clanak False

Sektor za sport i mlade

21.02.2022.
IZVAN SJEDIŠTA UREDA, na lokaciji: Zagreb, Vlaška 106-108

Pomoćnik pročelnika za sport i mlade: Milan Pavelić
Tel: 01 460-3250, faks: 01 460-3242
E-mail: milan.pavelic@zagreb.hr

- obavljaju se stručni poslovi vezani uz: izradu mjerila za financiranje programa djelatnosti sporta (u nastavku teksta: djelatnost), poslovi vezani uz izradu gradskog programa javnih potreba u sportu, praćenje izvršenja gradskog programa javnih potreba u sportu, praćenje izvršenja i pružanje podrške u realizaciji gradskog programa javnih potreba u sportu namijenjenog korisnicima s posebnim potrebama, osoba s invaliditetom i gluhima, neposrednu provedbu gradskih odluka iz djelatnosti i osiguravanja njihove provedbe, praćenje stanja i izradu izvješća o stanju u djelatnosti i potreba stanovnika Grada Zagreba, vođenja Registra sportskih djelatnosti za pravne osobe, praćenja razvoja i programa školskih sportskih društava i izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti u osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba, poslovi vezani uz izradu mjerila za financiranje programa školskih sportskih društava, suradnju sa školskim sportskim društvima i Hrvatskim školskim sportskim savezom putem Sportskog saveza Grada Zagreba, pružanja podrške u provođenju strategija Sportskog saveza Grada Zagreba za organizaciju, realizaciju i razvoj programa studentskog sporta, izradu, praćenje i provedbu programa za mlade, sufinanciranja organizacija civilnog društva putem javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja udruga mladih ili udruga za mlade te putem javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama, poticanja aktivnosti i praćenja provođenja aktivnosti iz programa za mlade Grada Zagreba, stručni i administrativni poslovi za Savjet mladih Grada Zagreba, izradu stručnih podloga za osnivanje i otvaranje omladinskih informativnih centara, savjetovališta, klubova za mlade, izviđačkih udruga i drugih oblika djelovanja za mlade, koordinacija poslova usmjerenih na pokretanje, praćenje i provedbu projekata od posebnog interesa za mlade Grada Zagreba koji se sufinanciraju sredstvima EU fondova te suradnje s nadležnim gradskim upravnim tijelima radi sudjelovanja u međugradskim i međunarodnim programima od interesa za mlade te suradnje s drugim gradskim upravnim tijelima i tijelima državne uprave radi koordinacije i provedbe programa za mlade Grada Zagreba.

ODJEL ZA PROGRAME SPORTA
Voditelj Odjela za programe sporta: Milan Čolić
Tel: 01 460-3201, faks: 01 460-3242
E-mail: milan.colic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi izrade mjerila za financiranje programa djelatnosti, poslovi vezani uz izradu gradskog programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba, praćenja i izvršenja gradskog programa javnih potreba u sportu i praćenje korištenja i utroška sredstava za te programe putem informacijskih aplikacija u sustavu sporta, praćenje izvršenja i pružanje podrške u realizaciji gradskog programa javnih potreba u sportu namijenjenog korisnicima s posebnim potrebama, osoba s invaliditetom i gluhima, izrade stručnih analiza za unaprjeđenje sustava sporta, izrade stručnih podloga za osnivanje i prestanak ustanova u djelatnosti, neposredne provedbe gradskih odluka i osiguravanje njihove provedbe, praćenja stanja i izrade izvješća  i analiza  o stanju u djelatnosti i potreba stanovnika Grada Zagreba, vođenja Registra sportske djelatnosti za pravne osobe, praćenja razvoja i programa školskih sportskih društava i izvannastavnih sportskih aktivnosti u osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba, izrade mjerila za financiranje programa školskih sportskih društava, praćenja provođenja aktivnosti tijekom nastavne godine i za vrijeme zimskog, proljetnog i ljetnog odmora učenika, suradnje sa školskim sportskim društvima i Hrvatskim školskim sportskim savezom putem Sportskog saveza Grada Zagreba, pružanja podrške u provođenju strategija Sportskog saveza Grada Zagreba za organizaciju, realizaciju i razvoj programa studentskog sporta, predlaganja i utvrđivanje mjerila i kriterija o unapređenju načina korištenja sportskih građevina koji su u vlasništvu Grada Zagreba, provođenje nadzora nad namjenskim korištenjem sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba, sudjelovanja u izradi mreže sportskih građevina Grada Zagreba, suradnja u poslovima prijave, pokretanja, praćenja i provedbe projekata iz djelatnosti sporta koji se sufinanciraju iz EU fondova i državnih izvora, suradnje s drugim gradskim upravnim tijelima, nadležnim udrugama i institucijama u obavljanju poslova iz djelatnosti sporta te pružanja podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave. 
 
ODJEL ZA PROGRAME ZA MLADE
Voditeljica Odjela za programe za mlade: mr.sc. Katarina Milković
Tel: 01 460-3245, faks: 01 460-3242
E-mail: katarina.milkovic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi izrade programa za mlade Grada Zagreba, praćenja izvršenja programa za mlade Grada Zagreba i praćenje korištenja i utroška sredstava za taj program, sufinanciranja organizacija civilnog društva putem javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja udruga mladih ili udruga za mlade te putem javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama, poticanja aktivnosti i praćenja provođenja aktivnosti iz programa za mlade Grada Zagreba, stručni i administrativni poslovi za Savjet mladih Grada Zagreba, poslovi izrade stručnih podloga za osnivanje i otvaranje informativnih centara za mlade, savjetovališta, klubova za mlade, izviđačkih udruga i  drugih oblika djelovanja mladih i za mlade, koordinacija poslova usmjerenih na pokretanje, praćenje i provedbu projekata od posebnog interesa za mlade Grada Zagreba koji se sufinanciraju sredstvima EU fondova te suradnje s nadležnim gradskim upravnim tijelima radi sudjelovanja u međugradskim i međunarodnim programima od interesa za mlade, suradnje s drugim gradskim upravnim tijelima i tijelima državne uprave radi koordinacije i provedbe programa za mlade Grada Zagreba s ciljem stvaranja poticajnog okruženja za razvoj potencijala mladih radi podizanja kvalitete njihovog života na području kulture, slobodnog vremena, zdravstvene zaštite, socijalnih potreba, mobilnosti, informiranja, savjetovanja, samozapošljavanja i poduzetništva mladih, obrazovanja i informatizacije mladih, aktivnog sudjelovanja mladih u društvu kao i podrške radu s mladima te pružanja podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave.