clanak False

Stručna služba Gradske uprave

01.03.2022.

Stručna služba Gradske uprave obavlja poslove koji se odnose na: pripremu i izradu akata što ih donosi gradonačelnik i akata što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskoj skupštini, koordiniranje izrade i normativnu obradu akata što ih gradska upravna tijela predlažu na donošenje gradonačelniku i Gradskoj skupštini, pravna pitanja, pripremu i vođenje kolegija, usmjeravanje rada gradskih upravnih tijela i davanje uputa za rad, ustrojstvo i rad gradskih upravnih tijela, nadzor nad njihovim radom, razvoj i unapređenje poslovnih procesa, službeničke odnose, nadzor nad općim aktima, nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesne samouprave, programe i projekte Europske unije, zastupanje Grada, dokumentaciju i stručnu literaturu te na druge poslove sukladno propisima.

 
 Ustrojstvo i rad gradskih upravnih tijela

Zakoni i podzakonski propisi
Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine 56/90, 135/97, 8/98-pročišćeni tekst, 113/00, 124/00 –pročišćeni tekst, 28/01, 41/01 – pročišćeni tekst, 55/01 – ispr., 76/10, 85/10 – pročišćeni tekst, 5/14 – Odluka USRH  br. SuP-O-1/2014 od 14. siječnja 2014.)
Europska povelja o lokalnoj samoupravi (Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi, Narodne novine – međunarodni ugovori 14/97, 2/07, 4/08 i 5/08)
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispr., 123/17, 98/19 i 144/20)
Zakon o Gradu Zagrebu (Narodne novine 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20)
Zakon o sustavu državne uprave (Narodne novine 66/19)

Gradski propisi
Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21 i 11/21-pročišćeni tekst)
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/09, 22/09, 9/12, 4/13, 6/13, 17/13, 24/13, 21/14, 26/14, 5/15 - pročišćeni tekst, 4/16, 23/16, 9/17, 17/17, 19/17, 2/19, 18/19, 24/19 i 22/20-pročišćeni tekst – prestaje važiti 1.1.2022.)
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/21 i 24/21 – stupa na snagu 1.1.2022.)
Načela o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u gradskim upravnim tijelima (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/10, 4/12, 7/19 i 1/20)
Poslovnik gradonačelnika Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/10 i 7/18)
Poslovnik Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09, 6/13, 7/14, 24/16 - ispravak, 2/17, 9/17 - pročišćeni tekst, 13/18, 20/18 – ispravak, 2/19, 8/21, 11/21-pročišćeni tekst i 17/21 - ispravak)


Službenički odnosi

Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19)
Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 28/10)
Zakon  o radu (Narodne novine 93/14, 127/17 i 98/19)
Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 74/10 i 125/14)

Gradski propisi
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 15/10, 17/10, 11/14, 9/17 i 17/21)
Etički kodeks Gradske uprave Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 9/15)
Pravilnik o ocjenjivanju rada službenika i namještenika (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 23/09)
Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 16/10 i 5/16)
Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 17/14, 21/14, 1/15, 2/16, 21/16, 2/17, 5/18, 16/18, 1/19, 3/19, 14/19, 19/19, 1/20, 7/20, 8/20, 24/20, 26/20, 1/21 i 13/21)

 
Upravljanje poslovnim procesima i Upravljanje projektnim ciklusom
 
Zakonski i podzakonski propisi
Zakon o proračunu (NN 144/21);
Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15, 102/19);
Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 58/16);
Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18);
Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (NN 29/18, 114/18);
Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17);
Digitalna agenda za Europu 2020 (Europska komisija, studeni 2014.);
Talinska deklaracija o e-upravi (Europska komisija, listopad 2017.);
Strategija e-Hrvatska 2020. (Ministarstvo uprave, svibanj 2017.);
Nacionalni programi reformi od 2014. – 2020. godine (Vlada RH);
Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NN 13/2021);
Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (Vlada RH, srpanj 2021.);
Nacionalni plan razvoja javne uprave od 2021. do 2027.
 
