clanak False

Fizičke osobe (domaćinstvo)

22.03.2017.
Uz zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (obrazac zahtjeva) treba priložiti:

1.      Preslik sobne iskaznice,
2.      Dokaz o vlasništvu objekta podnositelja - gruntovni izvadak (ili suglasnost bračnog druga odnosno izvanbračnog druga ili partnera te srodnika u ravnoj liniji – člana obitelji)
3.      Dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o gradnji,
4.      Izvješće o ispravnosti električnih instalacija,
5.      Izvješće o nepropusnosti plinskih instalacija te plinskog trošila,
6.      Izvješće o higijenskoj ispravnosti vode za piće (po potrebi),
7.      Upravnu pristojbu u iznosu od 20,00 kuna prilikom predaje zahtjeva, a ostatak u iznosu od 70,00 kuna uplaćuje se na žiro račun broj HR3423600001813300007, s pozivom na broj: HR68 5703-OIB, u korist Proračuna Grada Zagreba, svrha: upravna pristojba – usluga smještaja u domaćinstvu, a može se platiti i u državnim biljezima
 
Navedene isprave izdaju ustanove ovlaštene od nadležnih Ministarstava (dokaz o ispravnosti električnih instalacija i nepropusnosti vodovodnih i kanalizacijskih instalacija izdaju izvođači radova).

 
Osnovni propis:
 
·      Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 9/16, 54/16 i 61/16 i 69/17)