinu prije objave natječaja;
-   za studente koji su u prethodnoj akademskoj godini bili upisani na taj studij ili, ako se radi o diplomskom studiju, na neki od preddiplomskih studija (u daljnjem tekstu: studenti ostalih
    godina), da su, osim iz opravdanih razloga, u prethodnoj godini ostvarili najmanje 30 ECTS bodova;

-  za studente koji su u prethodnoj akademskoj godini upisali mirovanje studija, odnosno nisu neposredno nakon završenoga preddiplomskoga studija upisali diplomski studij, da su osim iz opravdanih razloga, ostvarili najmanje 30 ECTS bodova u godini koja je prethodila godini upisanog mirovanja studentskih obveza, odnosno u posljednjoj godini u kojoj su bili u statusu redovitog studenta;

-  da u akademskoj godini za koju se Stipendija dodjeljuje nisu upisali mirovanje studentskih obveza;
 
  Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su:
-   invaliditet, težina oštećenja;
-   uspjeh u školovanju odnosno studiju;
-   socioekonomske prilike i
-   postignuti i priznati izvannastavni i izvanškolski rezultati i postignuća.