clanak False

Obrtnici i trgovačka društva

22.03.2017.
 Uz zahtjev za izdavanje rješenja za razvrstavanje i kategorizaciju smještajnog objekta (obrazac zahtjeva) treba priložiti:

1. Rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar (za pravne osobe) ili rješenje o upisu u Obrtni registar (za fizičke osobe),
2. Dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora (za smještajni objekt – soba, apartman, studio apartman i kuća za odmor dozvoljena i stambena namjena)
3. Dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o gradnji,
4. Prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Kuševićeva 2) - za objekte u Povijesnoj urbanoj cjelini Grada Zagreba te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline,
5. Grafički prikaz smještajnog objekta,
6. Rješenje Ministarstva zdravstva, Uprave za unapređenje zdravlja, Sektora županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Odjela za Grad Zagreb, Zagreb, Ksaver 200a, da su ispunjeni uvjeti za zaštitu od buke (samo Hosteli),
7. Izvješće o ispravnosti električnih instalacija,
8. Izvješće o nepropusnosti plinskih instalacija i plinskog trošila,
9. Izvješće o higijenskoj ispravnosti vode za piće (po potrebi),
10. Upravnu pristojbu u iznosu od 20,00 kuna prilikom predaje zahtjeva, a ostatak na žiro račun broj HR3423600001813300007, s pozivom na broj: HR68 5703-OIB, u korist Proračuna Grada Zagreba, iznos: _______ kuna, svrha: upravna pristojba – usluga smještaja ugostitelj – naplaćuje se po usvajanju zahtjeva.

Navedene isprave izdaju ustanove ovlaštene od nadležnih Ministarstava (dokaz o ispravnosti električnih instalacija i nepropusnosti vodovodnih i kanalizacijskih instalacija izdaju izvođači radova).

Osnovni propisi:

• Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN 54/16 i 69/17)
• Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi (NN 54/16)
• Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 54/16)
• Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (NN 56/16)