clanak False

Sektor za strategijske informacije i istraživanja

23.03.2023.
IZVAN SJEDIŠTA UREDA, na lokacijama Zagreb, sv. Ćirila i Metoda 5/prizemlje, Park Stara Trešnjevka 1, Park Stara Trešnjevka 2
E:mail: geos@zagreb.hr

Pomoćnik pročelnika za strategijske informacije i istraživanja - dr.sc. Darko Šiško, dipl.ing.geod.
Tel: 01/610-1950
E-mail: darko.sisko@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi vezani za prostorne informacije i istraživanja i vođenje baza podataka o prostoru Grada za potrebe strategijskog i prostornog planiranja, upravljanja i razvoja Grada te druge potrebe i korisnike podataka, poslovi vezani za koordinaciju infrastrukture prostornih podataka Grada Zagreba i obveze Grada kao subjekta nacionalne infrastrukture prostornih podataka, pripremu podataka za potrebe informacijskog sustava prostornog uređenja, statistički i analitički poslovi za potrebe strategijskog i prostornog planiranja, upravljanja i razvoja Grada te za druge potrebe svih korisnika statističkih podataka za područje Grada Zagreba, poslovi vezani za geotehnički katastar, poslovi pripreme, provedbe i prezentacije razvojnih projekata, poslovi vezani za koordinaciju razvoja pametnog grada – Zagreb Smart City te drugi poslovi iz djelokruga Sektora.

ODJEL ZA PROSTORNE INFORMACIJE I ISTRAŽIVANJA
​Zagreb, Sv. Ćirila i Metoda 5/prizemlje

Voditeljica Odjela za prostorne informacije i istraživanja - Nives Škreblin, dipl.ing.arh.
Tel: 01/610-1869, faks: 01/616-6098
​E-mail: nives.skreblin@zagreb.hr
-  obavljaju se poslovi što se odnose na vođenje baza podataka o prostoru Grada za potrebe strategijskog i prostornog planiranja, upravljanja i razvoja Grada, koordinaciju infrastrukture prostornih podataka Grada Zagreba i obveze Grada kao subjekta nacionalne infrastrukture prostornih podataka, provedbu prostornih analiza i istraživanja te pripremu pokazatelja za izradu strateških i razvojnih dokumenata, prostornih planova i drugih dokumenata i akata te za potrebe drugih gradskih upravnih tijela, izradu analitičkih podloga za predlaganje prioriteta u upravljanju gradskim zemljištima, planiranju javnih i društvenih sadržaja, planiranju javne infrastrukture te drugih sadržaja od javnog interesa na području Grada, koordinaciju razvoja i korištenja Geoinformacijskog sustava Grada Zagreba (GIS Grada Zagreba) te provedbu edukacija za potrebe gradskih upravnih tijela, trgovačkih društava i ustanova, upravljanje razvojem i kontinuirano objavljivanje i ažuriranje prostornih podataka na Geoportalu Grada Zagreba, pripremu podataka za potrebe izrade prostornih planova i informacijskog sustava prostornog uređenja, predlaganje prioriteta za izradu i nabavu višenamjenskih prostornih podloga i podataka, kontinuirano praćenje procesa u prostoru Grada, sustavno stvaranje, evidentiranje, pohranjivanje i razmjena prostornih informacija, suradnja s tijelima državne uprave te svim subjektima koji vode sektorske sustave prostornih podataka kao i znanstvenim i stručnim institucijama, sudjelovanje u poslovima vezanim za pripremu i provedbu postupka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Odjela, što je provodi nadležna služba za javnu nabavu te drugi poslovi iz djelokruga Odjela.
Saznajte više na https://www.zagreb.hr/prostorne-informacije-i-istrazivanja/181157

ODJEL ZA STATISTIČKE I ANALITIČKE POSLOVE
Zagreb, Sv. Ćirila i Metoda 5/prizemlje 

