clanak False

Sektor za odgoj i obrazovanje

02.02.2021.

Pomoćnica pročelnika za odgoj i obrazovanje: Iva Milardović Štimac

tel: 610-0491, faks: 610-0503
E-mail: iva.milardovic-stimac@zagreb.hr
 

- obavljaju se poslovi iz područja djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja vezani uz izradu plana mreže predškolskih ustanova i mreže školskih ustanova, te poslovi iz djelokruga tehničke kulture, mjerila za financiranje programa tih djelatnosti, neposrednu provedbu gradskih odluka i osiguravanje njihove provedbe, postupak sklapanja i provedbe kolektivnog ugovora sa sindikatima zaposlenih u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, izradu prijedloga  gradskog programa javnih potreba u djelatnostima predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog  odgoja i obrazovanja te djelatnosti tehničke kulture, praćenje njihove provedbe i izradu izvješća o stanju u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanju, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja te djelatnosti tehničke kulture, rješavanje u prvom stupnju o odobravanju početka rada predškolskih ustanova i drugih nositelja programa predškolskog odgoja, ostvarivanje prava učenika s teškoćama u razvoju na primjerene programe i oblike školovanja, postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastav stručnih povjerenstava, utvrđivanja minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta prostora za izvođenje programa obrazovanja odraslih, rješavanje u prvom stupnju o obavljanju samostalne djelatnosti tehničke kulture, utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za obavljanje djelatnosti tehničke kulture, upravnog nadzora nad udrugama tehničke kulture i drugim pravnim osobama koje obavljaju djelatnost tehničke kulture, registracija i vođenje registra saveza i zajednice tehničke kulture, obavljanje nadzora nad zakonitošću rada i općih akata školskih ustanova, utvrđivanje prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje, izrade nacrta odluka o osnivanju i prestanku predškolskih ustanova, školskih ustanova i ustanova iz područja visokog obrazovanje (visokih škola)  te poslovi u vezi s ostvarivanjem osnivačkih prava nad ustanovama, usklađivanje, odnosno donošenje plana upisa djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja, plan upisa učenika u osnovne škole te plana upisa učenika u srednje škole i učeničke domove, određivanje broja razrednih odjela i odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka u osnovnim školama, određivanje uvjeta i načina osnivanja grupa i razrednih odjela za učenike s teškoćama u razvoju, nabavu udžbenika koji su besplatni za učenike osnovnih i srednjih škola, organiziranje prijevoza učenika, obavljanje poslova prema odlukama Vlade Republike Hrvatske o financiranju decentraliziranih funkcija u osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju i drugih programa i odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, provedbu socijalnih programa u osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju, izradu i praćenje provedbe gradskog programa javnih potreba u osnvnom i srednjem odgoju i obrazovanju, praćenje i provedbu mjera povećanja sigurnosti i rada s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, programi neformalnog obrazovanje, cjeloživotnog obrazovanje odraslih, suradnju Grada Zagreba sa Sveučilištem i HAZ-u, provedbu EU projekata te se obavljaju i drugi poslovi iz djelokruga Sektora.

 

ODJEL ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO 
Voditeljica Odjela za osnovno školstvo: Zrinka Lochert
Tel: 610-0557, faks: 610-0503
E-mail: zrinka.lochert@zagreb.hr

