clanak False

Ured gradonačelnika

25.03.2019.

Ured gradonačelnika obavlja poslove koji se odnose na: protokolarne i druge poslove u vezi s obnašanjem dužnosti gradonačelnika i njegovih zamjenika, grb i zastavu Grada te naziv "Grad Zagreb", odnose s javnošću i ostvarivanje prava na pristup informacijama, razmatranje stavova i prijedloga građana za rješavanje prioritetnih problema u Gradu Zagrebu, promidžbu Grada, savjetodavne, stručne i analitičke poslove investicijskog planiranja i pripreme projekata od interesa za Grad te poslove koordinacije i nadzora nad njihovim izvršavanjem, održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja, poslove prijevoza, tiskarske poslove, održavanje čistoće, pripremanje i posluživanje hrane i pića u internim prostorima, nabavu opreme, uredskog i drugog materijala, osiguranje objekata i opreme gradske uprave, osiguranje službenika i namještenika, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.


Protokol, odnosi s javnošću i informiranje


Zakonski i podzakonski propisi

Zakon o Gradu Zagrebu (Narodne novine 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19, 144/10);
Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15);
Zakon o medijima (Narodne novine 59/04, 84/11, 81/13);
Zakon o informacijskoj sigurnosti (Narodne novine 79/07);
Zakon o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine 73/08,90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17);
Zakon o elektroničkim medijima (Narodne novine 153/09, 84/11, 94/13, 136/13);
Zakon o audiovizualnim djelatnostima (Narodne novine 61/18);
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/18);
Zakon o tajnosti podataka (Narodne novine 79/07, 86/12);
Zakon o državnim potporama (Narodne novine 47/14, 69/17);
Uredba Komisije br. 651/2014, od 17. lipnja 2014., o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (Službeni list Europske Unije  L 187/1, od 26. lipnja 2014.);
Uredba Komisije (EU) broj 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1, od 18. prosinca 2013.),
Uredba Komisije (EU) 2017/1084 оd 14. lipnja 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u vezi s potporama za infrastrukture luka i zračnih luka, pragova za prijavu potpora za kulturu i očuvanje baštine i za potpore za sportsku i višenamjensku rekreativnu infrastrukturu te regionalnih operativnih programa potpora za najudaljenije regije i o izmjeni Uredbe (EU) br. 702/2014 u vezi s izračunavanjem prihvatljivih troškova  (SL EU L156, 20.6.2017.), 
Uredba Komisije 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe br. 1407/203 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe br. 651/2014 u pogledu produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SLEU; L215, 7.7.2020).

Gradski propisi

Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21);
Odluka o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/00, 8/02, 1/04, 20/04, 18/06, 16/09, 3/10, 3/14, 16/14, 11/15, 15/15- pročišćeni tekst, 10/18, 2/19, 8/21);
Poslovnik gradonačelnika (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/10, 7/18);
Program državne potpore za subvencioniranje proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja u programima nakladnika televizija ili radija za razdoblje od 2015. do 2020.  (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/15, 7/16, 12/16 - pročišćeni tekst);
Program potpore male vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za razdoblje 2015. - 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15, 7/16).

Poslovni procesi i projekti

Zakonski i podzakonski propisi

Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08, 109/07, 136/12, 15/15);
Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine 78/15, 102/19);
Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine 111/18, 41/20)
Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine 147/14, 123/17, 118/18);
Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (Narodne novine 29/18, 114/18);
Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2014./2020. (Narodne novine 92/14);

Gradski propisi

Pravilnik o zaprimanju i vrednovanju inicijativa, odobrenju i uspostavi te provedbi i zatvaranju projekata u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/12);
Strategija upravljanja rizicima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/18);
Načela o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u gradskim upravnim tijelima (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/10, 4/12).

Ostalo

Smjernice za provedbu procesa upravljanja rizicima kod korisnika proračuna(Ministarstvo financija, rujan 2009.);
Priručnik za financijsko upravljanje i kontrole (Ministarstvo financija, svibanj 2012.);
Smjernice za troškovno i upravljačko računovodstvo (Ministarstvo financija, ožujak 2012.);
Smjernice za upravljačku odgovornost (Ministarstvo financija, ožujak 2012.);
Uputa za izradu strateških planova 2020. - 2022. (Ministarstvo financija, veljača 2019.);
Strategija razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020. godine (Narodne novine 70/15);
Nacionalni program reformi 2018.(Vlada Republike Hrvatske, travanj 2018.);

Tehnički poslovi

Zakonski i podzakonski propisi

Zakon o gradnji (Narodne novine 153/13, 20/17, 39/19, 125/19); 
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20);
Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine 105/04, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20);
Pravilnik o registraciji i označavanju vozila (Narodne novine 130/17);
Pravilnik o tehničkim pregledima vozila (Narodne novine 16/18, 63/19, 117/20);
 
Gradski propisi

Pravilnik o korištenju službenih vozila (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/16, 15/19).