Voditeljica Odjela za statističke i analitičke poslove - Vesna Polančec, dipl.oec.
Tel: 01/610-1948, 01/610-1950, faks: 01/616-6098
​E-mail: vesna.polancec@zagreb.hr
-  obavljaju se statistički i analitički poslovi i aktivnosti za potrebe strategijskog i prostornog planiranja, upravljanja i razvoja Grada, u okviru čega osobito pripreme statističkih pokazatelja za potrebe izrade strateških, razvojnih i drugih dokumenata, planova i programa u raznim tematskim područjima odnosno djelatnostima (ekonomske, društveno-socijalne, zaštite okoliša i dr.), poslovi prikupljanja, obrade i diseminacije statističkih podataka o Gradu Zagrebu, gradskim četvrtima, široj zagrebačkoj regiji te svim jedinicama lokalne samouprave u sastavu Urbane aglomeracije Zagreb, analitički, projektni i drugi poslovi u vezi s izradom i objavom statističkih publikacija u tiskanom i digitalnom obliku, analiza novih izvora podataka s ciljem povećanja statističkih pokazatelja za Grad Zagreb, poslovi uspostave i vođenja sustava za prikupljanje podataka iz administrativnih izvora, registara te novih digitalnih izvora podataka, poslovi izrade i razvoja statističkih metodologija, provedbe statističke analize i pružanja ažurnih i metodološki usklađenih podataka na zahtjev gradskih upravnih tijela, trgovačkih društava, javnih ustanova i drugih pravnih osoba Grada Zagreba te drugih korisnika podataka, pružanja pomoći korisnicima u tumačenju statističkih podataka, poslove usporedbe i analize pokazatelja Grada Zagreba i drugih gradova Europske unije, pripreme i provedbe istraživanja za područje Grada Zagreba i Urbane aglomeracije Zagreb, vođenja i unaprjeđenja statističkog sustava Grada Zagreba, poslovi suradnje s tijelima međunarodne i europske statistike, nositeljima službene statistike, tijelima državne i gradske uprave, stručnim i znanstvenim institucijama i korisnicima podataka, poslovi suradnje sa statističkim uredima europskih glavnih gradova na temi urbane statistike, sudjelovanje u poslovima vezanim za pripremu i provedbu postupka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Odjela, što je provodi nadležna služba za javnu nabavu, poslovi pružanja podataka, pripreme informacija i drugih stručnih podloga iz djelokruga Odjela, kao i drugi poslovi iz djelokruga Odjela.

ODJEL ZA GEOTEHNIČKI KATASTAR
Zagreb, Park Stara Trešnjevka 1

​Voditelj Odjela za geotehnički katastar - Goran Mazija, dipl.ing.geol.
Tel: 01/658-5788, faks: 01/658-5893
​E-mail: goran.mazija@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi prikupljanja geotehničke dokumentacije za područje Grada Zagreba na temelju dojava i geotehničkih istraživanja, pohrane svih podataka vezanih uz stabilnost tla, osobito podataka o svim registriranim pojavama nestabilnosti i klizanja tla na području Grada Zagreba, prikupljanja i pohrane podataka o projektima sanacije klizišta i drugim relevantnim zahvatima te izvješća o stvarno izvršenom poslu, praćenja aktivnosti vezanih uz geotehnička istraživanja, poslovi povezani s izradom i dopunom karte geotehničke kategorizacije terena (KGKT) u odgovarajućem mjerilu i karte seizmičke mikrozonacije terena (KSMT) u MJ 1:5000, sa svim pripadajućim tematskim kartama, davanja podataka i informacija o geotehničkoj kategoriji, seizmičkoj zoni, razinama podzemnih voda za pojedinu parcelu, katastarsku česticu i/ili širu zonu za namjenu planiranja, projektiranja i davanja mišljenja o programu geotehničkih istraživanja, o posebnim geotehničkim uvjetima za gradnju na pretežito nestabilnim terenima i nizinskom dijelu Grada u postupcima izdavanja akata kojima se odobrava namjeravani zahvat u prostoru i o rezultatu geotehničke kategorizacije tla, poslovi utvrđenja usklađenosti glavnog projekta s posebnim geotehničkim uvjetima, praćenja i pohrane izvješća o dugotrajnom geotehničkom, geodetskom i geofizičkom monitoringu te iniciranja njihove periodične obrade i uključivanja u geotehničku osnovu, poslovi suradnje s drugim gradskim upravnim tijelima, tijelima državne uprave, znanstvenim i stručnim ustanovama te drugim sudionicima u poslovima povezanim s geotehničkim katastrom, poslovi osiguravanja dostupnosti i ažuriranje mjerodavnih podataka iz djelokruga Odjela na Geoportalu Grada Zagreba, sudjelovanje u poslovima vezanim za pripremu i provedbu postupka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Odjela, što je provodi nadležna služba za javnu nabavu, pružanja podataka, informacija i drugih stručnih podloga iz djelokruga Odjela, kao i drugi poslovi iz djelokruga Odjela.

ODJEL ZA PRIPREMU, PROVEDBU I PREZENTACIJU RAZVOJNIH PROJEKATA
Zagreb, Park Stara Trešnjevka 1

