clanak False

Europska teritorijalna suradnja 2021. - 2027.

16.03.2023.
Europska teritorijalna suradnja

Europska teritorijalna suradnja instrument je kohezijske politike namijenjen rješavanju problema koji nadilaze državne granice te zahtijevaju zajedničko rješenje država. Republika Hrvatska već dugi niz godina sudjeluje u programima prekogranične i transnacionalne suradnje, a nakon ulaska u Europsku uniju sudjeluje i u programima međuregionalne suradnje. Projekti Europske teritorijalne suradnje u kojima sudjeluju partneri iz Republike Hrvatske sufinanciraju se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).  
Sudjelovanjem u navedenim programima pridonosi se sveukupnom razvoju teritorijalne suradnje, povećanju međunarodne konkurentnosti hrvatskih regija i ujednačavanju njihova razvoja te smanjenju društvene i gospodarske nejednakosti. Ugovoreni projekti pridonose zajedničkom rješavaju izazova koji nadilaze nacionalne granice i omogućavaju povezivanje, odnosno sinergiju lokalnih i regionalnih politika s kohezijskom politikom Europske unije.
 
Upravljanje programima Europske teritorijalne suradnje, ali i provedba projekata koje provode projektni partneri omogućili su akumulaciju institucionalnog znanja i iskustva koje će se zasigurno iskoristiti za još kvalitetnije sudjelovanje u projektima Europske teritorijalne suradnje u budućem programskom razdoblju.
 
Projekti Europske teritorijalne suradnje u kojima sudjeluju partneri iz Republike Hrvatske sufinanciraju se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). Za svaki program određuje se institucija koja je nacionalna kontakt-točka.
 
 
Europska teritorijalna suradnja u Republici Hrvatskoj 2021. – 2027.

Europsku teritorijalnu suradnju
  u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2021.-2027. čine sljedeći programi:
Prekogranični programi 2021. – 2027. 
Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2021. – 2027. osigurao je više od 39.344.493,00 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj za financiranje prekograničnih projekata.
 
Program obuhvaća osam hrvatskih županija i devet slovenskih regija.
 
Odabrani prioriteti i specifični ciljevi:
Prioritet 1. Zelena i prilagodljiva regija
 • Specifični cilj 2.4. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanje rizika od katastrofa te otpornosti uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima (9.800.000,00 eura)
 • Specifični cilj 2.7. Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima, te smanjenjem svih oblika onečišćenja (5.430.000,00 eura)
Prioritet 2. Otporna i održiva regija
 • Specifični cilj 4.6. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama (16.320.000,00 eura)
ISO1. Pristupačna i povezana regija
 • Specifični cilj 6.2. Povećanje učinkovitosti javne uprave promicanjem pravne i administrativne suradnje te suradnje između građana, aktera civilnog društva i institucija, osobito u cilju rješavanja pravnih i drugih prepreka u pograničnim regijama (4.000.000,00 eura)
 • Specifični cilj 6.3. Izgradnja uzajamnog povjerenja, osobito poticanjem djelovanja „od građana za građane” (720.555,00 eura).
 Više informacija o programu potražite na poveznici.
 
 

Program Prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2021. – 2027. osigurao je 70.034.030,00 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
 
Program obuhvaća osam hrvatskih županija i tri mađarske regije.
 
Odabrani specifični ciljevi:
 • Specifični cilj 1.3. Jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja
 • Specifični cilj 2.1. Promicanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisija stakleničkih plinova
 • Specifični cilj 2.4. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanje rizika od katastrofa te otpornosti uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima
 • Specifični cilj 4.2. Poboljšanje jednakog pristupa uključivim i kvalitetnim uslugama obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja kroz razvoj pristupačne infrastrukture, među ostalim i jačanjem otpornosti obrazovanja i osposobljavanja na daljinu i na internetu
 • Specifični cilj 4.6. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama
te Interreg specifični ciljevi „Bolje upravljanje suradnjom”:
 • (b) Povećanje učinkovitosti javne uprave s promicanjem pravne i administrativne suradnje te suradnje između građana, aktera civilnog društva i institucija, osobito u cilju rješavanja pravnih i drugih prepreka u pograničnim regijama
 • (c) Izgradnja uzajamnog povjerenja, osobito poticanjem djelovanja „od građana za građane”.
 Više informacija o programu potražite na poveznici.


