clanak False

Instrumenti financijske perspektive 2021.-2027.

07.03.2023.

Kohezijsku politiku za razdoblje 2021. – 2027. kojom se upravlja jednom trećinom sedmogodišnjeg proračuna Europske unije (preko 330 milijardi eura) čine sredstva:

 
U financijskoj perspektivi 2021. – 2027. na raspolaganju su i:  
Europski fond za regionalni razvoj (engl. European Regional Development Fund)
 
Europski fond za regionalni razvoj pridonosi smanjivanju razlika između razina razvijenosti različitih regija i smanjivanju zaostalosti regija u najnepovoljnijem položaju, među kojima se posebna pozornost poklanja regijama koje su izložene ozbiljnim i trajnim prirodnim ili demografskim poteškoćama, kao što su najsjevernije regije s vrlo niskom gustoćom naseljenosti te otočne, pogranične i planinske regije.
 
Namijenjen je pomoći pri otklanjanju glavnih regionalnih neuravnoteženosti u Europskoj uniji, a iz njega se podupiru sljedeće aktivnosti:
 • ulaganja u infrastrukturu
 • aktivnosti za primijenjeno istraživanje i inovacije, uključujući industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj i studije izvedivosti
 • ulaganja u pristup uslugama
 • produktivna ulaganja u MSP-ove i ulaganja usmjerena na očuvanje postojećih radnih mjesta i otvaranje novih radnih mjesta
 • oprema, softver i nematerijalna imovina
 • umrežavanje, suradnja, razmjena iskustava i aktivnosti koje uključuju inovacijske klastere, među ostalim i između poduzeća, istraživačkih organizacija i tijela javne vlasti;
 • informacije, komunikacija i studije;
 • tehnička pomoć.
 
Kroz korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj Republika Hrvatska ima na raspolaganju sufinanciranje u iznosu od 50% do 75% ukupne vrijednosti projekta.
 
Financijska alokacija za razdoblje 2021. – 2027. iznosi 5,54 milijardi eura.
 
Europski fond za regionalni razvoj reguliran je Uredbom (EU) 2021/1058.
 
Kohezijski fond (engl. Cohesion Fund)
 
Kohezijski fond je osnovan kako bi se pridonijelo općem cilju jačanja ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije Europske unije pružanjem financijskih doprinosa u područjima okoliša i transeuropskih mreža u području prometne infrastrukture (TEN-T).
 
Iz Kohezijskog fonda podupiru se sljedeće aktivnosti:
 • ulaganja u području okoliša, uključujući ulaganja povezana s održivim razvojem i energijom koja donose koristi za okoliš, uz poseban naglasak na obnovljivoj energiji;
 • ulaganja u TEN-T;
 • tehnička pomoć;
 • informacije, komunikacija i studije.
 
Kroz korištenje Kohezijskog fonda  Republika Hrvatska ima na raspolaganju sufinanciranje u iznosu od 80% do 85% ukupne vrijednosti projekta.
 
Financijska alokacija za razdoblje 2021. – 2027. iznosi 1,55 milijardi eura.
 
Kohezijski fond reguliran je Uredbom (EU) 2021/1058.
 
Europski socijalni fond plus (engl. European Social Fund plus)
 
Europski socijalni fond plus glavni je financijski alat EU-a za jačanje socijalne dimenzije Europske unije. Nastao je kao rezultat spajanja postojećeg Europskog socijalnog fonda, Inicijative za zapošljavanje mladih, Fonda za europsku pomoć najugroženijima, Programa zapošljavanja i socijalnih inovacija i zdravstvenog programa EU. Republika Hrvatska ga koristi kako bi kroz različite projekte kvalitetno implementirala nacionalne politike usmjerene na povećanje obrazovanja i zaposlenosti hrvatskih građana.
 
