clanak False

Sektor za gospodarstvo, poduzetništvo, turizam i investicije

01.01.2022.
Pomoćnik pročelnika za gospodarstvo, poduzetništvo, turizam i investicije - Nera Pavić
Tel: 610-1102, 610-1103, faks: 610-1077
e-mail: nera.pavic@zagreb.hr

-  obavlja poslove vezane za obavljanje gospodarskih djelatnosti kao obrta, vođenja obrtnog registra, evidencije kolektivnih ugovora, registra udruga sindikata i poslodavaca, utvrđivanje minimalnih tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje gospodarskih djelatnosti, rad, poticanje razvoja obrta i poduzetništva, praćenje stanja u gospodarstvu, razvoj turizma, priprema i provedba te praćenje investicijskih projekata Grada, uključujući i projekte po modelu Javno-privatnog partnerstva (JPP) te projekte financiranih sredstvima Europske unije, pružanje podataka, informacija i drugih stručnih podloga po zahtjevu državnih tijela, ustanova, građana i drugih subjekata, pripreme odgovora na pitanja gradskih zastupnika, medija te na predstavke i pritužbe građana.
 
IZVAN SJEDIŠTA SEKTORA obavljaju se poslovi: 

ODJELA ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI I RAD, na lokaciji: Zagreb, Zapoljska 1 (PU Peščenica)
Voditeljica Odjela za gospodarske djelatnosti i rad - Vinka Karić
tel: c. 610-0278, faks: 610-0229
E-mail: vinka.karic@zagreb.hr
- obavlja poslove vezane uz rješavanje predmeta u prvom stupnju u području pružanja usluga smještaja, obavljanja gospodarskih djelatnosti kao obrta, pružanja pojedinih turističkih usluga od strane građana, udovoljavanja propisanim minimalnim tehničkim i drugim uvjetima prije početka obavljanja zakonom određenih djelatnosti, ispunjavanje uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti, utvrđivanje razloga za prestanak zadruge u zakonom propisanim slučajevima, poslove vođenja obrtnog registra, upisnika ugostiteljskih i smještajnih objekata, evidencije kolektivnih ugovora i vođenja drugih propisanih evidencija, poslove upisa u registar udruga sindikata i udruga poslodavaca, registracije ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima, izdavanja potvrda o sastavu kućanstva i ovjere izjava o uzdržavanju građanima na radu u inozemstvu, utvrđivanje prava na besplatni javni prijevoz nezaposlenim radno sposobnim osobama, pružanje podataka, informacija i drugih stručnih podloga po zahtjevu državnih tijela, ustanova, građana i drugih subjekata, pripreme odgovora na pitanja gradskih zastupnika, medija te na predstavke i pritužbe građana.

ODSJEK ZA OBRTNI REGISTAR, EVIDENCIJU KOLEKTIVNIH UGOVORA I REGISTAR UDRUGA SINDIKATA I POSLODAVACA
Voditelj Odsjeka za obrtni registar, evidenciju kolektivnih ugovora i registar udruga sindikata i poslodavaca- Zoran Mavar
tel: 610-0231, faks: 610-0229
e-mail: zoran.mavar@zagreb.hr
- obavlja poslove rješavanja predmeta u prvom stupnju iz područja obavljanja gospodarskih djelatnosti kao obrta od strane fizičkih i pravnih osoba, izdavanja obrtnica, vođenja obrtnog registra, odobravanja domaće radinosti i sporednog zanimanja, vođenja evidencija i izdavanja uvjerenja i izvadaka iz obrtnog registra, domaće radinosti i  sporednog zanimanja, rješavanja predmeta u prvom stupnju o pružanju pojedinih turističkih usluga od strane građana, izdavanja iskaznica turističkim vodičima, evidencije kolektivnih ugovora i njihovih promjena te vođenja drugih propisanih evidencija, upisa u registar udruga sindikata i udruga poslodavaca, registracije ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima, izdavanje potvrda o sastavu kućanstva i ovjere izjava o uzdržavanju građanima na radu u inozemstvu, utvrđivanja prava na javni prijevoz nezaposlenim radno sposobnim osobama, pripreme odgovora na pitanja gradskih zastupnika, medija, na predstavke i  pritužbe građana u području iz djelokruga Odsjeka te pružanja podataka, informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad tijela mjesne samouprave u području iz djelokruga Odsjeka.