Program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2021. – 2027. osigurao je 172.986.266,00 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
 
Program obuhvaća osam hrvatskih županija i 25 talijanskih pokrajina.
 
Odabrani prioriteti i specifični ciljevi:
Prioritet 1. Održivi rast u plavoj ekonomiji
 • Specifični cilj 1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija (16.540.791,40 eura)
 • Specifični cilj 1.2. Razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo (7.088.910,60 eura)
Prioritet 2. Zelena i otporna zajednička okolina
 • Specifični cilj 2.1. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima (37.632.360,40 eura)
 • Specifični cilj 2.2. Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja (25.231.070,60 eura)
Prioritet 3. Održivi pomorski i multimodalni transport
 • Specifični cilj 3.1. Razvoj i jačanje održive, pametne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene, među ostalim i poboljšanjem pristupa mreži TEN-T i prekograničnoj mobilnosti (33.561.161,00 eura)
Prioritet 4. Kultura i turizam za održivi razvoj
 • Specifični cilj 4.1. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama (31.106.602,00 eura)
Prioritet 5. Integrirano upravljanje za snažniju suradnju
 • Specifični cilj 5.1. Druga djelovanja radi podupiranja boljeg upravljanja suradnjom  (10.508.512,00 eura).
Više podataka o programu potražite na poveznici.


Program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2021. – 2027. osigurao je 38.281.653,00 eura EU sredstava.
 
Program obuhvaća četiri hrvatske županije i pet upravnih okruga u Srbiji.
 
Odabrani prioriteti i specifični ciljevi:
Prioritet 1. Suradnja za pametnije programsko područje
 • Specifični cilj 1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija (6.612.285,52 eura)
Prioritet 2. Suradnja za zelenije programsko područje koje je otporno na klimatske promjene
 • Specifični cilj 2.2. Promicanje obnovljive energije u skladu s Direktivnom (EU) 2018/2001 uključujući kriterije održivosti utvrđene u njoj (6.264.270,49 eura)
 • Specifični cilj 2.4. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima (9.396.405,74 eura)
Prioritet 3. Suradnja za zdravije i inkluzivnije programsko područje
 • Specifični cilj 4.5. Osiguravanje jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi i poticanje otpornosti zdravstvenih sustava uključujući primarnu skrb te promicanje prijelaza s institucionalne skrbi na skrb unutar obitelji i zajednice (6.960.300,55 eura)
Prioritet 4. Suradnja za održiviji i društveno inovativniji turizam i kulturu
 • Specifični cilj 4.6. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama (5.568.240,44 eura).
Više informacija o programu potražite na poveznici.Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021. – 2027. osigurao je 117.685.699,00 eura EU sredstava.
 
Program obuhvaća 12 hrvatskih županija, Brčko Distrikt, 109 općina u Bosni i Hercegovini i 11 općina u Crnoj Gori.
 
Odabrani prioriteti i specifični ciljevi:
Prioritet 1. Pametna ulaganja u istraživanje, inovacije i konkurentno poduzetništvo
 • Specifični cilj 1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija (13.540.000,00 eura)
 • Specifični cilj 1.3. Jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja (10.000.000,00 eura)
Prioritet 2. Zelena ulaganja u zaštitu okoliša i učinkovito upravljanje rizicima
 • Specifični cilj 2.1. Promicanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisija stakleničkih plinova (11.502.500,00 eura)
 • Specifični cilj 2.4. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima (23.005.000,00 eura)
 • Specifični cilj 2.6. Promicanje prijelaza na kružno i resursno učinkovito gospodarstvo (11.502.500,00 eura)
Prioritet 3. Dostupne i otporne zdravstvene usluge
 • Specifični cilj 4.5. Osiguravanje jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi i poticanje otpornosti zdravstvenih sustava uključujući primarnu skrb te promicanje prijelaza s institucionalne skrbi na skrb unutar obitelji i zajednice (19.250.000,00 eura)
Prioritet 4. Održivi i uključivi turizam i kultura
 • Specifični cilj 4.6. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama (18.187.000,00 eura).
Više informacija o programu potražite na poveznici.