Cilj istog je poduprijeti države članice i regije u ostvarenju visokog stupnja zaposlenosti, pravedne socijalne zaštite te izgradnji kvalificirane i otporne radne snage koja je spremna za budući svijet rada, kao i uključivih i povezanih društava kojima se nastoji iskorijeniti siromaštvo i kojima se ostvaruju načela utvrđena u europskom stupu socijalnih prava. Podupire se, dopunjava i dodaje vrijednost politikama država članica kako bi se osigurale jednake prilike, jednak pristup tržištu rada, pravedni i kvalitetni radni uvjeti, socijalna zaštita i uključenost, s posebnim naglaskom na kvalitetno i uključivo obrazovanje i osposobljavanje, cjeloživotno učenje, ulaganja u djecu i mlade te pristup osnovnim uslugama.
 
Iz Europskog socijalnog fonda plus podupiru se sljedeće aktivnosti:
 • veći pristup zaposlenju i aktivacijske mjere za sve tražitelje zaposlenja, posebice mlade;
 • modernizacija institucija i usluga tržišta rada;
 • promicanje rodno uravnoteženog sudjelovanja na tržištu rada, jednakih radnih uvjeta i bolje ravnoteže između poslovnog i privatnog života;
 • promicanje prilagodbe radnika, poduzeća i poduzetnika promjenama te aktivnog i zdravog starenja;
 • veća kvaliteta, uključivost i djelotvornost sustavâ obrazovanja i osposobljavanja te njihova relevantnost za tržište rada, među ostalim vrednovanjem neformalnog i informalnog učenja;
 • promicanje jednakog pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju te njegova završetka posebice kad je riječ o skupinama u nepovoljnom položaju;
 • promicanje cjeloživotnog učenja, posebice fleksibilnih mogućnosti usavršavanja i prekvalifikacije za sve;
 • poticanje aktivnog uključivanja radi promicanja jednakih mogućnosti, nediskriminacije i aktivnog sudjelovanja te poboljšanje zapošljivosti, posebno za skupine u nepovoljnom položaju;
 • promicanje socioekonomske integracije državljana trećih zemalja, uključujući migrante;
 • promicanje socioekonomske integracije marginaliziranih zajednica poput Roma;
 • poboljšanje jednakog i pravodobnog pristupa kvalitetnim, održivim i cjenovno pristupačnim uslugama;
 • promicanje socijalne integracije osoba izloženih riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti, uključujući najpotrebitije i djecu;
 • suzbijanje materijalne oskudice osiguravanjem hrane i/ili osnovne materijalne pomoći za najpotrebitije, uključujući djecu, i pružanje popratnih mjera kojima se podupire njihova socijalna uključenost.
 
Kroz korištenje Europskog socijalnog fonda plus  Republika Hrvatska ima na raspolaganju sufinanciranje u iznosu od 50% do 85% ukupne vrijednosti projekta.
 
Financijska alokacija za razdoblje 2021. – 2027. iznosi 1,98 milijardi eura.
 
Europski socijalni fond plus reguliran je Uredbom (EU) 2021/1057.
 
Fond za pravednu tranziciju (engl. Just Transition Fund)
 
Fond za pravednu tranziciju osigurava namjensko financiranje u okviru mehanizma za pravednu tranziciju u kontekstu Kohezijske politike za rješavanje gospodarskih i socijalnih troškova tranzicije prema klimatski neutralnom i kružnom gospodarstvu.
 
Zamišljen je kao ključni financijski mehanizam za potporu društveno-ekonomski najugroženijim područjima u njihovom procesu tranzicije prema klimatskoj neutralnosti i za sprječavanje rasta regionalnih razlika do kojih bi tom prilikom moglo doći.
 
Iz Fonda za pravednu tranziciju podupiru se isključivo sljedeće aktivnosti:
 • produktivna ulaganja u MSP-ove, uključujući mikro poduzeća i novoosnovana poduzeća, što dovodi do gospodarske diversifikacije, modernizacije i preusmjeravanja
 • ulaganja u osnivanje novih poduzeća, među ostalim putem poduzetničkih inkubatora i usluga savjetovanja, koja dovode do stvaranja novih radnih mjesta
 • ulaganja u aktivnosti istraživanja i inovacija, uključujući sveučilišta i javne istraživačke institucije te poticanje prijenosa naprednih tehnologija
 • ulaganja u uvođenje tehnologije kao i u sustave i infrastrukture za cjenovno pristupačnu čistu energiju, uključujući tehnologije za pohranu energije i u smanjenje emisija stakleničkih plinova;
 • ulaganja u obnovljivu energiju i energetsku učinkovitost, uključujući i u svrhu smanjenja energetskog siromaštva
 • ulaganja u pametnu i održivu lokalnu mobilnost, uključujući dekarbonizaciju lokalnog prometnog sektora i njegove infrastrukture
 • ulaganja u obnovu i nadogradnju mreža daljinskog grijanja s ciljem poboljšanje energetske učinkovitosti sustava daljinskog grijanja i ulaganja u proizvodnju topline pod uvjetom da se opskrbljuju isključivo obnovljivim izvorima energije
 • ulaganja u digitalizaciju, digitalne inovacije i digitalnu povezanost
 • ulaganja u regeneraciju i dekontaminaciju postojećih (brownfield) lokacija, prenamjenu zemljišta i, uključujući gdje je to potrebno, zelenu infrastrukturu i projekte za prenamjenu uzimajući u obzir načelo „onečišćivač plaća“
 • ulaganja u poboljšanje kružnoga gospodarstva, među ostalim sprečavanjem stvaranja otpada, smanjenjem otpada, učinkovitošću resursa, ponovnom uporabom, popravkom i recikliranjem
 • unapređenje vještina i prekvalifikaciju radnika i tražiteljima zaposlenja
 • pomoć tražiteljima zaposlenja u traženju posla
 • aktivno uključivanje tražitelja zaposlenja
 • tehničku pomoć
 • druge aktivnosti na područjima obrazovanja i socijalnog uključivanja, uključujući, tamo gdje je to opravdano, infrastrukturu za potrebe centara za osposobljavanje, ustanova za skrb o djeci i starijima kako je naznačeno u teritorijalnim planovima pravedne tranzicije.
 
Financijska alokacija za razdoblje 2021. – 2027. iznosi preko 65 milijardi eura.
 
Fond za pravednu tranziciju reguliran je Uredbom (EU) 2021/1056.
 
Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu (engl. European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund)
 
Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu je financijski instrument koji pridonosi daljnjoj potpori Zajedničke ribarstvene politike i provedbi Integrirane pomorske politike Europske unije.
 
Iz Fonda se mogu financirati sljedeće aktivnosti:
 • prikupljanje, upravljanje i uporaba podataka u svrhu znanstvene analize i provedbe zajedničke ribarstvene politike
 • programi podrške lovostaju
 • poticanje prerade i stavljanja na tržište proizvoda ribarstva
 • praćenje i istraživanje na moru
 • studije, pilot projekti u sektoru ribarstva i akvakulture
 • sustavi za povećanje zaposlenosti u obalnim područjima.
 
Kroz korištenje Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu Republika Hrvatska ima na raspolaganju sufinanciranje do 85% ukupne vrijednosti projekta.
 
Financijska alokacija za razdoblje 2021. – 2027. iznosi 0,24 milijarde eura.
 
Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu reguliran je Uredbom (EU) 2021/1139.
 
Fond za azil, migracije i integraciju (engl. Asylum, Migration and Integration Fund)
 
Opći cilj Fonda za azil, migracije i integraciju jest učinkovito upravljanje migracijskim tokovima te poboljšati provedbu i razvoj zajedničke politike Europske unije o useljavanju i azilu.
 
U kontekstu sve većih migracijskih izazova koje obilježava potreba za podupiranjem snažnih sustava prihvata, azila, integracije i migracija u državama članicama, za sprječavanjem i prikladnim rješavanjem situacija pritiska te za zamjenom nezakonitih i nesigurnih dolazaka zakonitim i sigurnim načinima dolaska, ulaganje u učinkovito i koordinirano upravljanje migracijama u Uniji od ključne je važnosti za ostvarenje cilja Unije koji se odnosi na uspostavu područja slobode, sigurnosti i pravde.
 
Financijska alokacija za razdoblje 2021. – 2027. iznosi 47.316.335,00 eura.
 
Fond za azil, migracije i integraciju reguliran je Uredbom (EU) 2021/1147.
 
