clanak False

Sektor za komunalno i prometno redarstvo

IZVAN SJEDIŠTA UREDA obavljaju se poslovi:

SEKTORA ZA KOMUNALNO I PROMETNO REDARSTVO, na lokaciji:  Zagreb, Jagićeva 31

Pomoćnik pročelnika za komunalno i prometno redarstvo: kontakt osoba:
tel: 616-6104, faks: 616-6130
 

- obavlja poslove provedbe nadzora i poduzimanja mjera sukladno ovlastima propisanim zakonom i drugim propisima, nadzora nad primjenom gradskih propisa iz nadležnosti, odnosno djelokruga Ureda, te poslove u vezi s poslovima javne nabave, za potrebe djelokruga Sektora, što ih provodi nadležna služba (za javnu nabavu).

 

ODJEL KOMUNALNOG REDARSTVA
Dežurni broj telefona za građane: 01/610-1566
E-mail: komunalno.redarstvo@zagreb.hr

Voditelj Odjela komunalnog redarstva: Mladen Vidmar
Tel: 616-6149, faks:616-6116
E-mail: mladen.vidmar@zagreb.hr
 

-  obavljaju se poslovi provedbe nadzora nad propisima kojima se uređuje komunalni red, održavanje nerazvrstanih cesta, prijevoz putnika u javnom prometu, uvjeti i način držaanja kućnih ljubimaca, dimnjačarski poslovi te drugi poslovi vezani uz komunalno gospodarstvo kao i poslovi propisani Zakonom o građevinskoj inspekciji, Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu u dijelu koji se odnosi na nadležnost komunalnog redarstva. U obavljanju nadzora komunalni redari ovlašteni su naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdati obvezni prekršajni nalog te rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda.
 
IZVAN SJEDIŠTA ODJELA, na lokaciji: Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2
 
ODSJEK ZA NADZOR DRŽANJA I POSTUPANJA SA ŽIVOTINJAMA
E-mail: komunalno.redarstvo@zagreb.hr
E-mail:redarstvo-nadzor-zivotinje@zagreb.hr

Voditeljica Odsjeka za nadzor držanja i postupanja sa životinjama: Mirela Deveničar
Tel: 6585-911, faks: 6585-471
E-mail:mirela.devenicar@zagreb.hr


- obavljaju se poslovi nadzora nad provedbom odredaba Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, osim ako je zakonom ili posebnim propisima određeno postupanje veterinarskog odnosno stočarskog inspektora, Odluke o komunalnom redu što se odnose na održavanje čistoće, uređenje i korištenje javnih površina (kante za pseći izmet) i držanje životinja, Odluke o prijevozu kočijama, odnosno odredaba što se odnose na održavanje čistoće konja i kanti za konjski izmet, poslovi poduzimanja mjera uklanjanja hranilišta za mačke na trošak udruge za zaštitu životinja sukladno Pravilniku o načinu, izgledu i uvjetima postavljanja hranilišta za mačke, poduzimanja mjera sukladno ovlastima propisanim Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Prekršajnim zakonom, poslovi organiziranja i provođenja izvršenja rješenja, suradnje u pripremi i izradi nacrta propisa nad kojima Odsjek obavlja nadzor, odnosno poduzima mjere, poslovi obavještavanja o saznanjima za koja je nadležna inspekcija i druga ovlaštena tijela, davanja odgovora na pitanja gradskih zastupnika i odgovora na predstavke i pritužbe građana i udruga, pružanja podataka i informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad tijela mjesne samouprave iz djelokruga Odsjeka.


POSLOVI KOJI SE OBAVLJAJU NA PODRUČJU PODRUČNIH UREDA - područni uredi Gradske uprave: Črnomerec, Medveščak, Trešnjevka, Dubrava i Novi Zagreb.


Komunalni redari za dimnjačarske poslove:

Gradski komunalni redar za dimnjačarske poslove nadzire provođenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova, ako ih ovlašteni dimnjačar ne obavlja ili ih ne obavlja potpuno,kontrolira vođenje kontrolnih listova zgrade, kontrolnih listova nedostataka, ispunjenje godišnjeg plana kontrole čišćenja dimnjaka,naplaćuje novčane kazne, izdaje obavezne prekršajne naloge te poduzima i druge mjere sukladno ovlastima.
Jagićeva 31, tel. 616-6124, 616-6125, 616-6138; faks: 616-6116

Propis
 
Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/15)

Cjenik
 
Vaš dimnjačar
 
Popis dimnjačarskih područja


ODJEL PROMETNOG REDARSTVA
Voditelj Odjela prometnog redarstva: Antun Filković: tel: 616-6131, 616-6133, faks: 616-6145
E-mail: antun.filkovic@zagreb.hr
E-mail: prometno.redarstvo@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi nadzora nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila, poslovi vezani za premještanje nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila, poduzimanje mjera sukladno ovlastima propisanim Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i Prekršajnim zakonom

IZVAN SJEDIŠTA PODRUČNIH UREDA, na lokaciji: Zagreb, Jagićeva 31


Voditelj Prvog područnog odsjeka (Centar-Trnje-Medveščak-Maksimir-Trešnjevka-Črnomerec-Susedgrad): Nikola Braim
tel: 616-6147, faks: 616-6145
e-mail: nikola.braim@zagreb.hr

- Obavljaju se poslovi Prvog područnog odsjeka (Centar-Trnje-Medveščak-Maksimir-Trešnjevka-Črnomerec-Susedgrad): poslovi nadzora nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila, poslovi vezani za premještanje nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila, poduzimanje mjera sukladno ovlastima propisanim Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i Prekršajnim zakonom.
 

na lokaciji: Zagreb, Jagićeva 31

Voditelj Drugog područnog odsjeka (Pešćenica-Dubrava-Sesvete-Novi Zagreb): Neven Prepelić 
tel: 616-6115, faks: 616-6145
e-mail: neven.prepelic@zagreb.hr

- Obavljaju se poslovi Drugog područnog odsjeka (Pešćenica-Dubrava-Sesvete-Novi Zagreb): poslovi nadzora nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila, poslovi vezani za premještanje nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila, poduzimanje mjera sukladno ovlastima propisanim Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i Prekršajnim zakonom.

 

ODJEL ZA PRIPREMU DOKUMENTACIJE KOMUNALNOG I PROMETNOG REDARSTVA
Voditelj Odjela za pripremu dokumentacije komunalnog i prometnog redarstva: Damir Dekanić: tel: 616-6131, faks: 616-6145
E-mail: damir.dekanic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi prikupljanja i obrade podataka o počinjenim prekršajima u svrhu daljnjeg postupanja vezano za izdavanja obavijesti o počinjenim prekršajima i izdavanja obveznog prekršajnog naloga iz područja komunalnog redarstva, pripremanja dokumentacije za provođenje nadmetanja za odore i elektroničku opremu komunalnih i prometnih redara, kamere, za uklanjanje protupravno  postavljenih objekata i drugo, suradnje i koordinacije obavljanja poslova sa svim sektorima unutar Ureda, s drugim gradskim upravnim tijelima, komunalnim trgovačkim društvima iz djelokruga Sektora i drugim trgovačkim društvima te s predstavnicima tijela državne uprave i drugim pravnim subjektima, davanje odgovora na upite, primjedbe i pritužbe građana i udruga, te izrada izvješća, informacija i drugih stručnih materijala iz djelokruga Sektora.