Transnacionalni programi 2021. – 2027.

Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (IPA ADRION) 2021. – 2027. osigurao je 136,7 milijuna eura EU sredstava.
 
Program obuhvaća četiri države članice Europske unije (Grčka, Hrvatska, Italija i Slovenija) te šest država nečlanica (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, San Marino, Sjeverna Makedonija i Srbija).
 
Odabrani politički i specifični ciljevi:
Pametnija Europa
 • Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija (28.774.014,00 eura)
 • Razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo (7.193.503,00 eura)
Zelenija Europa
 • Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanje rizika od katastrofa te otpornosti uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima (24.110.639,00 eura)
 • Promicanje prijelaza na kružno i resursno učinkovito gospodarstvo (10.046.099,00 eura)
 • Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja (24.110.639,00 eura)
 • Promicanje održive multimodalne gradske mobilnosti kao dijela prijelaza na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija ugljika (8.706.619,00 eura)
Povezanija Europa
 • Razvoj i jačanje održive, pametne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene, među ostalim i poboljšanjem pristupa mreži TEN-T i prekograničnoj mobilnosti (11.162.333 eura)
Bolje upravljanje suradnjom
 • Drugo djelovanje radi podupiranja boljeg upravljanja suradnjom (9.922.073,00 eura).
Više informacija o programu potražite na poveznici.
 
Program transnacionalne suradnje Euro-Mediteran 2021. – 2027. osigurao je 234,9 milijuna eura EU sredstava.
 
Program obuhvaća deset država članica Europske unije (Bugarska, Cipar, Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija, Malta, Portugal, Slovenija i Španjolska) te četiri države nečlanice (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Sjeverna Makedonija).
 
Odabrani politički i specifični ciljevi:
Pametnije mediteransko područje
 • Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija (45.958.500,00 eura)
Zelenije mediteransko područje
 • Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanje rizika od katastrofa te otpornosti uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima (45.000.000,00 eura)
 • Promicanje prijelaza na kružno i resursno učinkovito gospodarstvo (57.937.500,00 eura)
 • Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja (45.000.000,00 eura)
Bolje upravljanje suradnjom
 • Drugo djelovanje radi podupiranja boljeg upravljanja suradnjom (31.104.000,00 eura).
Više informacija o programu potražite na poveznici.

 

Program transnacionalne suradnje Dunavske regije 2021. – 2027. osigurao je 213,1 milijuna eura EU sredstava.
 
Program obuhvaća devet država članica Europske unije (Austrija, Bugarska, Češka, Hrvatska, Mađarska, Njemačka, Rumunjska, Slovačka i Slovenija) te pet država nečlanica (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Moldavija, Srbija i Ukrajina).
 
Odabrani politički i specifični ciljevi:
Pametnija Europa
 • Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija (18.745.255,50 eura)
 • Razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo (18.745.255,50 eura)
Zelenija Europa
 • Promicanje obnovljive energije (17,289.677,14 eura)
 • Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanje rizika od katastrofa te otpornosti uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima (20.048.543,58 eura)
 • Promicanje pristupa vodi i održivog upravljanja vodama (15.262.583,99 eura)
 • Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja (16.360.661,30 eura)
Uključivija Europa
 • Unaprjeđenje djelotvornosti i uključivosti tržišta rada i pristupa kvalitetnom zapošljavanju (15.390.841,20 eura)
 • Poboljšanje jednakog pristupa uključivim i kvalitetnim uslugama obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja (15.390.841,20 eura)
 • Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama (20.521.121,60 eura)
Bolje upravljanje suradnjom
 • Povećanje institucijskog kapaciteta tijelâ javne vlasti i dionika u cilju provedbe makroregionalnih strategija (27.452.677,74 eura). 
Više informacija o programu potražite na poveznici.
Program transnacionalne suradnje Središnja Europa 2021. – 2027. osigurao je 224,6 milijuna eura EU sredstava.
 