Fond za unutarnju sigurnost (engl. Internal Security Fund)
 
Opći cilj Fonda za unutarnju sigurnost je pridonijeti osiguravanju visoke razine sigurnosti u Uniji, osobito sprječavanjem i suzbijanjem terorizma i radikalizacije, teškog i organiziranog kriminala te kiberkriminaliteta, pomaganjem žrtvama kriminala i njihovom zaštitom, kao i pripremom za incidente, rizike i krize povezane sa sigurnošću, zaštitom od njih te učinkovitim upravljanjem njima.
 
Financijska alokacija za razdoblje 2021. – 2027. iznosi 35.730.549,00 eura.
 
Fond za unutarnju sigurnost reguliran je Uredbom (EU) 2021/1149.
 
Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (engl. Instrument for Financial Support for Border Management and Visa Policy)
 
U kontekstu razvoja migracijskih izazova u Europskoj uniji te sigurnosnih pitanja od iznimne je važnosti očuvanje pravilne ravnoteže između slobodnog kretanja osoba s jedne strane i sigurnosti s druge strane. Cilj politike Instrumenta je osiguravanje snažnog i djelotvornog europskog integriranog upravljanja granicama na vanjskim granicama, čime se doprinosi osiguravanju visoke razine unutarnje sigurnosti u Uniji, uz istodobnu zaštitu slobodnog kretanja osoba unutar Unije i država članica koje proizlaze iz međunarodnih instrumenata čije su stranke.
 
Cilj Unije da osigura visoku razinu sigurnosti u području slobode, sigurnosti i pravde u skladu s člankom 67. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) trebao bi se postići, između ostalog, zajedničkim mjerama o prelasku osoba preko unutarnjih granica, nadzoru vanjskih granica i zajedničkoj viznoj politici.
 
Financijska alokacija za razdoblje 2021. – 2027. iznosi 154.737.089,00 eura.
 
Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike reguliran je Uredbom (EU) 2021/1148.
 
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (engl. European Agricultural Fund for Rural Development)
 
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj ima za cilj jačanje europske politike ruralnog razvoja. Očekuje se da će podržati pretežno poljoprivredni i poljoprivredno-prehrambeni sektor kako bi se postigao napredak potreban za europski Zeleni dogovor i postizanje ambicioznih ciljeva u skladu s novom strategijom bioraznolikosti i strategijom „od polja do stola“.
 
Iz Fonda se mogu financirati sljedeće aktivnosti:
 • ulaganja u infrastrukturu poljoprivrednog sektora, jačanje konkurentnosti
 • konkurentnost poljoprivrede i šumarstva
 • projekti koji se bave gospodarskim razvojem u ruralnim područjima
 • proizvodnja visokokvalitetne hrane
 • potpora prihodima poljoprivrednika i tržišne mjere
 • pametni rast poljoprivrednih tehnologija i zeleno gospodarstvo s niskim razinama ugljika.
 
Financijska alokacija za razdoblje 2021. – 2027. iznosi 2,1 milijardu eura.

Kroz korištenje Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj Republika Hrvatska ima na raspolaganju sufinanciranje od 65% do 85% ukupne vrijednosti projekta.
 
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj reguliran je Uredbom (EU) 1698/2005.
 
Europski fond za jamstva u poljoprivredi (engl. European Agricultural Guarantee Fund)
 
Europski fond za jamstva u poljoprivredi prvenstveno je namijenjen za financiranje potpore prihodima za poljoprivrednike i tržišne mjere, poput intervencijske kupnje, pomoći u privatnom skladištu ili iznimnih mjera kod remećenja tržišta.
 
Ovim Fondom se podupire zajednička poljoprivredna politika i održiva poljoprivreda te se financiraju izravne subvencije poljoprivrednicima i mjere kojima se reguliraju poljoprivredna tržišta.
 
Iz Fonda se mogu financirati:
 • potpora poljoprivrednicima kroz intervencijsku kupnju, pomoć pri skladištenju i pomoć kod izvanredne krize na tržištu
 • mjere informiranja koje se odnose na Zajedničku poljoprivrednu politiku.
 
Financijska alokacija za razdoblje 2021. – 2027. iznosi 2,6 milijardi eura.
 
Europski fond za jamstva u poljoprivredi reguliran je Uredbom (EU) 2021/2115. .