U Odjelu za osnovno školstvo obavljaju se poslovi izrade mreže školskih ustanova, usklađivanja i donošenja plana upisa djece u osnovne škole, određivanja broja razrednih odjela u osnovnim školama, određivanja uvjeta i načina osnivanja grupa i razrednih odjela za učenike s teškoćama u razvoju, poslovi vezani uz provođenje postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djece i učenika te stručna povjerenstva, rješavanje u prvom stupnju o primjerenom programu školovanja učenika s teškoćama u razvoju, odgodi upisa u prvi razred osnovne škole i prijevremenom upisu djece u prvi razred osnovne škole, privremenog oslobađanja od  već započetog školovanja, ukidanja rješenja o primjerenom programu obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju te uključivanja učenika u pripremnu ili dopunsku nastavu hrvatskog jezika, izrade prijedloga  gradskog programa javnih potreba, praćenje njegove provedbe i izrada izvješća o provedbi gradskog programa javnih potreba kao i mjerila za financiranje programa u djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja, provođenje  nadzora nad zakonitošću rada i općih akata osnovnoškolskih ustanova, izrada stručnih podloga i nacrta odluka o osnivanju i prestanku osnovnoškolskih  ustanova  te poslove u vezi s ostvarivanjem osnivačkih prava nad ustanovama, organiziranje prijevoza učenika osnovnih škola, provedba odluka Vlade Republike Hrvatske o financiranju decentraliziranih funkcija u djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja i drugih programa i odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja (izrada nacrta programa redovite djelatnosti koje se financiraju iz državnog proračuna, izrade izvješća za Ministarstvo i obavljanje drugih poslova po traženju Ministarstva), utvrđivanja uvjeta za ostvarivanje prava i obveza korisnika programa i mjerila za njihovo sudjelovanje u cijeni usluga, provedbu socijalnih programa u djelatnosti, neposrednu provedbu odluka i osiguravanje njihove provedbe, poslovi u svezi zasnivanja radnog odnosa radnika u osnovnoškolskim ustanovama sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, pripreme, organizacije i provedbe školskih, izvannastavnih i izvanškolskih programa, provedbe natjecanja i smotri u osnovnim  školama,  izrade i praćenja provedbe gradskog programa javnih potreba u djelatnosti osnovnog obrazovanja, nabavka besplatnih udžbenika za učenike, utvrđivanja prava i obveza nositelja programa, provedba mjera povećanja sigurnosti i rada s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, programa neformalnog obrazovanja, provedbe EU projekata, koordiniranja poslova u djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja s tijelima mjesne samouprave, te se obavljaju i drugi poslovi iz djelokruga Odjela.

POSLOVI SE OBAVLJAJU NA PODRUČJU PODRUČNIH UREDA - područni uredi Gradske uprave: Dubrava, Maksimir, Novi Zagreb, Peščenica, Sesvete, Susedgrad i Trešnjevka.

ODJEL ZA SREDNJE ŠKOLSTVO
Voditeljica Odjela za srednje školstvo - Martina Stipeč, mag.iur.
Tel: 610-0563, faks: 610-0503
E-mail: martina.stipec@zagreb.hr

U Odjelu za srednje školstvo obavljaju se poslovi izrade mreže srednjoškolskih ustanova, rješavanje u prvom stupnju o primjerenom programu srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju, privremenom oslobađanju od već započetog školovanja, ukidanju rješenja o primjerenom program srednjeg obrazovanje za učenike s teškoćama u razvoju, vođenje postupka za pripremnu i dopunsku nastavu hrvatskoga jezika, izrade prijedloga gradskog programa javnih potreba u djelatnosti  srednjeg odgoja i obrazovanja, praćenje njegove provedbe i izvješća o provedbi gradskog programa javnih potreba kao i mjerila za financiranje programa u djelatnosti srednjeg odgoja i obrazovanja, utvrđivanja minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta prostora za izvođenje programa obrazovanja odraslih, nadzora nad zakonitošću rada i općih akata školske ustanove, izrade stručnih podloga i nacrta odluka o osnivanju i prestanku školskih ustanova i ustanova iz područja visokog obrazovanja (visokih škola) u vezi s ostvarivanjem osnivačkih prava nad ustanovama iz područja srednjeg odgoja i obrazovanja, poslovi u svezi zasnivanja radnog odnosa radnika u srednjoškolskim ustanovama sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, izrade prijedloga plana upisa učenika u srednje škole i učeničke domove, provedbe Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola, izrade mjerila za financiranje programa djelatnosti, obavljanje poslova prema odlukama Vlade Republike Hrvatske o financiranju decentraliziranih funkcija u djelatnosti i drugih programa i odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja  (izrada nacrta programa redovite djelatnosti koje se financiraju iz državnog proračuna, izrade izvješća za Ministarstvo i obavljanje drugih poslova po traženju Ministarstva), utvrđivanja uvjeta za ostvarivanje prava i obveza korisnika programa i mjerila za njihovo sudjelovanje u cijeni usluga, provedbe programa cjeloživotnog obrazovanja odraslih, provedbu socijalnih programa u djelatnosti, neposrednu provedbe odluka i osiguravanje njihove provedbe, pripreme, organizacije i provedbe školskih, izvannastavnih i izvanškolskih programa, provedbe natjecanja i smotri u srednjim školama,  izrade i praćenja provedbe gradskog programa javnih potreba u djelatnosti srednjeg obrazovanja utvrđivanja prava i obveza nositelja programa, provedbe programa neformalnog obrazovanja, provođenje EU projekata, provedba mjera povećanja sigurnosti i rada s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama,nabavke besplatnih udžbenika za učenike, koordiniranja poslova u djelatnosti srednjeg odgoja i obrazovanja s tijelima mjesne samouprave, te se obavljaju i drugi poslovi iz djelokruga Odjela.


ODJEL ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ  I OBRAZOVANJE
Voditeljica Odjela za predškolski odgoj i obrazovanje- Martina Glasnović
Tel: 610-0495, faks: 610-0543
E-mail: martina.glasnovic@zagreb.hr


U Odjelu za predškolski odgoj i obrazovanje obavljaju se poslovi izrade plana mreže predškolskih ustanova, gradskog standarda djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, (u nastavku teksta: djelatnost) i mjerila za financiranje programa djelatnosti (redovita djelatnost i kapitalna ulaganja), utvrđivanja uvjeta za ostvarivanje prava i obveza korisnika programa i mjerila za njihovo sudjelovanje u cijeni usluga, izradu stručnih podloga za osnivanje i prestanak ustanova u djelatnosti, neposrednu provedbu gradskih odluka i osiguravanje njihove provedbe, praćenje stanja i izradu izvješća o stanju u djelatnosti i potrebama stanovnika Grada Zagreba, poslovi rješavanja u prvom stupnju o odobravanju početka rada predškolskih ustanova i drugih nositelja programa predškolskog odgoja, utvrđivanje prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje, izrade nacrta odluka o osnivanju i prestanku predškolskih ustanova te poslovi u vezi s ostvarivanjem osnivačkih prava nad ustanovama, poslovi izrade, praćenja i provedbe gradskog programa javnih potreba u djelatnosti, poslovi izrade, sklapanja i provedbe kolektivnog ugovora za zaposlene u gradskim predškolskim ustanovama, usklađivanje planova upisa djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja, utvrđivanje prava i obveza nositelja programa, posebnih programa i programa integracije djece s teškoćama u razvoju u predškolske ustanove, druge ustanove i udruge civilnog društva,  utvrđivanje uvjeta za ostvarivanje prava i obveza korisnika navedenih programa i mjerila za njihovo sudjelovanje u cijeni usluga, pružanje podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave, te se obavljaju i drugi poslovi iz djelokruga Odjela.

ODJEL ZA TEHNIČKU KULTURU
Voditeljica Odjela za tehničku kulturu: Madeleine Wolf
Tel: 610-0553, faks: 610-0503
E-mail: madeleine.wolf@zagreb.hr

U Odjelu za tehničku kulturu obavljaju se poslovi izrade kriterija za financiranje programa djelatnosti tehničke kulture, izrade i praćenja provedbe gradskog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi, praćenje namjenskog korištenja sredstava i izrade izvješća o ostvarivanju programa, neposredna provedba gradskih odluka i osiguravanje njihove provedbe, praćenje stanja u djelatnosti tehničke kulture i potreba stanovnika Grada Zagreba, poslovi rješavanja u prvom stupnju o obavljanju samostalne djelatnosti tehničke kulture, utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za obavljanje djelatnosti tehničke kulture, upravnog nadzora nad udrugama tehničke kulture i drugim pravnim osobama koje obavljaju djelatnost tehničke kulture, registracija i vođenje registra saveza i zajednice tehničke kulture, suradnja s nadležnim udrugama u vezi s donošenjem i financiranjem gradskog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi, pružanje  podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave, te se obavljaju i drugi poslovi iz djelokruga Odjela.