Gradski propisi
Pravilnik o zaprimanju i vrednovanju inicijativa, odobrenju i uspostavi te provedbi i zatvaranju projekata u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/12);
Program upravljanja poslovnim procesima u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/16);
Strategija upravljanja rizicima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/18)

Zastupanje Grada Zagreba u  pravnim stvarima pred nadležnim tijelima
 
Zakoni i podzakonski propisi
Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, 56/90, 135/97, 8/98 – pročišćeni tekst, 113/00, 124/00 – pročišćeni tekst, 28/01, 41/01 - pročišćeni tekst, 55/01 - Ispravak pročišćenog teksta, 76/10, 85/2010 - pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka USRH)
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispr., 123/17, 98/19 i 144/20)
Zakon o Gradu Zagrebu (Narodne novine, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 44/20)
Zakon o sustavu državne uprave (Narodne novine, br. 66/19)
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19)
Zakon  o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17 i 98/19)
Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09 i 110/21)
Zakon o upravnim sporovima (Narodne novine, br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17 i 110/21)
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Narodne novine, br. 92/9639/9943/00131/0027/0165/01, 118/01, 80/0281/02 - ispravak i 98/19)
Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (Narodne novine, br. 74/1469/17 i 98/19)
Zakon o stambenim odnosima (Narodne novine, br. 51/8542/8622/92 i 70/93)
Opći porezni zakon (Narodne novine, br. 115/16106/18121/1932/2042/20)
Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13)
Zakon o gradnji (Narodne novine, br. 153/13)
Zakon o građevinskoj inspekciji (Narodne novine, br. 153/13)
Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, br. 86/12, 143/13)
Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine, br. 78/15)
Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04,  87/09, 88/10, 61/11,25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15)
Zakon o cestama  (Narodne novine, br. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)
Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (Narodne novine, br. 112/18)
Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (Narodne novine, br. 80/11 i 144/21)
Zakon o zemljišnim knjigama ( Narodne novine, br. 63/19)
Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižni poslovnik) („Narodne novine“, broj 81/97, 109/02, 123/02, 153/02, 14/05 i 60/10)
Ovršni zakon (Narodne novine, br.112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17 i 131/20)
Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ( Narodne novine, br.68/18, 2/20, 47/20, 46/20, 83/20 i 133/20)
Zakon o nasljeđivanju ( Narodne novine, br. 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15 i 14/19)
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, br. 91/199668/1998137/199922/200073/2000114/200179/2006141/2006146/200838/2009153/200990/2010143/2012152/2014)
Zakon o parničnom postupku (Narodne novine, br. 53/1991, 91/1992, 112/1999, 129/2000, 88/2001, 117/2003, 88/2005, 2/2007, 96/2008, 84/2008, 123/2008, 57/2011, 25/2013, 89/2014, 70/2019)
Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine, br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18 i 126/21)
Stečajni zakon (Narodne novine, br. 71/15 i 104/17)
Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine, br.108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15 i 78/15)
Obiteljski zakon (Narodne novine, br. 103/15 i 98/19)
Zakon o cestama  (Narodne novine, br. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)
Zakon o lovstvu (Narodne novine, br. 99/18)
Zakon o najmu stanova (Narodne novine, br. 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18, 105/20)
Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo  (Urednički pročišćeni tekst, Narodne novine br. 43/92, 69/92, 25/93 – Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 103/95, 11/96, 11/97, 68/98, 163/98, 22/99, 120/00, 94/01 i 78/02)  
Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade (Narodne novine,br. 22/06)
Zakon o zabrani prijenosa raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike (Narodne novine, br. 53/90, 25/93)
Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, pročišćeni tekst zakona, (Narodne novine,br. 125/11, 64/15, 112/18)
Zakon o osiguranju („Narodne novine“, broj 30/15, 112/18, 63/20 i 133/20 (čl. 1-23.))
Zakon o obveznim osiguranjima u prometu („Narodne novine“, broj 151/05 (čl.1-42.), 36/09, 75/09, 76/13 i 152/14)
Zakon o kamatama („Narodne novine“, broj 94/04 i 35/05 - Zakon o obveznim odnosima)
Zakon o trgovačkim društvima („Narodne novine”, broj 111/93, 34/99, 121/99 - vjerodostojno tumačenje, 52/00 – Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) 
Zakon o stečaju potrošača (Narodne novine , broj 100/15, 67/18)
Zakon o mjenici („Narodne novine“, broj 74/94 i 92/10 – osobito članci 1.- 53., 69.-77., 101.-110.)
Zakon o javnoj nabavi ( Narodne novine, broj 120/16)
Zakon o energiji  ( Narodne novine 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18)
Kazneni zakon („Narodne novine”, broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 -   Ispravak, 101/17, 118/18, 126/19 i 84/21)
Zakon o kaznenom postupku („Narodne novine”, broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11 – pročišćeni tekst, 91/12 – Odluka USRH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19)
Zakon o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine”, broj 14/21)
Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“, broj 71/14, 118/14 – Ispravak, 154/14, 94/18 i 96/18 - Ispravak)
Zakon o suzbijanju diskriminacije („Narodne novine“, broj 85/08 i 112/12 - članci 1.-11. i 16.-25.)
Zakon o pučkom pravobranitelju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 76/12)
Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/15 i 67/18)
Zakon o državnom odvjetništvu („Narodne novine“, broj 67/18)
Zakon o javnom bilježništvu („Narodne novine“, broj 78/93, 29/94, 16/07, 75/09 i 120/16 - Glava I, Glava II, članci 53.-55., 132-135., 140-141., 156., 160.)
Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokoli 1, 4, 6, 7, 11, 12, 13 i 14 („Narodne novine“ – Međunarodni ugovori, broj 18/97, 6/99 – pročišćeni tekstovi, 14/02, 13/03, 9/05, 1/06 i 2/10)
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima(Narodne novine, br. 79/14, 41/15, 75/15)
Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine, br. 75/21)
Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (Narodne novine, br. 142/12, 103/14, 118/14 i 107/15)
 