​Voditelj Odjela za pripremu, provedbu i prezentaciju razvojnih projekata - Matija Vuger, dipl.ing.prom., univ.spec.traff.
Tel: 01/658-5886, faks: 01/658-5893
E-mail: matija.vuger@zagreb.hr
​-  obavljaju se poslovi koji se odnose na pripremu i provedbu razvojnih projekata povezanih sa strategijskim i prostornim planiranjem, upravljanjem i koncepcijom razvoja Grada, osobito pripremu i koordinaciju istraživačkih, inovativnih i pilot projekata s ciljem poticanja i unaprjeđenja koncepta održivog upravljanja i razvoja Grada, poslovi prikupljanja podataka, istraživanja, analiza, proučavanja najbolje prakse europskih i svjetskih gradova kao i vodećih svjetskih udruženja i institucija usmjerenih integraciji inovativnih i održivih sustava od utjecaja na razvoj grada i unaprjeđenje kvalitete življenja, koordinaciju i provođenje aktivnosti koje doprinose lokalnoj implementaciji projekata, izrade projektnih i financijskih izvješća na mjesečnoj i polugodišnjoj bazi, završnih izvješća, praćenje i vrednovanje ostvarenih rezultata projekata i utjecaja na razvoj Grada, predlaganje suradnje s hrvatskim i međunarodnim regijama, gradovima te tijelima i institucijama nadležnim za strategijsko i prostorno planiranje europskih gradova, s naglaskom na urbanu obnovu, okoliš i održivu mobilnost, pružanje podrške u pripremi dokumentacije za prijavu projekta sufinanciranih iz sredstava Europske unije u području unaprjeđenja prostorno planske dokumentacije te strategijskih dokumenata kao i projekata od interesa za razvoj Grada, s ciljem inovativnih primjena cjelokupnog procesa planiranja iz nadležnosti Ureda, sudjelovanje u procesu provedbe projekata od interesa za razvoj grada, sveobuhvatna analiza i sagledavanje procesa prostornog i strategijskog planiranja te provedbe projekata u svrhu identificiranja relevantnih dionika, primjene inovativnog pristupa provedbe u suradnji s javnim sektorom, akademskim institucijama, privatnim sektorom te nevladinim organizacijama (tzv. Quad Helix pristup), sudjelovanje u mrežama na svjetskoj i europskoj razini kao i inicijativama radi preuzimanja najbolje europske prakse te politika u svrhu primjene u lokalne politike održivog planiranja i upravljanja prostorom te pružanja primjera dobre prakse lokalnih provedenih projekata, diseminacija projektnih aktivnosti, prijenos znanja i iskustva stečenih kroz provedbe projekta na lokalnoj i međunarodnoj razini, poslovi vezani za rad prostora ZgForuma, osobito pripreme i organizacije javnih izlaganja, javnih rasprava, panel rasprava, online prezentacija, okruglih stolova, radionica, izložbi, promocija knjiga i sličnih aktivnosti stručnoj javnosti te dionicima iz javnog, privatnog, znanstvenog i civilnog sektora, pripreme koordinacije i organizacije sastanaka povezanih s razvojnom politikom Grada, lokalne, regionalne, nacionalne i međunarodne razine u suradnji s drugim upravnim tijelima, ministarstvima, trgovačkim društvima, ustanovama, organizacijama, institucijama, poslovi prezentacije i sudjelovanje u pripremi prezentacije projekata, diseminacije i oblikovanja prezentacijskog materijala za različite modele prezentacije (panel rasprave, online prezentacije), pripreme i izrade publikacija iz nadležnosti Sektora i Ureda te u suradnji s drugim upravnim tijelima, komunikacija s javnošću i aktivno sudjelovanje građana u razvoju Grada, naročito njegovih javnih prostora, omogućavanje uvida u važeću dokumentaciju i dokumentaciju povezanu s pripremom i provedbom projekata od značaja za razvoj Grada, sudjelovanje u poslovima vezanim za pripremu i provedbu postupka javne nabave, pružanje podataka, informacija i drugih stručnih podloga iz djelokruga Odjela te drugi poslovi iz djelokruga Odjela.

ODJEL ZA KOORDINACIJU RAZVOJA PAMETNOG GRADA - ZAGREB SMART CITY
Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2

​Voditeljica Odjela za koordinaciju razvoja pametnog grada – Zagreb Smart City - Sanja Malnar Neralić, dipl.oec.,univ.spec.stud.eur.
Tel: 01/658-5855, faks: 01/6585-819
​E-mail: sanja.malnar-neralic@zagreb.hr
-   obavljaju se poslovi koji se odnose na koordinaciju, poticanje primjene pametnih rješenja i kreiranja inovacija definiranih planom razvoja pametnog grada - Okvirnom strategijom Pametnog Grada Zagreba - Zagreb Smart City, prikupljanje, analiza i diseminacija podataka o pametnim projektima u Gradu Zagrebu putem jedinstvene pristupne točke – Zagreb Smart City Hub, koordinacija aktivnosti vezanih za pilot projekte i pilot područja pametnog grada, promocija koncepta pametnog grada u gradskoj upravi, trgovačkim društvima i ustanovama, koordinacija, izrada i donošenje dokumenta o razvoju pametnog grada - plana razvoja pametnog grada, ažuriranje njegovog sadržaja, u skladu s potrebama društva i tehnološkim razvojem, praćenje provedbe plana razvoja pametnog grada osobito provedbe i uspješnosti prioritetnih mjera i aktivnosti korištenjem smart city indikatora, praćenje izrade i pružanje potpore u izradi strateških i razvojnih dokumenata, akcijskih planova i provedbenih akata na gradskoj i državnoj razini, suradnja sa središnjim tijelima državne uprave, akademskim sektorom, civilnim društvom i građanima vezano za teme razvoja pametnog grada, sudjelovanje u poslovima vezanim za pripremu i provedbu postupka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Odjela, što je provodi nadležna služba za javnu nabavu, poslovi pružanja podataka, pripreme informacija i drugih stručnih podloga iz djelokruga Odjela te drugi poslovi iz djelokruga Odjela.