clanak False

Sektor za pravne i financijske poslove

02.04.2024.
Pomoćnica pročelnika za pravne i financijske poslove - kontakt osoba
Tel: 01/610-1194, 01/610-1195, fax: 01/610-1499

- obavljaju se poslovi praćenja i proučavanja stanja i propisa iz djelokruga, odnosno nadležnosti Ureda, poslovi koji se odnose na izradu najsloženijih ugovora, sporazuma, prijedloga za zastupanje u sporovima vezanim uz poslove iz djelokruga Ureda i drugih najsloženijih akata i dokumenata, predlaganja, pripreme, koordinacije i izrade nacrta propisa i općih, pojedinačnih i drugih akata iz područja djelokruga odnosno nadležnosti Ureda, davanja mišljenja, primjedaba i prijedloga u postupcima izrade propisa i drugih akata, stručne obrade najsloženijih pravnih i normativno-pravnih pitanja iz djelokruga Ureda, davanja primjedaba i prijedloga na nacrte zakona i drugih propisa te ostalih dokumenata i akata iz djelokruga Ureda, davanja stručnih mišljenja i objašnjenja u provedbi zakona i drugih propisa iz djelokruga, odnosno nadležnosti Ureda, osiguravanja jedinstvenog postupanja u provedbi zakona i drugih propisa iz djelokruga, odnosno nadležnosti Ureda, poslovi praćenja unutarnjeg ustroja Ureda, sistematizacije i popunjenosti radnih mjesta, pripreme prijedloga pravilnika o unutarnjem redu, pripreme analitičkih podloga za izradu financijskih planova, poslovi izrade prijedloga financijskog plana Ureda, poslovi izrade mjesečnih financijskih izvješća iz nadležnosti Ureda, praćenja izvršavanja Proračuna prema donesenim financijskim planovima, izrade izvješća o utrošku proračunskih sredstava Ureda, poslovi financijskog praćenja realizacije ugovora po proračunskim pozicijama, materijalno-financijski poslovi za potrebe Ureda, poslovi izrade propisanih i ostalih potrebnih evidencija o materijalno-financijskom poslovanju, sudjelovanja u aplikacijama, provedbi i realizaciji projekata/programa koji se financiraju iz fondova EU, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kreditnih sredstava i drugih izvora, poslovi u vezi s pripremom i provedbom postupka javne nabave za potrebe iz djelokruga ureda što ih provodi nadležna služba za javnu nabavu, praćenja poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu Grada, izrade prijedloga akata za izvršavanje Gradskog proračuna u dijelu koji se odnosi na subvencije i kapitalne potpore trgovačkim društvima, sudjelovanja u izradi strateških i razvojnih dokumenata Grada, planova, programa, izrade analiza, izvješća i drugih materijala te drugi poslovi te drugi poslovi iz djelokruga Sektora.

ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE
Voditeljica Odjela za pravne poslove - Sanja Šeničnjak, dipl.iur.
Tel:01/610-1287
​E-mail: sanja.senicnjak@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi praćenja i proučavanja stanja i propisa iz djelokruga, odnosno nadležnosti Ureda, poslovi koji se odnose na izradu najsloženijih ugovora, sporazuma, prijedloga za zastupanje u sporovima vezanim uz poslove iz djelokruga Ureda i drugih najsloženijih akata i dokumenata, pripreme i izrade stručnih materijala iz djelokruga Ureda, sudjelovanja u izradi strateških i razvojnih dokumenata Grada, planova, programa, poslovi izrade analiza, izvještaja i drugih materijala iz djelokruga odnosno Ureda, poslovi praćenja unutarnjeg ustroja Ureda, sistematizacije i popunjenosti radnih mjesta, pripreme prijedloga pravilnika o unutarnjem redu, pripreme stručnih materijala za potrebe službe za upravljanje ljudskim potencijalima, poslovi prikupljanja i pripremanja dokumentacije vezano uz ostvarivanje prava službenika Ureda, stručni, administrativni i tehnički poslovi za Vijeće za zaštitu potrošača, obrade pitanja i prijedloga gradskih zastupnika i stranaka iz djelokruga Ureda, poslovi vezani uz obradu, davanje prijedloga i pravnih mišljenja o pojedinim pravnim pitanjima iz djelokruga Ureda, uputa, pružanje podataka, pripreme informacija poslovi izrade propisanih i ostalih potrebnih evidencija za potrebe Ureda te drugi poslovi iz djelokruga Odjela.

