clanak False

Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja za područje zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva

16.03.2023.
Povjerenstvo za
provjeru ispunjavanja
propisanih uvjeta
natječaja za

područje zaštite
životinja, poljoprivrede,
šumarstva i lovstva

 
(5.4.2022.)
 
- za predsjednicu:
Sunčica Vutmej Latović;
 
- za članove:
Berislav Božičković,
Sanja Zanetti,
Đurđica Sumrak,
Ankica Bušić.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba