clanak False

Sektor za energiju i klimu

01.01.2022.
IZVAN SJEDIŠTA UREDA, na lokaciji: Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2

Pomoćnik pročelnika za energiju i klimu - Ivan Ivanković
Tel: 658-5692
E-mail: ivan.ivankovic@zagreb.hr

-  obavljaju se poslovi prikupljanja podataka, analize stanja energetskog sustava Grada Zagreba, vezani uz opskrbu i sustavno gospodarenje energijom, primjenu mjera energetske učinkovitosti i energetski održivi razvoj, detaljne analize sektorske energetske potrošnje zgradarstva na području Grada Zagreba, energetske potrošnje stambenih, poslovnih i javnih objekata u vlasništvu ili pod upravljanjem Grada Zagreba, analize sustava energetske infrastrukture na području Grada Zagreba, obnovljive izvore energije i ekološki prihvatljiva goriva, poslovi vezani uz ublažavanje klimatskih promjena i zaštite ozonskog sloja te provedbu mjera ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja, sudjelovanje u aplikacijama i provedbi EU projekata, prijave na otvorene pozive za sufinanciranje projekata  iz područja energije i klime, sudjelovanje u izradi razvojnih dokumenata, kontinuirane suradnje s nadležnim ministarstvima, znanstvenim institucijama, trgovačkim društvima i ostalim hrvatskim i međunarodnim organizacijama koje djeluju na području energetike i klime, te s drugim gradskim upravnim tijelima, poslovi vezani uz kreiranje edukativnih i promotivnih materijala te pružanja stručne podrške u organiziranju promotivnih aktivnosti po pitanjima energetske učinkovitosti, održivog gospodarenja energijom i klimom.


ODJEL ZA OPSKRBU I SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM
Voditelj Odjela za opskrbu i sustavno gospodarenje energijom - Damir Lončarić
Tel: 6585-847
E-mail: damir.loncaric@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi prikupljanja podataka, analize stanja energetskog sustava Grada Zagreba, sudjelovanja u izradi razvojnih dokumenata u kojima se planiraju potreba, sigurnosti i način opskrbe energijom, sudjelovanja u izradi prostornih planova što ih donosi Gradska skupština, davanja mišljenja i suglasnosti na prijedlog prostornih planova i akata za građenje, sudjelovanja u utvrđivanju posebnih uvjeta u postupku izdavanja lokacijskih dozvola za građevinu u kojoj se nalazi energetski objekt za proizvodnju električne i toplinske energije te za energetske objekte kogeneracije i trigeneracije, pripreme i dostave potrebnih podataka ministarstvu nadležnom za energetiku radi utvrđivanja prijedloga energetske bilance, sudjelovanja u poslovima u vezi s davanjem koncesije za obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije, koordinacije i kontrole nad izradom i ažuriranjem registra i energetske potrošnje objekata u vlasništvu Grada Zagreba, pripreme Programa i Planova energetske učinkovitosti i izvješća o realizaciji istih, sudjelovanja  u izradi energetske strategije i razvojnih strategija Grada Zagreba,  poslovi izrade registra objekata, pripreme i provedbe energetske certifikacije objekata u vlasništvu Grada Zagreba, sudjelovanja u izradi stručnih smjernica i dokumenata, implementacija i razvoja informacijskog sustava za sustavno gospodarenje energijom, kontinuiranog praćenja proizvodnje, sektorske energetske potrošnje i energetske potrošnje objekata i energetske infrastrukture u vlasništvu ili pod upravljanjem Grada Zagreba, selektiranja podataka, prethodne analize mogućih energetskih i financijskih ušteda objekata gradske uprave i energetske infrastrukture, pripreme podataka i analitičke podloge za poboljšanje energetske efikasnosti objekata, analitičkog praćenja realizacije energetskih ušteda i preuzetih financijskih obveza, poslovi izrade odgovarajućih programa, planova, izvješća i drugih stručnih materijala, vođenja brige o stručnoj dokumentaciji u području energetike, sudjelovanja u aplikacijama i provedbi EU projekata, sudjelovanja u izradi prijedloga Plana nabave iz djelokruga Odjela, pripreme dokumentacije za nadmetanje i pripreme podataka i očitovanja u vezi s javnom nabavom te kontiunuirane suradnje s drugim gradskim upravnim tijelima, ministarstvima, trgovačkim društvima, ustanovama, institucijama i organizacijama.

ODJEL ZA PRIMJENU MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I ENERGETSKI ODRŽIVI RAZVOJ
Voditelj Odjela za primjenu mjera energetske učinkovitosti i energetski održivi razvoj - kontakt osoba
Tel: 6585-036
- obavljaju se poslovi analiziranja sektorske energetske potrošnje zgradarstva na području Grada Zagreba, energetske potrošnje stambenih, poslovnih i javnih objekata u vlasništvu  ili pod upravljanjem Grada Zagreba, predlaganja mjera i projekata za poboljšanje energetske učinkovitosti objekata te usklađivanje njihove provedbe, iniciranja, sudjelovanja i predlaganja odgovarajućih smjernica, programa i preporuka gradnje niskoenergetskih i pasivnih objekata na području Grada Zagreba, analiziranja sustava energetske infrastrukture i njene modernizacije i rekonstrukcije, provedbu mjera energetske učinkovitosti, primjene ekološki prihvatljivih goriva i obnovljivih izvora energije, sudjelovanja u aplikacijama i provedbi EU projekata, predlaganja i provedbe smjernica, gradskih programa, planova i mjera za korištenje obnovljivih izvora energije, ekološko prihvatljivih goriva i novih tehnologija, poslovi vezani uz kreiranje edukativnih i promotivnih materijala te pružanje stručne podrške u organiziranju promotivnih aktivnosti po pitanjima energetske učinkovitosti i održivog gospodarenja energijom.