ODSJEK ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNIH TEHNIČKIH I DRUGIH UVJETA ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
Voditeljica Odsjeka za utvrđivanje minimalnih tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje gospodarskih djelatnosti - Silvija Smolnikar
tel: 610-0237, faks: 610-0229
e-mail: silvija.smolnikar@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi rješavanja predmeta u prvom stupnju o udovoljavanju propisanim minimalnim tehničkim i drugim uvjetima prije početka obavljanja djelatnosti trgovine, prometa roba i usluga, ugostiteljske i turističke djelatnosti i drugih gospodarskih djelatnosti, rješavanja predmeta u prvom stupnju o udovoljavanju minimalnim uvjetima i kategorizaciji smještajnih objekata, pripremanja odgovora na pitanja gradskih zastupnika, medija, na predstavke i  pritužbe građana te pružanja podataka, informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad tijela mjesne samouprave u području iz djelokruga Odsjeka.

POSLOVI KOJI SE OBAVLJAJU NA PODRUČJU PODRUČNIH UREDA - područni uredi Gradske uprave: Sesvete i Susedgrad.

ODJEL ZA POTICANJE RAZVOJA OBRTA I PODUZETNIŠTVA I PRAĆENJE STANJA U GOSPODARSTVU - I.kat
Voditeljica Odjela za poticanje razvoja obrta i poduzetništva i praćenje stanja u gospodarstvu-Svjetlana Maleković
tel: 610-1105, faks: 610-1077
e-mail: svjetlana.malekovic@zagreb.hr
- obavlja poslove praćenja i analiziranja gospodarstva, izvješćivanja i pripremanja prijedloga za usmjeravanje razvoja gospodarstva, proučavanja i stručne obrade sistemskih i drugih mjera od značaja za razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva (inovativni rad, zapošljavanje, transfer tehnologije i dr.), predlaganja i provođenja mjera za razvoj poduzetničke infrastrukture preko institucionalne mreže poticanja razvoja (centara za razvoj poduzetništva, poduzetničkih inkubatora, poduzetničkih centara, centara kompetencije, tehnoloških centara, parkova i dr.) te poduzetničkog korištenja inovacija, davanja savjeta u svezi s korištenjem poduzetničke infrastrukture, predlaganja i provođenja mjera i aktivnosti za poticanje obrtništva i poduzetništva te umrežavanje obrtnika, malih i srednjih poduzetnika, analiziranja stanja i predlaganja mjera za poticanje razvoja obrta od gospodarskog značenja (tradicijskih, deficitarnih i dr.), predlaganja i provođenja mjera za povezivanje obrtnika, malih i srednjih poduzetnika sa znanstveno-istraživačkim i obrazovnim institucijama, organizacije provedbe, kontrole, praćenja i analiziranja poticajnih mjera za razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva,  pripreme i provođenja postupka dodjele financijskih sredstava, subvencija i potpora obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima, i udrugama, suradnje sa drugim nadležnim tijelima te institucijama i asocijacijama obrtnika i poduzetnika u području promicanja i razvoja obrta i poduzetništva, pripremanja odgovora na pitanja gradskih zastupnika, medija te na predstavke i pritužbe građana u području iz djelokruga Odjela te pružanja podataka, informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad tijela mjesne samouprave u području iz djelokruga Odjela.

ODSJEK ZA IZRADU MJERA POTICANJA RAZVOJA OBRTA I PODUZETNIŠTVA I PRAĆENJE STANJA U GOSPODARSTVU
Voditeljica Odsjeka za izradu mjera poticanja razvoja obrta i poduzetništva i praćenje stanja u gospodarstvu - Magdalena Kristić
tel: 610-1106, faks: 610-1077
e-mail: magdalena.kristic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi pripreme i izrade programa razvoja s prijedlogom mjera u području razvoja obrta i poduzetništva, izrade prijedloga nacrta pravilnika i drugih akata te stručnih podloga za ugovore vezane uz provedbu mjera poticanja razvoja obrta i poduzetništva, praćenja stanja u gospodarstvu te izrade analiza, informacija i drugih stručnih materijala o općim gospodarskim kretanjima, izrade stručnih izvješća iz djelokruga Odsjeka, davanja mišljenja o gospodarskom interesu u vezi s odobravanjem zajedničkog zakupa i podzakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada Zagreba, davanja podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave, te izrade odgovora na pitanja gradskih zastupnika i medija iz djelokruga Odsjeka.

