clanak False

Instrumenti financijske perspektive 2014.-2020.

19.04.2017.

 EUROPSKI STRUKTURNI INVESTICIJSKI FONDOVI (ESI)

 

Republika Hrvatska je ulaskom u Europsku uniju dobila pristup korištenju financijskih instrumenata kohezijske politike EU na temelju kojih se mogu koristiti sredstva strukturnih fondova:

 


 

 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)                                                                

 
Europski fond za regionalni razvoj (eng. European Regional Development Fund - ERDF) podupire jačanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije u Europskoj uniji kroz smanjenje ekonomskih razlika među NUTS2 regijama.

NUTS je hijerarhijski sustav za identifikaciju i klasifikaciju prostornih jedinica za potrebe službene statistike u zemljama članicama Europske unije. Hrvatska je prema NUTS klasifikaciji podijeljena na Sjeverozapadnu, Panonsku i Jadransku regiju. Iako su podijeljene kao različite, jednako su nerazvijene.

                          

U ostvarivanju ove zadaće ERDF ima dva cilja:

a)      Potpora investicijama za rast i zapošljavanje

b)      Potpora europskoj teritorijalnoj suradnji.

 

U ostvarivanju cilja Potpora investicijama za rast i zapošljavanje’ sredstva ERDF-a mogu koristiti sve europske regije: manje razvijene, tranzicijske i razvijene regije. S porastom stupnja razvijenosti smanjuje se stopa sufinanciranja. s obzirom da obje hrvatske NUTS2 regije ulaze u kategoriju manje razvijenih regija stopa sufinanciranja iz ERDF-a može biti maksimalno 85% prihvatljivih troškova. U ostvarivanju cilja ‘Potpora europskoj teritorijalnoj suradnji’ sredstva koriste NUTS3 regije koje se nalaze na vanjskim granicama Unije i unutarnjim granicama pojedine države članice.

 

U razdoblju 2014.–2020. ERDF-u je dodijeljeno 185 milijardi eura za područje cijele Europe. U tom periodu ERDF će biti jedini fond koji financira aktivnosti i projekte u okviru svih jedanaest tematskih cjelina koje predviđa Zajednička uredba. Svaka država članica dobiva različita sredstva, ovisno o broju stanovnika, BDP-u i stupnju razvijenosti.

 

 Više informacija potražite na stranici: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Europska komisija

 

Za više informacija o dokumentima kojima se definiraju fondovi: Pravila ERDF-a (hrv)

                                                                                       Zajedničke i opće odredbe o ERDF-u (hrv)

 

 

Povratak na vrh stranice


 Kohezijski fond (KF)  Kohezijski fond (eng. Cohesion Fund - CF) je instrument namijenjen državama članicama čiji je bruto nacionalni dohodak po stanovniku (prema paritetu kupovne moći) u razdoblju 2008.-2010. bio niži od 90% prosjeka EU 27.

Zadaća je Kohezijskog fonda financiranje investicija u TEN-T prometnu mrežu i zaštitu okoliša uključujući i investicije u energetski sektor koje imaju pozitivan učinak na zaštitu okoliša (npr. investicije u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije).

Prioriteti ulaganja po tematskim cjelina koje podupire Kohezijski fond su:

1.      Potpora prelasku na gospodarstvo s niskom emisijom CO2 u svim sektorima                                               

2.      Promoviranje prilagodbe klimatskim promjenama, prevencije rizika i upravljanje

3.      Zaštita okoliša i promoviranje učinkovitog korištenja resursa

4.      Razvoj održivog prijevoza i uklanjanja uskih grla na ključnoj infrastrukturi

5.      Jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovitosti javne administracije povezane s provedbom projekata iz Kohezijskog fonda.

 

 Kohezijski fond je u narednim godinama usmjeren na Bugarsku, Hrvatsku, Cipar, Češku, Estoniju, Grčku, Mađarsku, Latviju, Litvu, Maltu, Poljsku, Portugal, Rumunjsku, Slovačku i Sloveniju.

 U razdoblju 2014.-2020. Kohezijski fond raspolaže ukupnim iznosom od 63 milijarde eura.

 

Više informacija potražite na stranici: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Europska komisija

 

Za više informacija o dokumentima kojima se definiraju fondovi: Uredba (hrv)

                                                                                        Pravila za Kohezijski fond (hrv)

  

 

Povratak na vrh stranice


Europski socijalni fond (ESF)

 

 

Europski socijalni fond (eng. European Social Fund – ESF) je najvažniji europski financijski instrument za ulaganje u ljudski potencijal.

ESF promovira visoku razinu zaposlenosti i kvalitete radnih mjesta, pomaže geografsku i profesionalnu mobilnost radnika, brine o njihovoj prilagodbi promjenama, potiče i pomaže dostizanje visoke razine obrazovanja i obuke, promovira jednakost spolova, jednake mogućnosti i nediskriminaciju, jača društvenu uključenost i pomaže borbu protiv siromaštva čime doprinosi prioritetima Europske unije u smjeru jačanja ekonomske, socijalne i prostorne kohezije.

ESF posebnu pozornost pridaje ugroženim skupinama kao što su dugotrajno nezaposleni, osobe s invaliditetom, migranti, etničke manjine, marginalizirane zajednice i ljudi koji se suočavaju s rizikom socijalne isključenosti.

 


 Europski socijalni fond financira prioritete u okviru sljedećih tematskih cjelina:

1.      Poticanje zapošljavanja i potpora mobilnosti radne snage

2.      Poticanje socijalne uključenosti, borba protiv siromaštva i diskriminacije

3.      Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

4.      Jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovitosti javne administracije.

 

U razdoblju 2014.-2020. ESF ima na raspolaganju nešto više od 80 milijardi eura.

Povratak na vrh stranice


Inicijativa za zapošljavanje mladih

 

Europski socijalni fond financira i aktivnosti u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih.                                             

 

Inicijativa za zapošljavanje mladih ima za cilj borbu protiv nezaposlenosti mladih ljudi i usmjerena je na sve osobe mlađe od 25 godina koje nisu zaposlene i koje se ne nalaze u procesu obrazovanja.

 

Države članice mogu povećati ovu dobnu granicu pa je dobnu granicu za provedbu Inicijative za zapošljavanje mladih Hrvatska povećala na 29 godina.                                                                                                                                                                                                                            

Ukupna sredstva, na razini Unije, dostupna za Inicijativu, za sada, iznose najmanje 6 milijardi eura u  razdoblju 2014.-2020.

 

            

 

 

 Više informacija potražite na stranici: Ministarstvo socijalne politike i mladih i Europska komisija

Za više informacija o dokumentima kojima se definiraju fondovi: Uredba (hrv)

                                                                                                               Pravila ESF-a (hrv)

 

  

Povratak na vrh stranice


Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)


Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (eng. European Agricultural Fund for Rural Development – EAFRD) instrument je koji podupire europsku politiku ruralnog razvoja, a koja čini drugi stup Zajedničke poljoprivredne politike.

 

 

Dugoročni cilj politike ruralnog razvoja je povećanje konkurentnosti poljoprivrede, održivo upravljanje prirodnim resursima i klimatske promjene te uravnotežen razvoj ruralnih krajeva.

 
Prioritetna područja ruralnog razvoja:

1)      Transfer znanja i inovacije u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim prostorima

2)      Konkurentnost svih oblika poljoprivrede i održivosti farmi

3)      Organizacija proizvodnog lanca i upravljanje rizicima

4)      Zaštita, obnova i unapređenje ekosustava

5)      Učinkovito korištenje resursa te kretanje prema smanjenju emisije CO2 Socijalna uključenost, smanjenje siromaštva i ekonomski razvoj ruralnih prostora.

 

Svaki prioritet ruralnog razvoja dalje identificira još detaljnija područja za intervencije („područja od interesa”). Unutar svojih PRR-ova države članice / regije određuju kvantificirane ciljeve za ta područja od interesa na temelju analize potreba područja obuhvaćenog PRR-om. One onda određuju koje će mjere upotrijebiti da bi ostvarile te ciljeve i koliko će sredstava dodijeliti svakoj mjeri.

 

U razdoblju 2014.-2020. proračun EPFRR-a trebao bi iznositi 85 milijardi eura.

 

Više informacija potražite na stranici : Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Europska komisija

 

Za više informacija o dokumentima kojima se definiraju fondovi: Uredba (hrv)

                                                                                                      Pravila za EPFRR (hrv)

Povratak na vrh stranice 


 Europski pomorski i ribarski fond (EMFF)

 

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (eng. European Maritime and Fisheries Fund - EMFF) osigurava sredstva ribarskoj industriji i priobalnim zajednicama s ciljem njihove prilagodbe promijenjenim uvjetima u sektoru i postizanja gospodarske i ekološke održivosti.

Ciljevi:

a)      Promicanje ekološkog ribarstva i metoda proizvodnje

b)      Poticanje održivog razvoja u ribarskim područjima

c)      Jačanje konkurentnosti

d)     Jačanje sposobnosti preživljavanja subjekata u ribarskom sektoru.

Fond se koristi za sufinanciranje projekata uz nacionalno financiranje. Svakoj zemlji članici se dodjeljuje dio ukupnog proračuna fonda (252,6 mil eura Hrvatskoj) na temelju veličine njegove ribarske industrije. Svaka zemlja izrađuje Operativni program u kojem obrazlaže kako namjerava potrošiti novac.

Nakon što Europska komisija odobri Operativni program, nacionalna vlast dalje odlučuje koje projekte namjerava financirati.

Nadležna državna tijela i Europska komisija su zajednički odgovorni za provedbu programa. Pomorski i ribarski fond Gradu Zagrebu nije uvelike na raspolaganju.

U razdoblju 2014.-2020. proračun EMFF-a iznosi 7,5 milijardi eura.

 

Više informacija potražite na stranici: Ministarstvo poljoprivrede i Europska komisija

 

Za više informacija o dokumentima kojima se definiraju fondovi: Uredba (hrv)

                                                                                            Pravila za EMFF (hrv)

 

Povratak na vrh stranice