ODJEL ZA NORMATIVNE POSLOVE
Voditeljica Odjela za normativne poslove  - Ivana Grepo Galošić, dipl.iur.
Tel: 01/610-1189
E-mail: ivana.grepo-galosic@zagreb.hr 
- obavljaju se poslovi praćenja i proučavanja stanja u  područjima iz djelokruga, odnosno nadležnosti Ureda, predlaganja, pripreme, koordinacije i izrade nacrta propisa i općih, pojedinačnih i drugih akata iz područja djelokruga odnosno nadležnosti Ureda, davanje mišljenja, primjedaba i prijedloga u postupcima izrade propisa i drugih akata, davanja primjedaba i prijedloga na nacrte zakona i drugih propisa te ostalih dokumenata i akata iz djelokruga Ureda, stručne obrade najsloženijih normativno-pravnih pitanja iz djelokruga Ureda, davanja stručnih mišljenja i objašnjenja u provedbi zakona i drugih propisa iz djelokruga, odnosno nadležnosti Ureda, osiguravanja jedinstvenog postupanja u provedbi zakona i drugih propisa iz djelokruga, odnosno nadležnosti Ureda, pripreme zaključaka, odluka i drugih stručnih materijala za Gradsku skupštinu Grada Zagreba, gradonačelnika i njihova tijela, pružanje stručne pomoći i sudjelovanja u izradi strateških i razvojnih dokumenata, planova, programa izvješća i drugih stručnih podloga, davanje uputa, pružanje podataka, pripreme informacija te drugi poslovi iz djelokruga Odjela. 

ODJEL ZA FINANCIJSKE POSLOVE
Voditeljica Odjela za financijske poslove  - Kristina Rudelj, dipl.oec.
​Tel: 01/610-0162
E-mail: kristina.rudelj@zagreb.hr 
-  obavljaju se poslovi izrade analiza, izvješća i drugih stručnih materijala iz djelokruga Ureda, izrade planskih dokumenata, pripreme programa i plana aktivnosti iz djelokruga Ureda, te izrade izvješća o izvršenju programa i plana, izrade prijedloga za osiguranje sredstava u proračunu Grada Zagreba, izrade prijedloga financijskog plana Ureda, pripreme analitičkih podloga za izradu financijskih planova i financijskih analiza, sudjelovanja u aplikacijama, provedbi i realizaciji projekata/programa koji se financiraju iz fondova EU, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kreditnih sredstava i drugih izvora, poslovi izrade mjesečnih financijskih izvješća iz nadležnosti Ureda, izrade izvješća o utrošku proračunskih sredstava za potrebe Ureda, poslovi praćenja izvršavanja Proračuna prema donesenim financijskim planovima, poslovi financijskog praćenja realizacije ugovora po proračunskim pozicijama, izrada financijskih podloga za donošenje godišnjeg financijskog plana, izradom nacrta godišnjeg plana izdataka za poslovanje Ureda, obrada računa, predračuna i drugih dokumenata prema kojima se vrši isplata, praćenja isplate računa te drugi financijski poslovi za potrebe Ureda te drugi poslovi iz djelokruga Odjela.

ODJEL ZA PRIPREMU I OBRADU DOKUMENTACIJE
Voditelj Odjela za pripremu i obradu dokumentacije - Goran Šarić,dipl.ing.stroj.
​Tel: 01/610-1102, 01/610-1103
E-mail: goran.saric@zagreb.hr 
​-  obavljaju se poslovi sudjelovanja u izradi prijedloga Plana nabave iz djelokruga Ureda, u vezi s pripremom i provedbom postupka javne nabave za potrebe iz djelokruga Ureda, što je provodi nadležna služba za javnu nabavu, poslovi administrativne obrade dokumentacije, suradnje u izradi prijedloga Plana nabave iz djelokruga Ureda, stručne obrade i pripreme dokumentacije za nadmetanje i zahtjeva za početak postupka javne nabave, praćenja izvršenja sklopljenih ugovora o javnoj nabavi, suradnje s nadležnom službom za javnu nabavu u pripremi podataka i očitovanja u vezi s javnom nabavom, obrade dokumentacije o odabiru gospodarskih subjekata, kontrola troškovnika i računske ispravnosti troškovnika, suradnje u vezi s izvršenjem sklopljenih ugovora i potrebe sklapanja dodataka ugovoru, poslovi pribavljanja potrebne dokumentacije u svrhu praćenja realizacije, provedbe i kontrole sklopljenih ugovora te poslovi osiguravanja dokumentacije za potrebe nadležnih kontrolnih/revizorskih tijela te drugi poslovi iz djelokruga Odjela.