Program obuhvaća devet država članica Europske unije (Austrija, Češka, Hrvatska, Italija, Mađarska, Njemačka, Poljska, Slovačka i Slovenija).
 
Odabrani politički i specifični ciljevi:
Suradnjom za pametniju središnju Europu
 • Jačanje inovacijskih kapaciteta (31.197.751,00 eura)
 • Jačanje vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo (31.197.750,00 eura)
Suradnjom za zeleniju središnju Europu
 • Tranzicija na klimatski neutralne izvore energije (20.798.500,00 eura)
 • Povećanje otpornosti na klimatske promjene (20.798.500,00 eura)
 • Unaprjeđenje koncepta kružne ekonomije (15.592.876,00 eura)
 • Očuvanje okoliša (25.998.125,00 eura)
 • Ozelenjavanje urbane mobilnosti (20.798.500,00 eura)
Suradnjom za povezaniju središnju Europu
 • Poboljšanje prometnih veza ruralnih i rubnih regija (20.798.500,00 eura)
Suradnjom za poboljšano upravljanje središnjom Europom
 • Jačanje upravljanja za integrirani teritorijalni razvoj (20.798.500 eura).
Više informacija o programu potražite na poveznici.


Međuregionalni programi 2021. – 2027.Program međuregionalne suradnje Interreg Europe 2021. – 2027. osigurao je 379,48 milijuna eura EU sredstava.
 
Program obuhvaća sve države članice Europske unije, Norvešku i Švicarsku.
 
Program Interreg Europe u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje podupire međuregionalnu suradnju u cilju unaprjeđenja politika regionalnoga razvoja. U novom programskom razdoblju kroz program će se sufinancirati projekti u svrhu jačanja upravljačkih i organizacijskih kapaciteta dionika uključenih u razvoj i provedbu politika regionalnoga razvoja na programskom području. Usredotočenost programa na specifičan cilj Interrega „Better cooperation governance“ otvara korisnicima mogućnost suradnje na svim temama od zajedničke važnosti u skladu sa svojim regionalnim potrebama unutar okvira definiranoga ciljevima politike EU-a za programsko razdoblje 2021. – 2027. (Pametnija, Zelenija, Povezanija, Socijalnija, Europa bliže građanima te bolje upravljanje provedbom politika regionalnoga razvoja).
 
Više informacija o programu potražite na poveznici.Program međuregionalne suradnje INTERACT 2021. – 2027. (INTERACT IV) osigurao je 45 milijuna eura EU sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj.
 
INTERACT IV je program međuregionalne suradnje u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje, a služi za jačanje učinkovitosti kohezijske politike kroz promicanje razmjene iskustava u pogledu identifikacije, prijenosa i širenja dobre prakse te inovativnih pristupa u odnosu na provedbu programa teritorijalne suradnje i aktivnosti koje se odnose na teritorijalnu suradnju. INTERACT IV zadržava svoju primarnu misiju olakšavanja suradnje te razmjene ideja i najbolje prakse između brojnih programa. Također, zadržava i svoju jedinstvenu ulogu rada s programima Interrega na promicanju zajedničkih postignuća Interrega u širem kontekstu kohezijske politike.
Kroz isti se ne financiraju projekti, već se bavi harmonizacijom provedbe Europske teritorijalne suradnje na teritoriju EU-a, vanjskim granicama i udaljenim područjima te jačanjem kapaciteta tijela u sustavu upravljanja i kontrole programa Europske teritorijalne suradnje. Pruža savjetodavne usluge putem treninga, seminara, radionica, sastanaka, konferencija i alata uključujući materijale kao što su udžbenici i studije, predlošci dokumenata, online informacije, baze podataka, e-alate i EU promotivne kampanje.
 
Više informacija o programu potražite na poveznici.Program međuregionalne suradnje ESPON 2030 osigurao je 60 milijuna eura EU sredstava.
 
Program obuhvaća države članice Europske unije i četiri partnerske države (Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska).
 