ODSJEK ZA PROVEDBU MJERA POTICANJA RAZVOJA OBRTA I PODUZETNIŠTVA
Voditeljica Odsjeka za provedbu mjera poticanja razvoja i poduzetništva - Suzana Ćurić
tel: 610-1105, faks: 610-1077
e-mail: suzana.curic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi provedbe dodjele potpora obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima, izrade nacrta prijedloga akta za izvršavanje gradskog proračuna u dijelu koji se odnosi na subvencije i dodjelu potpora obrtnicima i poduzetnicima, financiranja i praćenja provedbe projekata udruga u području promicanja obrtništva, poduzetništva i inovatorstva, administrativne kontrole namjenskog korištenja potpora i kontrole na licu mjesta kod korisnika potpora, uspostavljanja i vođenja evidencije korisnika mjera, vođenja evidencije o primljenim instrumentima osiguranja naplate potraživanja od korisnika mjera, vođenja evidencije o dodjeli državnih potpora i potpora male vrijednosti obrtnicima i poduzetnicima, davanja očitovanja o podmirenim obvezama s naslova prihoda koji se prate u evidencijama Odjela, izrade stručnih izvješća iz djelokruga Odsjeka, davanja podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave, te izrade odgovora na pitanja gradskih zastupnika i medija iz djelokruga Odsjeka.

ODJEL ZA TURIZAM - I.kat
Voditeljica Odjela za turizam - Ana Pandža Kunčević
tel: 610-1171, faks:610-1077
e-mail: ana.pandza-kuncevic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi u vezi provođenja nacionalne strategije razvoja turizma, predlaganja mjera za razvoj turizma u nacionalnom i drugim razvojnim dokumentima, predlaganja, izrade i provođenja programa razvoja s prijedlogom mjera u području održivog razvoja turizma, predlaganja i provođenja mjera poticanja konkurentnosti turističkog gospodarstva, praćenja, sudjelovanja i provedbe investicijskih aktivnosti i područja turizma, praćenje stanja i predlaganja mjera koje doprinose razvoju  posebnih oblika turizma (poslovnog, zdravstvenog, kulturnog, ciklo i dr.), proučavanja i stručne obrade sistemskih i drugih mjera od značenja za turizam, praćenja mjera, stanja, pojava i kretanja u turizmu, praćenje planiranih i realiziranih ulaganja u javnu turističku i ostalu infrastrukturu na području Grada Zagreba, davanja mišljenja, odnosno prijedloga za proglašenje pojedinih manifestacija od posebnog interesa za Grad Zagreb, izrade stručnih izvješća iz djelokruga Odjela, suradnje s drugim gradskim upravnim tijelima te s drugim institucijama i gospodarskim subjektima u vezi s razvojem održivog turizma i podizanja konkurentnosti turističkog gospodarstva, Turističkom zajednicom Grada Zagreba u vezi s dogovaranjem zajedničkog korištenja dijela sredstava turističke pristojbe, izradom planova razvoja turizma u Gradu Zagrebu, praćenjem turističkog prometa i drugim pitanjima te suradnje s drugim institucijama vezanim uz turizam, pripremanja odgovora na pitanja gradskih zastupnika, medija te na predstavke i pritužbe građana u području iz djelokruga Odjela, pružanja podataka, informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad tijela mjesne samouprave u području iz djelokruga Odjela.

ODJEL ZA INVESTICIJE - I. kat
Voditeljica Odjela za investicije - Gabrijela Subašić
tel: 610-0137, faks: 610-1077
e-mail: gabrijela.subasic@zagreb.hr
- obavlja poslove vezane uz pripremu, koordinaciju, provedbu te praćenje investicijskih projekata Grada, uključujući i projekte po modelu Javno-privatnog partnerstva (JPP) te projekte financirane sredstvima Europske unije, pružanje stručne podrške, koordinacije i sudjelovanja u pripremi i provedbi investicijskih projekata trgovačkih društava u vlasništvu Grada, praćenja stanja na tržištu kapitala i interesa  banaka i investitora za  ulaganje i financiranje, pružanja stručne i operativne podrške potencijalnim investitorima u svim fazama investicijskog procesa, predlaganja i provođenja mjera u cilju poticanja ulaganja i privlačenja domaćeg i stranog kapitala, suradnje i koordinacije s drugim gradskim upravnim tijelima i tijelima državne uprave, davanja mišljenja u postupku izrade prostornih planova, obavljanja poslova vezano za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, pripremanja odgovora na pitanja gradskih zastupnika, medija, na  predstavke i pritužbe građana te pružanja podataka, informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad tijela mjesne samouprave u području iz djelokruga Odjela.