ODSJEK ZA ZGRADARSTVO
Voditeljica Odsjeka za zgradarstvo - Nataša Kelava
Tel: 6585-036
E-mail: natasa.kelava@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi detaljne analize sektorske energetske potrošnje zgradarstva na području Grada Zagreba, energetske potrošnje  stambenih, poslovnih i javnih objekata u vlasništvu ili pod upravljanjem Grada Zagreba, pripreme elemenata i udjelovanja u izradi detaljnih energetskih pregleda, studije isplativosti i projektnih rješenja te sudjelovanja u ishođenju propisane dokumentacije za građenje i rekonstrukciju objekata u cilju provedbe mjera energetske učinkovitosti na objektima, sudjelovanja u pripremi i praćenje građenja, adaptacije i rekonstrukcije objekata u vlasništvu Grada Zagreba, kontinuiranog praćenja primjene zakonskih i podzakonskih propisa te preporuka u području racionalnog i učinkovitog korištenja energije, poboljšanja energetske učinkovitosti objekata, sudjelovanja u pripremi prijedloga i studija, prijedloga mjera i projekata za poboljšanje energetske učinkovitosti objekata te usklađenje njihove provedbe, iniciranja, sudjelovanja i predlaganja odgovarajućih smjernica, programa i preporuka gradnje niskoenergetskih i pasivnih objekata na području Grada Zagreba, sudjelovanja u aplikacijama i provedbi EU projekata, prijave na otvorene pozive za sufinanciranje projekata energetske obnove zgrada u vlasništvu ili pod upravljanjem Grada Zagreba i njihova provedba, sudjelovanja u izradi prijedloga Plana nabave iz djelokruga Odsjeka, pripreme dokumentacije za nadmetanje i pripreme podataka i očitovanja u vezi s javnom nabavom, praćenja provedbe smjernica, gradskih programa, planova i mjera za građenje niskoenergetskih i pasivnih objekata i primjene novih tehnologija, aktivne suradnje na realizaciji  i razvoju projekata s drugim gradskim upravnim tijelima, ministarstvima, trgovačkim društvima, ustanovama,  institucijama i organizacijama, poslovi vezani uz kreiranje edukativnih i promotivnih materijala te pružanje stručne podrške u organiziranju promotivnih aktivnosti po pitanjima energetske učinkovitosti i održivog gospodarenja energijom.

ODSJEK ZA ENERGETSKU INFRASTRUKTURU, OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I EKOLOŠKI PRIHVATLJIVA GORIVA
Voditelj Odsjeka za energetsku infrastrukturu, obnovljive izvore energije i ekološki prihvatljiva goriva - kontakt osoba:
Tel: 6585-036
- obavljaju se poslovi detaljne analize sustava energetske infrastrukture na području Grada Zagreba, pripreme elemenata, iniciranja i sudjelovanja u izradi detaljnih energetskih pregleda, izrade studija isplativosti i projektnih rješenja energetske infrastrukture te sudjelovanja u ishođenju propisane tehničke dokumentacije u cilju primjene novih tehnologija, provedbe mjera energetske učinkovitosti, primjene ekološko prihvatljivih goriva i obnovljivih izvora energije na području Grada Zagreba, sudjelovanja u pripremi i praćenje građenja, modernizacije i rekonstrukcije energetske infrastrukture u vlasništvu Grada Zagreba, sudjelovanja u aplikacijama i provedbi EU projekata, kontinuiranog praćenja i primjene zakonskih i podzakonskih propisa te preporuka u području racionalnog i učinkovitog korištenja energije, poslovi poboljšanja energetske učinkovitosti, analize mogućnosti primjene ekološko prihvatljivih goriva i obnovljivih izvora energije, sudjelovanja u pripremi prijedloga i studija te prijedloga mjera i projekata za poboljšanje energetske učinkovitosti te usklađenje njihove provedbe, poslovi praćenja aktivnosti za učinkovitije korištenje energije, predlaganja i provedbe smjernica, gradskih programa, planova i mjera za korištenje obnovljivih izvora energije, ekološko prihvatljivih goriva i novih tehnologija, sudjelovanja u izradi prijedloga Plana nabave iz djelokruga Odsjeka, pripreme dokumentacije za nadmetanje i pripreme podataka i očitovanja u vezi s javnom nabavom, aktivne suradnje na realizaciji i razvoju projekata s ministarstvima, trgovačkim društvima, ustanovama,  institucijama i drugim organizacijama, poslovi vezani uz kreiranje edukativnih i promotivnih materijala te pružanje stručne podrške u organiziranju promotivnih aktivnosti po pitanjima energetske infrastrukture, primjene obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih goriva.

ODJEL ZA KLIMATSKE AKTIVNOSTI 
Voditelj Odjela za klimatske aktivnosti - kontakt osoba:
Tel: 6585-036
- obavljaju se stručni poslovi vezani uz izradu Akcijskog plana energetskog održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Zagreba, njegovu primjenu, praćenje te izvješćivanje, izradu Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja, planiranje i provođenje te koordinaciju provedbe konkretnih mjera ublažavanja i prilagodbe na klimatski promjene u Gradu Zagrebu, planiranje i provedbu investicijskih infrastrukturnih projekata s aspekta prilagodbe na učinke klimatskih promjena, iznalaženje i razvoj inovativnih modela financiranja aktivnosti i projekata, uvođenja novih tehnologija, organizaciju i provedbu informativnih i edukacijskih kampanja.