ODJEL ZA PRAĆENJE POSLOVANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU GRADA
Voditeljica Odjela za praćenje poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu Grada - Mirela Obradović, dipl.oec.univ.spec. 
Tel: 01/610-1191
E-mail: mirela.obradovic@zagreb.hr
-  obavljaju se poslovi vezani uz analiziranja ekonomsko – financijskog poslovanja trgovačkih društava i izvještavanja tijela Grada, izrade prijedloga akata za izvršavanje Gradskog proračuna u dijelu koji se odnosi na subvencije i  kapitalne potpore trgovačkim društvima, izrade osvrta na izvještaje o poslovanju trgovačkih društava i prijedloga odluka za  skupštine trgovačkih društava, izrade prijedloga prethodnog mišljenja na promjene cijena komunalnih usluga, ocjena financijskih izvještaja trgovačkih društava i organiziranosti trgovačkih društava te predlaganje mjera i rješenja u cilju poboljšanja organizacije i uspješnosti poslovanja, sudjelovanje u izradi prijedloga, te izmjena i dopuna kolektivnih ugovora trgovačkih društava, utvrđivanje osnovnih pretpostavki, načela i kriterija u procesu restrukturiranja trgovačkih društava, izradu prijedloga odluka i drugih akata sukladno propisima iz područja restrukturiranja te drugi poslovi iz djelokruga Odjela.

ODSJEK ZA GOSPODARSKE I ANALITIČKO - FINANCIJSKE POSLOVE
Voditelj Odsjeka za gospodarske i analitičko - financijske poslove - kontakt osoba
​Tel: 01/610-1191
-  obavljaju se poslovi analiziranja ekonomsko – financijskog poslovanja trgovačkih društava i izvještavanja tijela Grada, davanja mišljenja i ocjena na programe rada trgovačkih društava, davanja makro – ekonomskih smjernica za izradu programa rada trgovačkih društava, analiziranja i praćenja utjecaja tekućih gospodarskih mjera na komunalno gospodarstvo Grada, izrade prijedloga akata za izvršavanje Gradskog proračuna u dijelu koji se odnosi na subvencije i kapitalne potpore trgovačkim društvima, izrade osvrta na izvještaje o poslovanju trgovačkih društava i prijedloga  odluka za skupštine trgovačkih društava, izrade prijedloga prethodnog mišljenja na promjene cijena komunalnih usluga, pripremanja odgovora na pitanja gradskih zastupnika, medija te na predstavke i  pritužbe građana u području iz djelokruga Odsjeka, pružanja podataka, informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad tijela mjesne samouprave te drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.

ODSJEK ZA ORGANIZACIJSKE I FINANCIJSKO - MATERIJALNE POSLOVE TE RESTRUKTURIRANJE
​Voditelj Odsjeka za organizacijske i financijsko – materijalne poslove te restrukturiranje - Berislav Zelenika, dipl.oec.
Tel: 01/610-1511
​E-mail: berislav.zelenika@zagreb.hr
-  obavljaju se poslovi ocjene financijskih izvještaja trgovačkih društava i organiziranosti trgovačkih društava te predlaganja mjera i rješenja u cilju poboljšanja organizacije i uspješnosti poslovanja, sudjelovanja u izradi prijedloga, te izmjena i dopuna kolektivnih ugovora trgovačkih društava, praćenja primjene zakona i drugih propisa iz područja materijalnog - financijskog poslovanja, utvrđivanja osnovnih pretpostavki, načela i kriterija u procesu restrukturiranja trgovačkih društava, izrade prijedloga odluka i drugih akata sukladno propisima iz područja restrukturiranja, pripremanja odgovora na pitanja gradskih zastupnika, medija, na predstavke i pritužbe građana u području iz djelokruga Odsjeka te pružanja podataka, informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad tijela mjesne samouprave te drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.