ESPON 2030 je program međuregionalne suradnje koji praćenjem, prikupljanjem i diseminacijom prostornih podataka i studija o prostornom razvoju država sudionica programa analizira učinke sektorskih politika u EU-u i pridonosi izradi učinkovite kohezijske politike EU-a. Namijenjen je razmjeni iskustava u području prostornog planiranja te općenitu suradnju sveučilišta, odnosno visokoobrazovnih i znanstvenih institucija. Proračun u financijskom razdoblju 2021. – 2027. iznosi 60 milijuna eura. Zadaća je programa ESPON ojačati učinkovitost europske kohezijske politike kao i ostalih sektorskih politika i programa s pomoću Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi).
 
Više informacija o programu potražite na poveznici.

 

Program međuregionalne suradnje URBACT IV 2021. – 2027. osigurao je proračun od 84.769.000 eura, od čega oko 94 % tog iznosa sufinancira Europski fond za regionalni razvoj, a ostatak Instrument pretpristupne pomoći.
 
URBACT IV program je međuteritorijalne suradnje kojem je cilj postizanje integriranog održivog urbanog razvoja kroz stvaranje mreža gradova koji razmjenjuju dobre prakse i ideje. Za aktualno razdoblje URBACT IV nadovezuje se na nasljeđe prošlih programa i uključuje još više prilika za gradove da naprave pozitivne promjene na integriranom, održivom urbanom razvoju kroz suradnju s EU-om kroz tematske mreže za planiranje ili prijenos održivih i integriranih urbanih praksi. Program u svoje aktivnosti integrira međusektorske prioritete EU-a, digitalne, zelene i politike ravnopravnosti spolova. Prvi put URBACT pruža potporu gradovima u pretpristupnim zemljama EU-a: Albaniji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini te Srbiji. Njihovo sudjelovanje u programu URBACT financira se iz Instrumenta pretpristupne pomoći EU-a (IPA).
 
Više informacija o programu potražite na poveznici.
 

Makroregionalne strategije 2021. – 2027.
 
Makroregionalne strategije omogućuju raznolikim dijelovima Europe ujednačavanje gospodarskog razvitka kao jednog od glavnih dugoročnih ciljeva EU-a. Pokretanje makroregionalnih strategija potaknuto je potrebom za povezivanjem i usklađivanjem regionalnih, nacionalnih i EU politika, kroz povezivanje dionika na gotovo svim razinama društva, a što rezultira i efikasnijim korištenjem EU fondova. Republika Hrvatska sudjeluje u Strategiji EU-a za dunavsku regiju i Strategiji EU-a za jadransku i jonsku regiju.
 
Strategija EU-a za dunavsku regiju (EUSDR) okuplja 14 zemalja uz Dunav i obuhvaća područje koje predstavlja dom za 112 milijuna ljudi ili jednu petinu stanovništva EU-a. Zemlje sudionice su: Austrija, Bugarska, Češka Republika, Hrvatska, Njemačka, Mađarska, Slovačka Republika, Slovenija i Rumunjska, Bosna i Hercegovina, Moldavija, Crna Gora, Srbija i Ukrajina. Strategija je usmjerena na četiri stupa: Povezanija regija, Očuvanje okoliša, Izgradnja prosperiteta i Jačanje regije, a unutar svakog od njih konkretnim mjerama suradnje određuju se prioritetna područja.
 
Strategija EU-a za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR) okuplja deset zemalja sudionica: Grčku, Hrvatsku, Italiju, Sloveniju, Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, San Marino, Sjevernu Makedoniju i Srbiju, a ona predstavlja i temelj Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje (IPA Adrion). Četiri stupa suradnje u okviru EUSAIR-a zajednički koordiniraju po jedna država članica i jedna nečlanica EU-a: Plavi rast, Povezivanje regije,  Kvaliteta okoliša te Održivi turizam. Istraživanje, inovacije, Malo i srednje poduzetništvo te Izgradnja kapaciteta i komunikacija horizontalna su pitanja koja obuhvaćaju sve stupove Strategije.
 
Više informacija o svim programima i strategijama teritorijalne suradnje u financijskoj perspektivi 2021. – 2027. potražite na poveznici.