Gradski propisi
Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba , br.23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21 i 11/21-pročišćeni tekst)
Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 3/14,16/14,22/14 i 25/15)
Odluka o komunalnom doprinos u (Službeni glasnik Grada Zagreba, br.4/19 i 22/20)
Odluka o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Zagreba, br.4/19 i 11/20)
Odluka o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta (Službeni glasnik Grada Zagreba, br.29/21)
Odluka o građevinskom zemljištu (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 22/13,16/14, 26/14, 2/15, 5/15-pročišćeni tekst i 25/15)

Europska unija, fondovi i programi Europske unije

Zakoni i podzakonski propisi i međunarodni ugovori
 Ugovor o funkcioniranju Europske unije (pročišćena verzija 2016/C 202/01)
Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji („Narodne novine“ Međunarodni ugovori br. 2/12)
Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020. https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/05/Sporazum_o_partnerstvu_HR_v_4.0.pdf
Europa 2020.- Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/Strategija-EUROPA-2020.-hr.pdf
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2021/12/Izmjene_OPKK_lipanj-2021.pdf
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.  https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2020/08/Operativni-program-Ucinkoviti-ljudski-potencijali-na-hrvatskom-jeziku.pdf
Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020 (Narodne novine 92/14)
Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem, „Ulaganje za rast i radna mjesta” (Narodne novine 107/14, 23/15, 129/15, 15/17, 18/17, 46/21 i 49/21)
Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (Narodne novine 115/18, 6/20, 20/20, 70/20 i 54/21)
Uredba Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenog 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije, Uredba (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije, Uredba(EU) 2020/461 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 radi pružanja financijske pomoći državama članicama i zemljama koje pregovaraju o pristupanju Uniji ozbiljno pogođenima izvanrednim stanjem velikih razmjera u području javnog zdravlja,
Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012,
Obavijesti Europske komisije o pojmu državne potpore iz članka 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 2016/C 262/1 od 19. srpnja 2016.
Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (Narodne novine 125/20)
Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“, br. 102/20, 10/21 i 117/21)
Zakon o gradnji (Narodne novine 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19);
Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (Narodne novine 127/20)
Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15 i 37/21)
 
Gradski propisi
Pravilnik o sufinanciranju provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova (Službeni glasnik 5/16, 20/18 i 5/20)